ફ્રી લીગલ એડવાઈઝ માટે રૂબરૂ મળો । 9925002031 | અમદાવાદમાં મફત કાનુની સલાહ । ફ્રી લીગલ કંસલ્ટેશન માટે રૂબરૂ મળો । Advocate Paresh M Modi

ફ્રી કાનુની સલાહ ફક્ત ઓફીસ ઉપર રૂબરૂ આવનાર વ્યક્તિઓને જ આપવામાં આવે છે.

અમદાવાદના જાણીતા એડવોકેટ શ્રી પરેશ એમ મોદી, તમને તમારી વિવિધ કાનુની સમસ્યાઓ અને ગુંચવણભરી બાબતો માટે કાયદાકીય રસ્તાઓ, લીગલ સમાધાન, પ્રેક્ટીકલ એપ્રોચ અને  કાનુની ઉપાયો બતાવી શકે છે.

અમદાવાદ ગુજરાતમાં કાનૂની સલાહ ઑફ-લાઇન મેળવો | 9925002031 | એડવોકેટ સાહેબની એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરો । Advocate Paresh M Modi

મફત કાનુની સલાહ માટે તમો, એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીની વેબસાઈટ ઉપર તમારુ નામ, મોબાઈલ નંબર જેવી માહીતી લખી એપોઈંટ્મેંટ બૂક કરી શકો છો તેમજ અહી આપેલા મોબાઈલ ઉપર સવારના 8 વાગ્યા થી રાતે 9 વાગ્યા સુધીના સમયે ફોન કરીને કે વોટ્સેપ મેસેજ કરી, ફીક્સ એપોઈંટ્મેંટ લઈ, સમય કંફર્મ કરી તેમને સવારે 9.30 થી 11 વાગ્યા સુધીમાં તેમની ઓફીસ ઉપર રુબરુ મળી શકો છો.

અમદાવાદમાં ફોજદારી કેસ માટે કાનૂની સલાહ મેળવો | 9925002031 | વકીલ સાહેબની એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરો । Advocate Paresh M Modi

એપોઈંટમેંટ લીધા વગર સીધા ઓફીસ ઉપર આવી જનારને મફત સલાહ આપવા આવતી નથી, એપોઇંટમેંટ લીધી નહી હોય તો તમને ફ્રી સલાહ આપવામાં આવશે  નહી.

કોઈપણ સંજોગોમાં ઓન-લાઈન ફી લઈને ફોન ઉપર કે વોટસેપ ઉપર કે ઈ-મેલ કે મેસેજ ઉપર સલાહ આપવામાં આવતી નથી.

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીને મળવા માટે તથા મફત સલાહ માટે તમારા જરૂરી ડોક્યુમેંટ્સ કે પુરાવાઓની હાર્ડ કોપી લઈને જ આવવુ, ફોન કે કોમ્પ્યુટર ઉપર કોઈ ડોક્યુમેંટ્સ જોવામાં આવતા નથી કે વોટસેપ ઉપર કે ઈ-મેલ ઉપર કોઈ ડોક્યુમેંટસ  સ્વીકારવામા આવતા નથી.

અમદાવાદ ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ સાયબર ક્રાઈમ વકીલની સલાહ મેળવો | 9925002031 | બેસ્ટ વકીલ સાહેબની એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરો । Advocate Paresh M Modi

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી તમને ક્રીમીનલ મેટર અને ફેમીલી મેટર માટે જેન્યુઈન સલાહ મફત આપી શક્શે જેવી કે  ક્રિમિનલ મેટર અને ડ્રગ્સને લગતા ગુના, આગોતરા જામીન, રેગ્યુલર જામીન, રીઢા ગુનેગારોને લગતા કેસ, સાયબર ફ્રોડ અને ઓનલાઈન ટાસ્ક પુરો કરવાને લગતા ગુના, જોબ ફ્રોડના ગુના, અંગત જીવનની સમસ્યા, ફેમીલી મેટર તથા લગ્નજીવનની સમસ્યાઓ, પતિ પત્નીની તકરારો, એક્સ્ટ્રા મેરીટલ અફેર્સ, કૌટુમ્બીક પ્રોપર્ટી તકરારો.

અમદાવાદ ગુજરાતના ટોચના ક્રિમિનલ એડવોકેટ્સની સલાહ મેળવો | 9925002031 | ટોપ એડવોકેટ્સની એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરો

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી તમને વિવિધ પ્રકારની પોપર્ટી મેટર, ક્રીમીનલ મેટર અને લેંડ રેવન્યુને લગતી મેટર માટે જેન્યુઈન સલાહ મફત આપી શક્શે જેવી કે રેરા એકટને લગતી બાબતો, પ્રોપર્ટી તકરારો, જમીન મકાનના દ્સ્તાવેજ ટાઈટલ, વેચાણ કરાર, પાવર ઓફ એટર્ની, મિલ્કતના ભાગ, વહેચણી, મિલ્કત પઝેશન તકરાર, જમીન વિવાદ, લેંડ રેવન્યુ મેટર, ચેક રીટૅર્ન કેસના ગુના, ચેક બાઉંસ મેટર, સમંન્સ કેસ, વોરંટ કેસ.

અમદાવાદ ગુજરાતના ટોચના પ્રોપર્ટી વકીલની સલાહ મેળવો | 9925002031 | Legal Advice from Best Property Lawyer | Advocate Paresh M Modi

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી તમને તમામ પ્રકારની ક્રીમીનલ સિવિલ બેંકીંગ મેટર માટે જેન્યુઈન સલાહ મફત આપી શક્શે જેવી કે હાઉસીંગ-પર્સનલ-બિઝ્નેસ લોનને લગતા વિવાદો, ક્રેડીટ કાર્ડ ઈ.એમ.આઈ, લોન નહી ભરી શક્તા ઉભા થતા ટેંશનો, કાનુની ઝગડાઓ, રીકવરી એજંટસની દાદાગીરીને લગતી સમસ્યાઓ, મિલ્કતના સિમ્બોલીક તથા ફીઝીકલ પઝેશનને લગતી મેટર (ડી.આર.ટી. એટલેકે ડેબ્ટ રીકવરી ટ્રીબ્યુનલને લગતી કોર્ટ મેટર).

અમદાવાદમાં છૂટાછેડાના શ્રેશ્ઠ વકીલની કાનૂની સલાહ મેળવો | 9925002031 | Legal Advice From Best Divorce Advocate | Advocate Paresh M Modi

તમારા ચાલુ કેસની ફાઈલ કે અન્ય કોઈ એડવોકેટ પાસે ચાલી રહેલા કેસની ફાઈલ કે અપીલ માટેની ફાઈલ કે રીવીઝન માટેની ફાઈલ જોવા માટે અને તેના ઉપર મૌખિક અભિપ્રાય આપવા માટે કંસલ્ટીંગ ચાર્જ લેવામાં આવે છે જેના માટે દરેક ડોક્યુમેંટ્સ અને ફાઈલની હાર્ડ કોપી લઈને જ આવવુ.

ગરીબ અસહાય અને નિરાધાર લોકો પાસેથી, સલાહ માટેની કે અપીલ રીવીઝન માટેની ફાઈલ જોવા માટે એડવોકેટ ફી લેવામાં આવતી નથી.

ઉપરોકત દરેક સંજોગોમાં કોઈપણ પ્રકારની ફી લેવી કે ન લેવી, સલાહ આપવી કે ન આપવી, સમય આપવો કે ન આપવો, એ એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અને તેમના એસોસિયેટ એડવોકેટસની મરજી, તેમની અનુકુળતા અને તેમની મનસુફી ઉપર આધારીત છે.

અમદાવાદ ગુજરાતમાં શ્રેશ્ઠ કૌટુંબિક વકીલની કાનૂની સલાહ મેળવો | 9925002031 | ફ્રી લીગલ એડવાઈઝ માટે રૂબરૂ મળો | Advocate Paresh M Modi

મફ્ત સલાહ આપવાનો હેતુ, એક એડવોકેટ તરીકે સમાજ પ્રત્યેની સામાજીક જવાબદારી પુરી કરવાનો છે.

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અને તેમની લો-ઓફીસ (Law Firm at Ahmedabad) દ્વારા મફત કાનુની સલાહ એ વિવિધ જ્ઞાતિ ધર્મ નાત જાતના ભેદભાવ દુર કરવાનો અને વિવિધ પ્રકારના સમાજના લોકોને કાયદાકીય જ્ઞાન મળે અને સમસ્ત ભારતીય સમાજના લોકોના દર્દ પીડા વિટંબણા દુખ ઓછા થાય તેમજ સમાજમાં-લોકો ના જીવનમાં સુખ અને શાંતિ સ્થપાય, પરસ્પરના વેર ઝેર ઘટે, એવા આશય થી આપવામાં આવે છે માટે આવા આશયનો દુરૂપ્યોગ ન થાય તે માટે તમામ ભારતીય લોકોનો સપોર્ટ ઈચ્છનીય છે. Best Advocate in Ahmedabad, Call Now- 9925002031

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

People Also Search For :

138 Case Law Consultant, 138 Case Law Consultant in Ahmedabad, 138 Case Law Consultant near me, 138 केस के कानूनी सलाहकार, 138 કેસના કાયદાના કન્સલ્ટન્ટ, 138 કેસના કાયદાના કંસલ્ટંટ મારી નજીકના, Advocate Advice in Free, advocate in Ahmedabad, Advocate ki Salah, Advocate Opinion, Advocates in Ahmedabad, Advocates Opinion, Banking Law Consultant, Banking Law Consultant in Ahmedabad, Banking Law Consultant near me, Best Advocates Consultation, Best Legal Advice, Cheque Bounce Case Advocate’s Advice, Cheque Bounce Law Consultant, Cheque Bounce Law Consultant in Ahmedabad, Cheque Bounce Law Consultant near me, Cheque Return Law Consultant, Cheque Return Law Consultant in Ahmedabad, Cheque Return Law Consultant near me, Civil Advocate’s Advice, Consult an Advocate for Legal Advice, Consult an Online Lawyer, Consult the Best Advocate, Consult the Top Advocates, Consult the Top Law Firm, Criminal Advocate’s Advice, Famous Lawyers Consultation, Free Advice in Ahmedabad, Free Lawyers Advice, Free Legal Advice, Free Legal Advice in Gujarat, Free Legal Advice in india, Free Legal Opinion, Free Online Consultation, Get Legal Advice online, Gujarat high Court Lawyers Advice, Hire A Best Lawyer in Ahmedabad Gujarat, Law Consultant, Law Consultant in Ahmedabad, Law Consultant in Gujarat, Law Consultant in India, Lawyer in Ahmedabad, Lawyers in Ahmedabad, Lawyers legal Advice near me. Consult a Lawyer for Legal Advice, Lawyers Opinion, Legal Advice from Best Advocate, Legal Advice from Best Advocates, Legal Advice from Best Lawyer, Legal Advice from Best Lawyers, Legal Advice from Best Vakil, Legal Advice from Top Advocate, Legal Advice from Top Advocates, Legal Advice from Top Lawyer, Legal Advice from Top Lawyers, Legal Advice from Top Vakil, Legal Advice in Ahmedabad, Legal Advice in Gujarat, Legal Advice in India, Legal Advice Lawyer Near me in Ahmedabad, Legal Advice Near me, Legal Advice Vakil Near me in Ahmedabad, Legal Consultant in Ahmedabad, Legal Consultant in Gujarat, Legal Consultant in India, Legal Consultant online, Legal Consultation in Ahmedabad, Legal Lawyer for Free, NI Act Law Consultant, NI Act Law Consultant in Ahmedabad, NI Act Law Consultant near me, NI એક્ટ કાયદાના સલાહકાર, Online Advocate Advice, Online Advocates Advice, Online Consultation of Top Advocates, Online Lawyers Advice, Property Advocate’s Advice, Senior Advocate’s Advice, Top Advocates Consultation, Top Legal Advice, Vakil in Ahmedabad, Vakil ki Salah, अधिवक्ताओं की राय, अहमदाबाद गुजरात में एक सर्वश्रेष्ठ वकील नियुक्त करें, अहमदाबाद में 138 केसके कानुनी सलाहकार, अहमदाबाद में एनआई एक्ट कानून सलाहकार, अहमदाबाद में कानून सलाहकार, अहमदाबाद में कानूनी परामर्श, अहमदाबाद में कानूनी सलाह, अहमदाबाद में चेक बाउंस कानून सलाहकार, अहमदाबाद में चेक रिटर्न कानून सलाहकार, अहमदाबाद में बैंकिंग कानून सलाहकार, अहमदाबाद में मुफ़्त सलाह, अहमदाबाद में वकील, आपराधिक वकील की सलाह, एक ऑनलाइन वकील से परामर्श लें, एनआई अधिनियम कानून के सलाहकार, ऑनलाइन अधिवक्ता सलाह, ऑनलाइन वकील सलाह, क़ानून सलाहकार, कानूनी सलाह ऑनलाइन प्राप्त करें, कानूनी सलाह के लिए उत्तम वकील से परामर्श लें, कानूनी सलाह मेरे निकट, कानूनी सलाह वकील अहमदाबाद में मेरे नजदीक, कानूनी सलाहकार ऑनलाइन, गुजरात उच्च न्यायालय के वकीलों की सलाह, गुजरात में कानून सलाहकार, गुजरात में कानूनी सलाह, गुजरात में कानूनी सलाहकार, चेक बाउंस मामले के वकील की सलाह, चेक-बाउंस कानून सलाहकार, चेक-रिटर्न कानून सलाहकार, निःशुल्क कानूनी राय, निःशुल्क कानूनी वकील, निःशुल्क कानूनी सलाह, निःशुल्क वकील सलाह, प्रसिद्ध वकील परामर्श, बैंकिंग कानून सलाहकार, भारत में कानून सलाहकार, भारत में कानूनी सलाह, भारत में कानूनी सलाहकार, मुफ़्त ऑनलाइन परामर्श, मुफ़्त में वकील सलाह, मेरे निकट 138 केस कानून सलाहकार, मेरे निकट एनआई अधिनियम कानून सलाहकार, मेरे निकट चेक बाउंस कानून सलाहकार, मेरे निकट चेक रिटर्न कानून सलाहकार, मेरे निकट बैंकिंग कानून सलाहकार, मेरे निकट वकीलों की कानूनी सलाह। कानूनी सलाह के लिए वकील से परामर्श लें, वकील की राय, वकील की सलाह, वकीलों की राय, वरिष्ठ अधिवक्ता की सलाह, शीर्ष अधिवक्ता परामर्श, शीर्ष अधिवक्ताओं से परामर्श लें, शीर्ष लॉ फर्म से परामर्श लें, श्रेष्ठ अधिवक्ता से कानूनी सलाह, श्रेष्ठ अधिवक्ताओं का ऑनलाइन परामर्श, श्रेष्ठ अधिवक्ताओं से कानूनी सलाह, श्रेष्ठ कानूनी सलाह, श्रेष्ठ कानूनी सलाहकार, श्रेष्ठ वकील से कानूनी सलाह, श्रेष्ठ वकीलों से कानूनी सलाह, संपत्ति अधिवक्ता की सलाह, सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता परामर्श, सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ताओं से कानूनी सलाह, सर्वश्रेष्ठ वकील से कानूनी सलाह, सर्वश्रेष्ठ वकील से परामर्श लें, सर्वश्रेष्ठ वकीलों से कानूनी सलाह, सर्वोत्तम कानूनी सलाह, सर्वोत्तम कानूनी सलाहकार, सिविल अधिवक्ता की सलाह, અમદાવાદ ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ વકીલ, અમદાવાદમાં 138 કેસના કાયદાના કન્સલ્ટન્ટ, અમદાવાદમાં NI એક્ટ કાયદાના સલાહકાર, અમદાવાદમાં કાનૂની પરામર્શ, અમદાવાદમાં કાનૂની સલાહ, અમદાવાદમાં કાનૂની સલાહકાર, અમદાવાદમાં કાયદાના સલાહકાર, અમદાવાદમાં ચેક બાઉન્સ કાયદાના કન્સલ્ટન્ટ, અમદાવાદમાં ચેક-રિટર્ન કાયદાના કન્સલ્ટન્ટ, અમદાવાદમાં બેંકિંગ કાયદાના કન્સલ્ટન્ટ, અમદાવાદમાં મફત સલાહ, અમદાવાદમાં મારી નજીકના કાનૂની સલાહ વકીલ, અમદાવાદમાં વકીલ, અમદાવાદમાં વકીલો, ઑનલાઇન કાનૂની સલાહ મેળવો, ઑનલાઇન વકીલની સલાહ લો, ઑનલાઇન વકીલોની સલાહ, ઓનલાઇન વકીલોની સલાહ, ઓનલાઈન એડવોકેટની સલાહ, કાનૂની સલાહ માટે એડવોકેટની સલાહ લો, કાનૂની સલાહ વકીલ અમદાવાદમાં મારી નજીક, કાનૂની સલાહકાર ઑનલાઇન, કાયદાકીય સલાહકાર, ક્રિમિનલ એડવોકેટની સલાહ, ગુજરાત હાઈકોર્ટના વકીલની સલાહ, ગુજરાત હાઈકોર્ટના વકીલોની સલાહ, ગુજરાતમાં કાનૂની સલાહ, ગુજરાતમાં કાનૂની સલાહકાર, ગુજરાતમાં કાયદાના સલાહકાર, ચેક બાઉન્સ કેસ એડવોકેટની સલાહ, ચેક-બાઉન્સ કાયદાના સલાહકાર, ચેક-રિટર્ન કાયદાના સલાહકાર, ટોચના એડવોકેટ તરફથી કાનૂની સલાહ, ટોચના વકીલ તરફથી કાનૂની સલાહ, ટોચના વકીલની કાનૂની સલાહ, ટોચના વકીલોની ઓનલાઈન પરામર્શ, ટોચના વકીલોની કાનૂની સલાહ, ટોચના વકીલોની સલાહ, ટોચના વકીલોની સલાહ લો, ટોચની કાનૂની સલાહ, ટોચની લૉ ફર્મનો સંપર્ક કરો, નિઃશુલ્ક ઑનલાઇન પરામર્શ, પ્રખ્યાત વકીલોની સલાહ, પ્રોપર્ટી એડવોકેટની સલાહ, બેંકિંગ કાયદા સલાહકાર, ભારતમાં કાનૂની સલાહ, ભારતમાં કાનૂની સલાહકાર, ભારતમાં કાયદાના સલાહકાર, મફત કાનૂની અભિપ્રાય, મફત કાનૂની સલાહ, મફત વકીલોની સલાહ, મફતમાં કાનૂની વકીલ, મફતમાં વકીલની સલાહ, મારી નજીક કાનૂની સલાહ, મારી નજીક ચેક બાઉન્સ કાયદાના કન્સલ્ટન્ટ, મારી નજીકના NI એક્ટ કાયદાના સલાહકાર, મારી નજીકના ચેક રિટર્ન કાયદાના કન્સલ્ટન્ટ, મારી નજીકના બેંકિંગ કાયદા સલાહકાર, મારી નજીકના વકીલોની કાનૂની સલાહ. કાનૂની સલાહ માટે વકીલની સલાહ લો, વકીલ અમદાવાદમાં, વકીલની લીગલ સલાહ, વકીલની સલાહ, વકીલનો અભિપ્રાય, વકીલોના અભિપ્રાય, વરિષ્ઠ વકીલની સલાહ, શ્રેષ્ઠ એડવોકેટ તરફથી કાનૂની સલાહ, શ્રેષ્ઠ કાનૂની સલાહ, શ્રેષ્ઠ વકીલ તરફથી કાનૂની સલાહ, શ્રેષ્ઠ વકીલની સલાહ લો, શ્રેષ્ઠ વકીલો તરફથી કાનૂની સલાહ, શ્રેષ્ઠ વકીલો પરામર્શ, શ્રેષ્ઠ વકીલોની કાનૂની સલાહ, સિવિલ એડવોકેટની સલાહ