Categories Divorce Lawyer, Family Lawyer

અમદાવાદમાં ડીવોર્સ કેસના ફેમસ એડવોકેટ । 9925002031 । અમદાવાદમાં લગ્ન વિચ્છેદનાં કેસના જાણીતા વકીલ । એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

અમદાવાદમાં ડીવોર્સ કેસના ફેમસ એડવોકેટ । 9925002031 । અમદાવાદમાં લગ્ન વિચ્છેદ કેસના જાણીતા વકીલ । એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

વકીલ પરેશ એમ મોદી: તમારા વિશ્વાસપાત્ર ફેમીલી વકીલ – અમદાવાદ જિલ્લો, ગુજરાતમાં

વકીલ પરેશ એમ મોદીના આધિકારિક વેબ પૃષ્ઠમાં આપનુ સ્વાગત છે, જે અમદાવાદ, ગુજરાતમાં આધાર રાખેલ એક પ્રમુખ વકીલનો છે. ન્યાયનો પ્રતિબદ્ધતાની સાથે અને સફળ મામલાના નિર્ધારણના દીર્ઘકાળા રેકોર્ડના સાથે, વકીલ પરેશ એમ મોદી એ અમદાવાદ જિલ્લાના શ્રેષ્ઠ ડિવોર્સ વકીલ, એક મુખ્ય પરિમાણક પરિસ્થિતિના વકીલ, અને અમદાવાદ જિલ્લાના શ્રેષ્ઠ ડિવોર્સ એટર્ની તરીકે જાણીતા વકીલ છે.

વકીલ પરેશ એમ મોદી વિશે

વકીલ પરેશ એમ મોદી એ કુટુંબ વકીલના ક્ષેત્રમાં વર્ષોના અનુભવ સાથે તજ્ઞ ન્યાયકાર છે. તેની વ્યક્તિગત અને કાર્યકર ન્યાયકારી સોલ્યુશન્સ પ્રદાન કરવાનો તેનો દાખલો છે, જેથી તે ગુજરાત પ્રદેશમાં જાણીતા થયેલાં વકીલોમાં એક શ્રેશ્ઠ માન્ય વકીલના રૂપે પરિચિત છે. તેના દક્ષતાના વિભાગોમાં ડિવોર્સ કાયદા, તલ્લાક બાબતો, પારસ્પરિક વાતચીત, વિવાહ ભંગ, અને એક્સ્ટ્રા-મેરિટલ એફેર્સના કેસને સંબોધન કરવાના પ્રદાન કરવામાં આવે છે.

પ્રદાન કરવામાં આવતી સેવાઓ:-

 1. ડિવોર્સ કાયદા – તલ્લાક લો:

વકીલ પરેશ એમ મોદી ડિવોર્સ કેસમાં વિશેષજ્ઞતા ધરાવવા માટે જાણીતા છે, જે માણસોને પારસ્પરિક વિવાદોના જટિલતાઓમાં મદદ કરવાની પૂર્ણ કાનૂની મદદ પ્રદાન કરવામાં આવે છે. તે અમદાવાદ જિલ્લામાં શ્રેષ્ઠ ડિવોર્સ કાયદા વકીલ છે.

 1. વિવાહિત વિવાદો:

વિવાહિત વિવાદો ભાવનાત્મક અને કાનૂની જટિલ હોઈ શકે છે. વકીલ પરેશ એમ મોદીનો સ્કિલ અને અનુભવ છે કે, જેનાથી તે મામલામાં તમારા અધિકારો અને ચાસ માટે આવાજ ઉઠાવી શકે છે, અને સંભાવના રેઝોલ્યુશન્સ માટે પ્રયાસરત રહે છે. તે અમદાવાદના માટે શ્રેષ્ઠ વકીલ છે.

 1. વિવાહ સમાપ્તિ:

શું તમે ડિવોર્સનો વિચાર કરવો છો અથવા વિવાહ સમાપ્તિથી સામર્થ્ય થવો છો, તેમનો નિર્દેશન આપવાના લગભગ પોતાના વિકલ્પો અને સજાગતા પ્રદાન કરવા માટે વકીલ પરેશ એમ મોદી ખાસ ધ્યાન આપે છે. તે પ્રતિસાદ અને ન્યાયમાં એવા તમારા કેસના વિશેષ પરિસ્થિતિઓની યોજના કરવાનો ઉદ્દેશ છે. તે અમદાવાદમાં વિવાહ સમાપ્તિ માટે અનુભવી વકીલ છે.

 1. એક્સ્ટ્રા-મેરિટલ એફેર્સ:

એક્સ્ટ્રા-મેરિટલ અફેરના કેસમાં વિવિધ અને સેંસિટિવ પહોચની જરૂર છે. એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી આવતા મામલાનો સંચાલન કરવામાં દક્ષ અને સજગ છે, અને વિવાહના સંદર્ભમાં નકારાત્મકતાના ચૌકસાથ જોડાયા છે. અમદાવાદ જિલ્લા, ગુજરાતના એક્સ્ટ્રા-મેરિટલ અફેર કેસના પરફેક્ટ એટર્ની છે.

 

અમદાવાદમાં ડીવોર્સ માટેના વકીલ । 9925002031 । અમદાવાદમાં છુટાછેડા માટે જાણીતા એટર્ની । એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

 

ફ્કત એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીની પસંદગી કેમ?:

 1. વિશેષજ્ઞતા:

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીની કૌટુંબિક વિધિની વિશેષતા અનન્વયરહિત છે. કાનૂની ભૂમિકાના ગહિરાઇના સાથ, તે સખ્યાતે અને કુશળતાથી જટિલ કેસને સંચાલન કરે છે, જેથી ગ્રાહકોને શ્રેષ્ઠ સંભાવનાનો પ્રતિષ્ઠાન પ્રાપ્ત થાય.

 1. ગ્રાહક-કેન્ટ્રિક પહોચ:

ગ્રાહક સંતોષના પરિપ્રેક્ષ્યમાં, એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ગ્રાહક-કેન્ટ્રિક પહોચને અપનાવે છે, તેમના સેવાઓને દરેક વ્યક્તિના અનિકના અને લક્ષ્યોને મળવાના ઉદ્દીપનથી તૈયાર કરવામાં આવે છે. તેમના અમલમાં સંવાદ અને પારદર્શકતા મુખ્ય સ્તંભો છે.

 1. પ્રમાણપત્રિત ટ્રેક રેકોર્ડ:

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીનો એક પ્રમાણપત્રિત ટ્રેક રેકોર્ડ છે જે વિવિધ કૌટુંબિક વિધિના કેસના યશસ્વી સંચાલનના અનુભવી છે. તેમના ગ્રાહકો માટે અનુકૂળ પરિણામો પ્રાપ્ત કરવાના તેમના યોગદાનનો એક પ્રમાણ છે અને તેની બેનામી અને કાનૂની બુદ્ધિનો સાક્ષાત્કાર છે.

 1. કંપેશનેટ રિપ્રિઝેન્ટેશન:

કાનૂની મામલાઓ જોઈને તકની લઈનાર માટે, એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી કંપેશનેટ રિપ્રિઝેન્ટેશન પ્રદાન કરે છે. તે મામલાઓ સાથે જોડાયેલી ચિંતા અને આત્મવિશ્વાસનો સહારો પ્રદાન કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, અને પ્રક્રિયા પૂરે કરતાં સહાય કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

 

Questions and Answers related to Family Law, Divorce, Maintenance, Extra Marital affairs Case, Child Custody and other Marital Problems Case:

 

 1. What constitutes marital problems in the eyes of the law?

– Marital problems can include issues such as domestic violence, cruelty, adultery, desertion, and irreconcilable differences between spouses.

 

 1. Under what circumstances can one spouse seek legal intervention for marital problems?

– A spouse can seek legal intervention when there is evidence of abuse, cruelty, adultery, or other grounds for divorce or separation.

 

 1. What legal remedies are available for resolving marital problems in India?

– Legal remedies include filing for divorce, seeking protection orders against domestic violence, and pursuing marital counseling or mediation.

 

 1. Can a spouse seek legal separation without filing for divorce?

– Yes, a spouse can seek legal separation through a judicial separation decree, which allows them to live separately while remaining legally married.

 

 1. What role does counsel /Counselling play in resolving marital problems legally?

– Counseling can be mandated by the court as part of the legal process to attempt reconciliation before granting divorce.

 

Divorce Case in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

 

 

 1. What are the grounds for divorce under Indian law?

– Grounds for divorce include adultery, cruelty, desertion, conversion to another religion, mental illness, and irretrievable breakdown of marriage.

 

 1. How is property division handled in a divorce case?

– Property division is determined based on factors such as contributions to the marriage, financial needs of both parties, and the welfare of any children.

 

 1. What is the process for filing a divorce case in India?

– The process involves filing a petition for divorce in the appropriate family court, followed by counseling, mediation, and judicial proceedings.

 

 1. Can a divorce be obtained through mutual consent?

– Yes, spouses can file for divorce by mutual consent, provided they have lived separately for a specified period and have agreed on terms of settlement.

 

 1. What factors does the court consider when granting divorce?

– The court considers factors such as the welfare of children, financial stability of both parties, and grounds for divorce presented by the petitioner.

 

Maintenance Case in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

 

 1. What is maintenance in the context of family law?

– Maintenance refers to financial support provided by one spouse to another during or after divorce proceedings.

 

 1. Who is entitled to claim maintenance in India?

– Spouses, children, and dependent parents are entitled to claim maintenance under Indian family laws.

 

 1. How is the amount of maintenance determined by the court?

– The court considers factors such as the financial needs of the claimant, the income and assets of the payor, and the standard of living during the marriage.

 

 1. Can maintenance be modified after it is awarded by the court?

– Yes, maintenance orders can be modified if there is a change in circumstances such as loss of employment or increase in expenses.

 

 1. What happens if a spouse refuses to pay maintenance as ordered by the court?

– Non-payment of maintenance can result in contempt of court charges, fines, or imprisonment.

 

Extra-Marital Affairs Case in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

 

 1. Is adultery grounds for divorce in India?

– Yes, adultery is considered a valid ground for divorce under Indian family law.

 

 1. Can evidence of an extra-marital affair affect child custody decisions?

– Evidence of an extra-marital affair may be considered by the court when determining the best interests of the child in custody proceedings.

 

 1. What legal remedies are available to a spouse who has been cheated on?

– Legal remedies include filing for divorce on grounds of adultery, seeking damages for emotional distress, and pursuing criminal charges against the adulterous partner.

 

 1. Can a spouse sue the third party involved in an extra-marital affair?

– Yes, a spouse can file a civil lawsuit against the third party for alienation of affection or criminal conversation, depending on the laws of the state.

 

 1. How does evidence of an extra-marital affair impact alimony awards?

– Evidence of an extra-marital affair may influence the court’s decision regarding alimony, potentially reducing or eliminating the award to the guilty party.

 

Family Court Act Case in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

 

 1. What is the Family Court Act in India?

– The Family Courts Act, 1984, provides for the establishment of family courts to deal with matters related to marriage, divorce, custody, and maintenance.

 

 1. What types of cases fall under the jurisdiction of family courts?

– Cases related to divorce, restitution of conjugal rights, child custody, guardianship, adoption, and maintenance fall under the jurisdiction of family courts.

 

 1. What is the objective of the Family Courts Act?

– The objective is to promote conciliation, speedy resolution of family disputes, and the welfare of children and families.

 

 1. Can parties represent themselves in family court cases?

– Yes, parties can represent themselves in family court cases, but legal representation is recommended for complex matters.

 

 1. How are proceedings conducted in family court cases?

– Proceedings are conducted in an informal manner, and efforts are made to promote reconciliation and settlement through mediation or counseling.

 

 1. Can family court proceedings be kept confidential?

– Yes, family court proceedings are typically conducted in private to protect the privacy and dignity of the parties involved.

 

 1. What role do mediators play in family court cases?

– Mediators help facilitate communication, negotiation, and settlement between parties in family court cases, especially in matters involving children.

 

 1. Can family court orders be appealed?

– Yes, family court orders can be appealed to higher courts if there are grounds for challenging the decision.

 

 1. Are family court judgments enforceable?

– Yes, family court judgments are enforceable like any other court judgments, and non-compliance can result in contempt of court charges.

 

 1. What measures are in place to protect the interests of children in family court cases?

– Courts prioritize the best interests of children and may appoint guardian’s ad litem, conduct home studies, or order counseling to ensure their welfare.

 

કાનૂની બ્લોગ: અંદરનો અને સ્રોતો

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીનો કાનૂની બ્લોગમાં, તે શેર કરેછે જેમણા માધ્યમથી, વિધિકન્યાય અને કૌટુંબિક વિધિના મામલાઓમાં ચર્ચા, અપડેટ્સ અને કસ્ટમિઝ ટિપ્સ મળે છે. આપણના બ્લોગ વિવિધ કાનૂની વિષયોમાં માહિતી અને માર્ગદર્શન માટે એક મૂલ્યવાન સાધન છે.

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીનો સંપર્ક કરો

શું તમારી તલાક, પાતિવ્યા વિવાદ, અથવા બીજા કુટુંબ કાનૂનના વિષયમાં છો? એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી તમારી મદદ કરવા માટે હાજર છે. તમારા મામલાઓ પર ચર્ચા કરવા અને તમારા કાનૂની વિકલ્પો અને લીગલ મહત્વ સમજ્વા માટે આજે જ વકીલ સાહેબ શ્રી પરેશ એમ મોદી ને કોલ કરો. ફોન: 9925002031, ઓફિસ લેન્ડલાઇન: 079-48001468,

ઇમેઇલ: advocatepmmodi@gmail.com,

Categories Divorce Lawyer, Family Lawyer

Divorce Vakil in Ahmedabad | 9925002031 | Marriage Dissolution Attorney in Ahmedabad District | Advocate Paresh M Modi

Advocate Paresh M Modi: Your Trusted Legal Partner in Divorce and Family Law Matters in Ahmedabad District Gujarat

Welcome to the official web page of Advocate Paresh M Modi, a distinguished legal professional based in Ahmedabad, Gujarat. With an unwavering commitment to justice and an extensive track record of successful case resolutions, Advocate Paresh M Modi stands out as a top divorce lawyer, a leading matrimonial advocate, and the best divorce attorney in the Ahmedabad district.

About Advocate Paresh M Modi

Advocate Paresh M Modi is a seasoned legal professional with years of experience in the field of family law. His dedication to providing personalized and effective legal solutions has earned him a reputation as one of the most trusted advocates in the region. His areas of expertise include divorce law, matrimonial disputes, marriage dissolution, and handling cases related to extra-marital affairs.

Services Offered

1. Divorce Law:

Advocate Paresh M Modi specializes in divorce cases, offering comprehensive legal assistance to individuals navigating the complexities of marital dissolution. His approach combines legal expertise with compassion, ensuring that clients receive the support they need during challenging times. he is the Top Divorce law lawyer in Ahmedabad District Gujarat

2. Matrimonial Disputes:

Matrimonial disputes can be emotionally charged and legally intricate. Advocate Paresh M Modi possesses the skills and experience to guide clients through these disputes, advocating for their rights and interests while striving for amicable resolutions whenever possible. he is the best lawyer for Matrimonial Disputes in Ahmedabad.

3. Marriage Dissolution:

Whether you are contemplating divorce or facing a marriage dissolution, Advocate Paresh M Modi provides strategic legal counsel to help clients understand their options and make informed decisions. His goal is to facilitate a fair and just resolution, taking into consideration the unique circumstances of each case. he is the experience Advocate for Marriage Dissolution in Ahmedabad

4. Extra-Marital Affairs:

Cases involving extra-marital affairs require a nuanced and sensitive approach. Advocate Paresh M Modi is well-versed in handling such matters, offering legal guidance and representation to address the legal complexities surrounding infidelity within the context of marriage. he is the perfect Attorney for Extra-Marital Affairs Case in Ahmedabad district Gujarat

Why Choose Advocate Paresh M Modi?

1. Expertise:

Advocate Paresh M Modi’s expertise in family law is unparalleled. With a deep understanding of the legal landscape, he navigates complex cases with precision and skill, ensuring that clients receive the best possible representation.

2. Client-Centric Approach:

Committed to client satisfaction, Advocate Paresh M Modi adopts a client-centric approach, tailoring his services to meet the unique needs and objectives of each individual. Communication and transparency are key pillars of his practice.

3. Proven Track Record:

Advocate Paresh M Modi has a proven track record of successfully handling a diverse range of family law cases. His ability to secure favorable outcomes for his clients is a testament to his dedication and legal acumen.

4. Compassionate Representation:

Understanding the emotional toll that legal matters can take, Advocate Paresh M Modi provides compassionate representation. He strives to alleviate the stress and anxiety associated with legal proceedings, offering support throughout the entire process.

Legal Blog: Insights and Resources

Stay informed with Advocate Paresh M Modi’s legal blog, where he shares insightful articles, updates on legal developments, and practical tips on navigating divorce and family law matters. Our blog is a valuable resource for individuals seeking information and guidance on various legal topics.

Recent Blog Posts:

 1. Navigating Child Custody Battles: A Guide for Parents
 2. The Importance of Legal Counsel in Property Division
 3. Understanding Alimony: Rights and Responsibilities

Testimonials

“Advocate Paresh M Modi is not just a lawyer; he is a legal ally who truly cares about his clients. His expertise and commitment to justice make him the best choice for anyone facing family law challenges.” – Client Testimonial

“I am grateful for the guidance and support I received during my divorce proceedings. Advocate Paresh M Modi’s professionalism and understanding made a difficult time more manageable.” – Client Testimonial

Contact Advocate Paresh M Modi

Are you facing a divorce, matrimonial dispute, or other family law matters? Advocate Paresh M Modi is here to help. Schedule a consultation to discuss your case and explore your legal options.

Phone: 9925002031

Office Landline: 079-48001468

Email: advocatepmmodi@gmail.com

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q: How long does the divorce process take?

A: The duration of the divorce process varies based on several factors, including the complexity of the case, the presence of mutual agreements, and court schedules. Advocate Paresh M Modi can provide a more accurate timeline during the consultation.

Q: What are the grounds for divorce in Gujarat?

A: In Gujarat, divorce can be granted on various grounds, including cruelty, adultery, desertion, conversion to another religion, and incurable mental illness. Advocate Paresh M Modi can guide you through the specific requirements and considerations based on your case.

Q: Is mediation an option for resolving family disputes?

A: Yes, mediation is often encouraged as a means of resolving family disputes amicably. Advocate Paresh M Modi can assess whether mediation is suitable for your case and guide you through the process.

 

Questions and Answers related to Family Law, Divorce, Maintenance, Extra Marital affairs Case, Child Custody and other Marital Problems Case:

 

 1. What constitutes marital problems in the eyes of the law?

– Marital problems can include issues such as domestic violence, cruelty, adultery, desertion, and irreconcilable differences between spouses.

 

 1. Under what circumstances can one spouse seek legal intervention for marital problems?

– A spouse can seek legal intervention when there is evidence of abuse, cruelty, adultery, or other grounds for divorce or separation.

 

 1. What legal remedies are available for resolving marital problems in India?

– Legal remedies include filing for divorce, seeking protection orders against domestic violence, and pursuing marital counseling or mediation.

 

 1. Can a spouse seek legal separation without filing for divorce?

– Yes, a spouse can seek legal separation through a judicial separation decree, which allows them to live separately while remaining legally married.

 

 1. What role does counsel /Counselling play in resolving marital problems legally?

– Counseling can be mandated by the court as part of the legal process to attempt reconciliation before granting divorce.

 

Divorce Case in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

 

 1. What are the grounds for divorce under Indian law?

– Grounds for divorce include adultery, cruelty, desertion, conversion to another religion, mental illness, and irretrievable breakdown of marriage.

 

 1. How is property division handled in a divorce case?

– Property division is determined based on factors such as contributions to the marriage, financial needs of both parties, and the welfare of any children.

 

 1. What is the process for filing a divorce case in India?

– The process involves filing a petition for divorce in the appropriate family court, followed by counseling, mediation, and judicial proceedings.

 

 1. Can a divorce be obtained through mutual consent?

– Yes, spouses can file for divorce by mutual consent, provided they have lived separately for a specified period and have agreed on terms of settlement.

 

 1. What factors does the court consider when granting divorce?

– The court considers factors such as the welfare of children, financial stability of both parties, and grounds for divorce presented by the petitioner.

 

Maintenance Case in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

 

 1. What is maintenance in the context of family law?

– Maintenance refers to financial support provided by one spouse to another during or after divorce proceedings.

 

 1. Who is entitled to claim maintenance in India?

– Spouses, children, and dependent parents are entitled to claim maintenance under Indian family laws.

 

 1. How is the amount of maintenance determined by the court?

– The court considers factors such as the financial needs of the claimant, the income and assets of the payor, and the standard of living during the marriage.

 

 1. Can maintenance be modified after it is awarded by the court?

– Yes, maintenance orders can be modified if there is a change in circumstances such as loss of employment or increase in expenses.

 

 1. What happens if a spouse refuses to pay maintenance as ordered by the court?

– Non-payment of maintenance can result in contempt of court charges, fines, or imprisonment.

 

Extra-Marital Affairs Case in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

 

 1. Is adultery grounds for divorce in India?

– Yes, adultery is considered a valid ground for divorce under Indian family law.

 

 1. Can evidence of an extra-marital affair affect child custody decisions?

– Evidence of an extra-marital affair may be considered by the court when determining the best interests of the child in custody proceedings.

 

 1. What legal remedies are available to a spouse who has been cheated on?

– Legal remedies include filing for divorce on grounds of adultery, seeking damages for emotional distress, and pursuing criminal charges against the adulterous partner.

 

 1. Can a spouse sue the third party involved in an extra-marital affair?

– Yes, a spouse can file a civil lawsuit against the third party for alienation of affection or criminal conversation, depending on the laws of the state.

 

 1. How does evidence of an extra-marital affair impact alimony awards?

– Evidence of an extra-marital affair may influence the court’s decision regarding alimony, potentially reducing or eliminating the award to the guilty party.

 

Family Court Act Case in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

 

 1. What is the Family Court Act in India?

– The Family Courts Act, 1984, provides for the establishment of family courts to deal with matters related to marriage, divorce, custody, and maintenance.

 

 1. What types of cases fall under the jurisdiction of family courts?

– Cases related to divorce, restitution of conjugal rights, child custody, guardianship, adoption, and maintenance fall under the jurisdiction of family courts.

 

 1. What is the objective of the Family Courts Act?

– The objective is to promote conciliation, speedy resolution of family disputes, and the welfare of children and families.

 

 1. Can parties represent themselves in family court cases?

– Yes, parties can represent themselves in family court cases, but legal representation is recommended for complex matters.

 

 1. How are proceedings conducted in family court cases?

– Proceedings are conducted in an informal manner, and efforts are made to promote reconciliation and settlement through mediation or counseling.

 

 1. Can family court proceedings be kept confidential?

– Yes, family court proceedings are typically conducted in private to protect the privacy and dignity of the parties involved.

 

 1. What role do mediators play in family court cases?

– Mediators help facilitate communication, negotiation, and settlement between parties in family court cases, especially in matters involving children.

 

 1. Can family court orders be appealed?

– Yes, family court orders can be appealed to higher courts if there are grounds for challenging the decision.

 

 1. Are family court judgments enforceable?

– Yes, family court judgments are enforceable like any other court judgments, and non-compliance can result in contempt of court charges.

 

 1. What measures are in place to protect the interests of children in family court cases?

– Courts prioritize the best interests of children and may appoint guardian’s ad litem, conduct home studies, or order counseling to ensure their welfare.

 

Stay Connected

Follow Advocate Paresh M Modi on social media for updates, legal insights, and more.

 • Facebook: https://www.linkedin.com/in/advocate-in-ahmedabad/
 • Twitter: https://twitter.com/PareshModiPM
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/advocate-in-ahmedabad/
 • Instagram: https://www.instagram.com/pareshmodiadvocate/
 • you Tube: https://www.youtube.com/@pareshmodiadvocate
 • Pinecrest: https://in.pinterest.com/advocatepareshmmodi/

Disclaimer

The information provided on this website is for general informational purposes only and should not be construed as legal advice. Consult with Advocate Paresh M Modi for advice regarding your individual situation.


This comprehensive web page provides a detailed overview of Advocate Paresh M Modi’s expertise, services, and commitment to clients. It incorporates essential elements such as testimonials, a legal blog, and frequently asked questions to offer a holistic and informative experience for visitors. you may contact him on Email id “advocatepmmodi@gmail.com” or Call / WhatsApp him on mobile No. 9925002031

Categories Advocate, Family Lawyer

Marriage Registration Advocate in Ahmedabad | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi | Love Marriage Lawyer in Ahmedabad

A Renowned Court Marriage Lawyer in Ahmedabad | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

In the realm of legal expertise, Advocate Paresh M Modi stands as a prominent figure, recognized for his exceptional skills as a Court Marriage Lawyer in Ahmedabad. With a stellar reputation and a track record of success, Paresh M Modi has earned his place among the top Court marriage lawyers in Ahmedabad Gujarat.
Legal Prowess:
Advocate Paresh M Modi’s legal journey is marked by a dedication to upholding justice and facilitating seamless court marriages. Armed with an in-depth understanding of matrimonial laws and a commitment to his clients, he navigates the complexities of legal proceedings with finesse. His vast knowledge in family law makes him a go-to choice for couples seeking a hassle-free court marriage process.

Marriage Registration Advocate in Ahmedabad District Gujarat | 9925002031 | Marriage Lawyer in Ahmedabad | Advocate Paresh M Modi

Experience and Expertise:
With years of experience under his belt, Advocate Paresh M Modi has honed his expertise in handling diverse court marriage cases. His proficiency extends to addressing legal nuances, ensuring that clients receive accurate guidance throughout the entire process. Whether it’s drafting legal documents, navigating bureaucratic procedures, or representing clients in court, Paresh M Modi’s comprehensive approach sets him apart.
Client-Centric Approach:
What distinguishes Advocate Paresh M Modi is his unwavering commitment to client satisfaction. He recognizes the significance of court marriages in the lives of couples and approaches each case with empathy and diligence. Clients commend his approachability, responsiveness, and the personalized attention he provides, creating a supportive environment during what can be a challenging legal process.

Best Lawyer for Court Marriage in Ahmedabad | 9925002031 | Top Advocate for Court Marriage | Advocate Paresh M Modi

Transparent Communication:
One of Paresh M Modi’s strengths lies in transparent communication. He ensures that clients are well-informed about the legalities involved in court marriages, setting realistic expectations and guiding them through the intricacies of the legal system. This transparent approach fosters trust and confidence, crucial elements in any attorney-client relationship.
Navigating Legal Challenges:
Court marriage cases often involve various legal challenges, and Advocate Paresh M Modi adeptly navigates these hurdles. His strategic thinking and ability to adapt to evolving circumstances have earned him a reputation for successfully resolving complex cases. Clients benefit from his proactive approach in addressing potential issues and safeguarding their interests.

Court Marriage Lawyer Near me in Ahmedabad District | 9925002031 | Love Marriage Advocate Near me in Gujarat | Advocate Paresh M Modi

Recognition and Accolades:
Advocate Paresh M Modi’s contributions to the legal field have not gone unnoticed. His dedication to excellence has earned him recognition among the top Court marriage lawyers in Ahmedabad and Gujarat. Clients and peers alike acknowledge his impact on simplifying the court marriage process and ensuring legal compliance.
Community Involvement:
Beyond his legal practice, Advocate Paresh M Modi actively engages with the community, contributing to legal awareness programs and initiatives. His commitment to making legal information accessible underscores his belief in empowering individuals with knowledge about their rights and legal options.
Here is the list of Town and cities of Ahmedabad District where the Advocate Paresh M Modi is working for such matters,  The list is updated in January 2022 (As per Government’s Record)
 1. Ahmedabad (District Headquarters)
 2. Gandhinagar (the capital city of Gujarat, which is often considered a part of Ahmedabad Metropolitan Region)
 3. Dholka
 4. Dhandhuka
 5. Bavla
 6. Sanand
 7. Viramgam
 8. Mandal
 9. Detroj-Rampura
 10. Barwala
 11. Daskroi
 12. Dholera

Please note that administrative divisions and names of towns can change over time, so it’s advisable to check with the latest local government sources for the most up-to-date information.

**Questions regarding the Court Marriage Procedure and Hindu Marriage Procedure:**

**1. What is a court marriage?**
– Court marriage is a legal procedure where a couple gets married in the presence of a marriage registrar and witnesses, without any religious ceremonies.

**2. Who can get married through court marriage?**
– Any two individuals who are eligible to marry under the Special Marriage Act, 1954, regardless of their religion, caste, or nationality.

**3. What documents are required for court marriage?**
– Identification proof (such as Aadhar card, passport, or driver’s license) for both parties.
– Proof of age (such as birth certificate or school leaving certificate).
– Passport-sized photographs.
– Address proof (such as Aadhar card or utility bills).
– Affidavit of marriageable age and marital status.

**4. What is the procedure for court marriage?**
– Both parties must give a notice of their intention to marry to the marriage registrar in the district where either of them resides.
– The notice is published for 30 days to allow for objections.
– If no objections are received, the marriage can take place after the 30-day notice period.
– On the day of marriage, both parties along with witnesses and the marriage registrar sign the marriage certificate.

**5. Is there any waiting period for court marriage?**
– Yes, there is a mandatory 30-day notice period after the submission of the marriage notice.

**Hindu Marriage Act Procedure:**

**1. What is the Hindu Marriage Act?**
– The Hindu Marriage Act, 1955 is a legal framework that governs marriage among Hindus, Sikhs, Jains, and Buddhists in India.

**2. Who can get married under the Hindu Marriage Act?**
– Any two Hindus, Buddhists, Sikhs, or Jains can get married under this act, provided they fulfill the conditions mentioned in the act.

**3. What documents are required for marriage under the Hindu Marriage Act?**
– Proof of age (birth certificate or school leaving certificate).
– Address proof (Aadhar card, passport, or utility bills).
– Photographs of the bride and groom.
– In case of a second marriage, proof of the dissolution of the previous marriage.

**4. What is the procedure for marriage under the Hindu Marriage Act?**
– Both parties must give notice to the marriage registrar of the district where either of them resides, at least 30 days in advance.
– The notice is published for 30 days to allow for objections.
– If no objections are received, the marriage can take place after the notice period.
– The marriage ceremony must be conducted according to Hindu rituals, customs, and traditions.
– The marriage is solemnized in the presence of a marriage registrar and witnesses.
– After the marriage ceremony, the marriage registrar issues a marriage certificate.

**5. Can inter-caste marriages be solemnized under the Hindu Marriage Act?**
– Yes, the Hindu Marriage Act allows for inter-caste marriages among Hindus, Buddhists, Sikhs, and Jains.

In conclusion, Advocate Paresh M Modi emerges as a beacon of legal expertise, particularly in the domain of court marriages. His reputation as one of the top Court marriage lawyers in Ahmedabad and Gujarat is a testament to his unwavering commitment, legal acumen, and client-focused approach. Couples seeking a seamless and reliable court marriage experience find in Paresh M Modi a trustworthy ally in their journey towards marital union within the bounds of the law. You May Contact him on Email “advocatepmmodi@gmail.com” and Call/WhatsApp him on mobile Number- 9925002031

Categories Family Lawyer

Court Marriage Advocates in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Love Marriage Lawyer in Ahmedabad | Advocate Paresh M Modi

Court Marriage Advocates in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Court Marriage Lawyers in Ahmedabad Gujarat

હિંદુ લગ્ન વિધી અને સ્પેશયલ એક્ટ મુજબ થતા લગ્નો અંગે સામાન્ય માહીતી

ભારતમાં, દરેક વ્યક્તિ પોતાના ધર્મના પોતાના રીત રિવાજ મુજબ પોતાના ગમતા પાત્ર સાથે લગ્ન કરી શકે છે તે ઉપરાંત ભારતમાં સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ, 1954 હેઠળ કોર્ટ મેરેજ થાય છે અને તે દેશભરમાં સામાન્ય છે. કોર્ટ મેરેજ જાતિ, રંગ, ધર્મ અથવા સંપ્રદાયના આધારે કોઈપણ ભેદભાવ વિના કરવામાં આવે છે. જે પક્ષકારો બે અલગ-અલગ ધર્મના છે તેઓ પણ કોર્ટ મેરેજ માટે પાત્ર છે. ફક્ત કોર્ટ મેરેજ એટલે કાયદા અનુસાર લગ્નની વિધિ. આંતર-જ્ઞાતિ અને આંતર-ધર્મના લોકોમાં પણ કોર્ટ મેરેજ કરી શકાય છે. મેરેજ સર્ટિફિકેટ મેળવવા માટે રસ ધરાવતા પક્ષકારો સીધા જ મેરેજ રજિસ્ટ્રારને અરજી કરી શકે છે.

કોર્ટ મેરેજ સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ, 1954 હેઠળ કરવામાં આવતા કોર્ટ મેરેજ કાયદાકીય વાતાવરણમાં થાય છે. જેથી સંમતિમાં ખોટા હોવાની કે વર્તનમાં વર્તણૂકમાં કોઈપણ વિકૃતિની તક સરળતાથી પકડી શકાય.

Court Marriage Advocate in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Urgent Court Marriage Lawyer in Ahmedabad Gujarat

 હિંદુ વિધિ મુજબ કોર્ટ મેરેજ કરવા માટેની લાયકાત નીચે મુજબ હોવી જોઇયે

 • બંન્ને પક્ષકારો સામાન્ય સમજ વાળા એટલે કે સ્વસ્થ મનના હોવા જોઇયે.
 • લગ્ન સમયે બંને પક્ષોએ પતિ/પત્ની તરીકે ન હોવા જોઈએ, બંન્ને કુવારા હોવા જોઇયે અથવા જો બંન્ને અથવા બંન્ને માથી કોઈપણ એક વ્યકતિએ ડીવોર્સ લીધા હોય તો તે માટેનો કોર્ટ ઓર્ડૅર એટલે કે કોર્ટનુ હુકમનામુ હોવુ જોઈયે,
 • લગ્ન માટે કન્યાની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષ પુરી થયેલી હોવી જોઈએ એટલેકે 19 મુ વર્ષ ચાલુ થઈ ગયેલ હોવુ જોઇયે અને વરની ઉંમર 21 વર્ષ પુરી થયેલી હોવી જોઈએ એટલેકે 22 મુ વર્ષ ચાલુ થઈ ગયેલ હોવુ જોઇયે.
 • બંન્ને પક્ષકારો લગ્ન સમયે માન્ય સંમતિ આપવા માટે વિના કોઈ દબાણે, શુધ્ધ બુધ્ધિપુર્વક નિર્ણય લઈ શકે તેવા સમર્થ હોવા જોઈએ.
 • બંન્ને પક્ષકારો પૈકી કોઈપણ પ્રકારની ગાંડપણ અથવા માનસિક વિકારથી પીડાવું જોઈએ નહીં.
 • બંન્ને પક્ષકારોનો સમાજ પોતાના રીતી રિવાજ મુજબ છુટ આપતો હોય તો જ અન્યથા બંન્ને પક્ષકારો પ્રતિબંધિત સંબંધની અંદરના સગા ન હોવા જોઈએ.

Court Marriage Advocate near me in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Court Marriage Lawyers near me in Ahmedabad Gujarat

હિંદુ વિધિ તથા સ્પેશયલ મેરેજ એક્ટ મુજબ કોર્ટ મેરેજ માટે જરૂરી દસ્તાવેજ | Documents for Court Marriage

કોર્ટ મેરેજ માટે નીચેના કેટલાક દસ્તાવેજો જરૂરી છે.

 • લગ્ન અરજીપત્રક પર બંને પક્ષકારોની સહી હોવી જોઈએ.
 • બંન્ને પક્ષકારોની જન્મ તારીખનો પુરાવો એટલેકે બર્થ સર્ટીફીકેટ અથવા શાળા છોડયાનુ પ્રમાણપત્ર (લગન કરનાર વ્યક્તિનુ આધાર કાર્ડ પ્રમાણે જ તેમાં જે તે વ્યક્તિનુ પોતાનુ નામ, તેના માતા પિતાના નામ અને જન્મ તારીખ હોવી જોઇએ ,  ફ્કત બાબો બેબી લખેલા કે ખોટા નામ વાળા સર્ટીફીકેટ માન્ય નથી.)
 • બંન્ને પક્ષકારો ના રહેણાંક પુરાવા. જેમકે આધાર કાર્ડ ઈલેક્શન કાર્ડ ડ્રાઈવિંગ લાયસંસ (પોતાના નામે આવતુ હોય તો તેવ્ય લેટેસ્ટ લાઈટ બિલ)
 • વર કન્યા ના 6-6 પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ્સ અને 2 વિટનેસ ના 2-2 પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ્સ (વિટનેસના આધાર કાર્ડ ની 3 કોપી નકલ સાથે)
 • મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર અથવા છૂટાછેડા હુકમનામું જો બંન્ને પૈકીના પક્ષકારો અગાઉ પરિણીત હોય તો.
 • જે તે કોર્ટમાં (હિંદુ વિધીના સંદર્ભમાં લગ્ન કરાવનાર એન.જી.ઓ કે સંસ્થાના લગ્ન અરજી ફોર્મના સંદર્ભમાં ચૂકવવામાં આવેલી ફીની રસીદ.
 • રૂપિયા 50-50 ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર  બંન્ને પક્ષકારો દ્વારા સોગંધનામુ કે તેઓ અગાઉ કે હાલ પરણેલા નથી કે  સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટમાં વ્યાખ્યાયિત પ્રતિબંધિત સંબંધની અંદર એકબીજા સાથે સંબંધિત નથી.

 

Legal Love Marriage Advocates in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Love Marriage Lawyers in Ahmedabad Gujarat

 

સ્પેશ્યલ મેરેજ એક્ટ મુજબ કોર્ટ મેરેજની પ્રક્રિયા | Procedure of Court Marriage as per Special Court Marriage Act

 • લગ્નની સૂચના- સૌપ્રથમ, પક્ષકારોએ જિલ્લાના લગ્ન અધિકારીને નોટિસ આપવાની જરૂર છે. તે આદેશ આપે છે કે લગ્નના પક્ષકારોએ લગ્ન અધિકારીને લેખિતમાં અને બીજી સૂચિમાં નિર્ધારિત ફોર્મમાં ઇચ્છિત લગ્નની સૂચના આપવી જોઈએ.
 • સૂચના પ્રકાશિત કરવા માટે – મેરેજ ઓફિસર નોટિસ પ્રકાશિત કર્યા પછી તેની ઓફિસમાં કોઈ ખાસ જગ્યાએ તેને લગાવીને તેને પ્રકાશિત કરશે; કોઈપણ પ્રકારના વાંધાઓ માટે 30 દિવસની રાહ જોવાની અવધિ છે. જો કોઈ વાંધો ન હોય તો લગ્ન અધિકારી લગ્ન કરાવી શકે છે.
 • લગ્ન સામે વાંધો-કલમ 7 હેઠળ, કોઈપણ વ્યક્તિ 30 દિવસની અંદર કોર્ટ મેરેજ સામે વાંધો ઉઠાવી શકે છે કે લગ્ન એક્ટની કલમ 4 માં નિર્દિષ્ટ કોઈપણ શરતોનું ઉલ્લંઘન કરશે. પરંતુ વાંધો કાનૂની આધાર પર હોવો જોઈએ, વ્યક્તિગત ધોરણે નહીં. કલમ 8 હેઠળ મેરેજ ઓફિસર, વાંધો મળવા પર 30 દિવસની અંદર તેની તપાસ કરશે અને જો વાંધો લગ્નના સંસ્કારમાં અવરોધ ન ઊભો કરે તો લગ્નનું સમાપન કરશે.
 • પક્ષકારો અને સાક્ષીઓ દ્વારા ઘોષણા- લગ્નના સમારંભ પહેલા, કોર્ટ મેરેજમાં ત્રણ સાક્ષીઓની જરૂર પડે છે. ત્રીજી સૂચિમાં ઉલ્લેખિત ફોર્મમાં સહી અને ઘોષણા, બંને પક્ષકારો દ્વારા લગ્ન અધિકારીની હાજરીમાં અને ત્રણ સાક્ષીઓની આવશ્યકતા છે.
 • લગ્નનું પ્રમાણપત્ર–આ તમામ પગલાંને અનુસર્યા પછી, લગ્ન અધિકારી લગ્નનું પ્રમાણપત્ર આપશે. અને આ પ્રમાણપત્ર પર બંને પક્ષકારો અને ત્રણ સાક્ષીઓ દ્વારા સહી કરવી આવશ્યક છે. આવા પ્રમાણપત્ર કોર્ટ લગ્નનો નિર્ણાયક પુરાવો છે.

Court Marriage Vakil in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Love Marriage Vakil in Ahmedabad Gujarat

કોર્ટ મેરેજનો ખર્ચ | Expenses of Court Marriage

કોર્ટ મેરેજની પ્રક્રિયા પણ રાજ્ય-રાજ્યમાં બદલાય છે અને વ્યક્તિએ વ્યક્તિગત રીતે સંબંધિત સ્થળની ફી જોવાની હોય છે જ્યાં લગ્ન સંપન્ન થવાના છે. આવા લગ્ન નો ખર્ચો લીગલ ફી અને ખર્ચા ઉપરાંત તમને આપ્વામાં આવતી સગવડ અને અન્ય સુવિધા ઉપર આધાર રાખે છે સામાન્ય રીતે રૂપિયા 5500/- થી માંડીને રૂપિયા 75,000/- સુધીના લગ્ન આયોજનો કરવામાં આવતા હોય છે.

 

અમદાવાદ ગુજરાતમાં કોર્ટ મેરેજ માટેના વકીલ | 9925002031 | અમદાવાદ ગુજરાતમાં લવ મેરેજ માટેના એડવોકેટ

કોર્ટ મેરેજમાં વકીલનું કામ | Work of Advocate for Court Marriage

લગ્નની નોટિસ ફાઇલ કરવા માટે પક્ષકારો પહેલા તેમના વકીલની સલાહ લે છે. કોર્ટ મેરેજ પ્રક્રિયા સાથે આગળ વધવા માટે મેટ્રિમોની વકીલ તમારી સાથે હશે.  એક એડવોકેટ લાગુ કાયદા અનુસાર લગ્ન માટે પક્ષકારોને સલાહ આપશે, નોંધણીનું સ્થળ, જ્યાં લગ્નની નોંધણી થઈ શકે છે.એક વકીલ ખાતરી કરશે કે પક્ષો બહુમતી વયના છે. વકીલ બંને પક્ષોની મફત સંમતિની ખાતરી કરશે. એડવોકેટ રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા માટે જરૂરી તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો તૈયાર કરશે. તે લગ્ન માટે પક્ષોનો બોજ અને સમય ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. એક એડવોકેટ તમારા માટે, તમારા જીવનસાથી અને ત્રણ સાક્ષીઓને લગ્ન રજિસ્ટ્રારની ઑફિસમાં મળવા માટે દસ્તાવેજોની અંતિમ તપાસ કરવા માટે પરસ્પર અનુકૂળ સમય નક્કી કરશે. વધુ દાવાઓ અને વિચાર-વિમર્શના કિસ્સામાં, વકીલ પક્ષકારો વતી અપીલ દાખલ કરશે અને દલીલો કરશે આ તમામ સમય દરમ્યાન તમારા વકીલ તમને દરેક રીતે થતી કાયદાકીય મદદ અને માર્ગદર્શન આપી શકે છે.

 

અમદાવાદ ગુજરાતમાં મારી નજીકના કોર્ટ મેરેજ માટેના એડવોકેટ | 9925002031 | અમદાવાદ ગુજરાતમાં મારી નજીકના અરજન્ટ કોર્ટ મેરેજ માટેના એડવોકેટ

Advocate Paresh M Modi is the Best Court Marriage Advocate in Ahmedabad and its different areas like, Chandkheda, Sabarmati, Jawahar Chock, Keshavnagar, RTO Circle, Gandhi Ashram, Vadaj, New Vadaj, Bhimjipura, Akhbar nagar, KK nagar, Ghatlodia, Chanakyapuri, Sola, Shayona City, Naranpura, Navrangpura, Gurukul, CP nagar, Bhuyangdev, Usmanpura, Drivein, Science City, Satadhar, Memnagar, Nirnay Nagar, Chenpur, Kali Gaam, Zundal, Adalaj, IOC Road, Bhadaj Santej, Shilaj, Ambli, Bopal, Shilaj, Shela, Apple Wood, Godrej Garden City Ahmedabad, Adani Shantigram Ahmedabad, Krishna nagar, D-Cabin, Ramnagar Ahmedabad, Gujarat University, Ambawadi, Ashram Road, Income tax Circle, Nehru Bridge, Ellis Bridge, Paldi, Vasna, Shahibag, Ranip, Mithakhali, New Ranip, Dariapur, Kalupur, Shahpur, Station Road Ahmedabad, Ghee Kanta, Mirzapur Ahmedabad, Dafnala Ahmedabad, Airport Road, Sardar nagar, Kuber Nagar, Memco, Civil Hospital, Bapunagar, Gomtipur, Asarva, Prahladnagar, Makaraba, Satellite, Anand Nagar, Bodakdev, Vastrapur, Thaltej, Shilaj, Jodhpur, Ramdev nagar, Sindhu bhavan, Gota, Ognaj, Vande-Matram Circle, Tragad, Jagatpur, Motera, New CG Road, SG Road, Sarkhej, Juhapura, Kankaria, Maninagar, Ghodasar, Isanpur, Vatva, Ramol, Vastral, Odhav, Narol, Hathijan, Dehgam, Nikol, New Nikol, Naroda, New Naroda, SP Ring Road, Lambha, Aslali, GIDC Ahmedabad, Saijpur Bogha, Bhadra, Lal Darwaja, Relief Road, Balol Nagar, Central Jail Sabarmati, Chandlodia, Raipur Khadia, Sarangpur,

**Questions regarding the Court Marriage Procedure and Hindu Marriage Procedure:**

**1. What is a court marriage?**
– Court marriage is a legal procedure where a couple gets married in the presence of a marriage registrar and witnesses, without any religious ceremonies.

**2. Who can get married through court marriage?**
– Any two individuals who are eligible to marry under the Special Marriage Act, 1954, regardless of their religion, caste, or nationality.

**3. What documents are required for court marriage?**
– Identification proof (such as Aadhar card, passport, or driver’s license) for both parties.
– Proof of age (such as birth certificate or school leaving certificate).
– Passport-sized photographs.
– Address proof (such as Aadhar card or utility bills).
– Affidavit of marriageable age and marital status.

**4. What is the procedure for court marriage?**
– Both parties must give a notice of their intention to marry to the marriage registrar in the district where either of them resides.
– The notice is published for 30 days to allow for objections.
– If no objections are received, the marriage can take place after the 30-day notice period.
– On the day of marriage, both parties along with witnesses and the marriage registrar sign the marriage certificate.

**5. Is there any waiting period for court marriage?**
– Yes, there is a mandatory 30-day notice period after the submission of the marriage notice.

**Hindu Marriage Act Procedure:**

**1. What is the Hindu Marriage Act?**
– The Hindu Marriage Act, 1955 is a legal framework that governs marriage among Hindus, Sikhs, Jains, and Buddhists in India.

**2. Who can get married under the Hindu Marriage Act?**
– Any two Hindus, Buddhists, Sikhs, or Jains can get married under this act, provided they fulfill the conditions mentioned in the act.

**3. What documents are required for marriage under the Hindu Marriage Act?**
– Proof of age (birth certificate or school leaving certificate).
– Address proof (Aadhar card, passport, or utility bills).
– Photographs of the bride and groom.
– In case of a second marriage, proof of the dissolution of the previous marriage.

**4. What is the procedure for marriage under the Hindu Marriage Act?**
– Both parties must give notice to the marriage registrar of the district where either of them resides, at least 30 days in advance.
– The notice is published for 30 days to allow for objections.
– If no objections are received, the marriage can take place after the notice period.
– The marriage ceremony must be conducted according to Hindu rituals, customs, and traditions.
– The marriage is solemnized in the presence of a marriage registrar and witnesses.
– After the marriage ceremony, the marriage registrar issues a marriage certificate.

**5. Can inter-caste marriages be solemnized under the Hindu Marriage Act?**
– Yes, the Hindu Marriage Act allows for inter-caste marriages among Hindus, Buddhists, Sikhs, and Jains.

 

अहमदाबाद गुजरात में मेरे निकट कोर्ट मैरिज वकील | 9925002031 | अहमदाबाद गुजरात में मेरे निकट तत्काल कोर्ट विवाह वकील । लव मेरेज वकील अहमदाबाद गुजरात

In Ahmedabad, Best Court Marriage Lawyer Advocate Paresh M Modi is the well-known Court Marriage Lawyer among the Top Court Marriage Lawyers in Gujarat, for your Court Marriage case, cheque Bounce Case, Divorce Case, Maintenance Case, Domestic Violence Case, you may contact him, Call or WhatsApp now him on Mobile No. 9925002031 for book the Appointment.

For your Love Marriage process, Court Marriage process, Marriage Registration process and other Criminal Cases, Bail Cases and Family matters in entire Gujarat, Call  on Mobile No. 9925002031 and book the appointment of Advocate Paresh M Modi, Advocate in Ahmedabad, Best Lawyer in Ahmedabad

If you want to know the basic details of the above subject, you may find the 3-4 minutes you tube video of Advocate Paresh M Modi by clicking the given link below

Categories Divorce Lawyer, Family Lawyer

Divorce Lawyer in Prahladnagar Satellite Vejalpur Ahmedabad | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi Ahmedabad

Divorce Lawyers in Prahladnagar Satellite Vejalpur Ahmedabad | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

Mutual Divorce Advocates in Ranip Vadaj SG Road Ahmedabad | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

Best Lawyer for Divorce in Motera Chandkheda Gandhinagar Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

In Ahmedabad and Gandhinagar, whenever you will search the top Lawyers for Divorce Case or Top Advocates for the Divorce matter in regards of the unhealthy marriage life of Family Related cases like Property Distribution, Ancestral Property Rights, Property Child Custody, Maintenance and Dowry, Marriage life Problems, live and Relationship Agreement, Re-marriage, Extra Marital Affairs, Love Marriage, Court Marriage, Marriage Registration, Husband Wife and Lovers Issues, Special Marriage Act Cases and Many more, You Will find the name of Advocate Paresh M Modi. He is the Top Divorce Lawyer, Best Criminal Lawyer, Cheque Bounce Cases advocate and Gujarat high Court Lawyer in Ahmedabad.

Divorce Lawyers in Sabarmati Chandkheda Ranip Ahmedabad | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

Divorce Attorney in Bopal Shela Sindhu Bhavan Ahmedabad | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

Divorce Advocate in Vastrapur Thaltej Shilaj Science-City Ahmedabad | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

You may find the Advocate Paresh M Modi as a Best Lawyers in Gandhinagar Ahmedabad Gujarat or Top Family Advocate for Divorce case in Gandhinagar Ahmedabad Gujarat. He is the intelligent Family Lawyer in Gandhinagar Ahmedabad Gujarat, Commonly people Knows him as a Mutual Divorce Lawyer in Gandhinagar Ahmedabad. He is the famous Divorce Lawyer in Ahmadabad’s Different areas like Ashram Road, CG Road, SG Road,  Sindhu bhavan Road, SP Ring Road, Bopal, Shela, Apple wood Township, Adani Shantigram Township, Godrej Garden City, Sky City, Ambawadi, Panchvati, Nehru Nagar, Satadhar, Sardarnagar, Kubernagar, Ratan pole, New Cloth Market, Satellite, Vastrapur, Bodakdev, Prahladnagar, Vejalpur, Makarba, Okaf, Sarkhej, Juhapura, Shah Alam, Sola Road, Sola bhagwat, Science city area, Thaltej, Shilaj, Navrangpura, Naranpura, Usmanpura, KK Nagar, Chanakyapuri, Ghatlodia, Gurukul, Memnagar, Drivein, Kankaria, Isanpur, Maninagar, Ghodasar, Vastral, Odhav, Nikol, Naroda, Khokhara, Gomtipur, Paldi, Vasna, Vasana, Jivraj Park, Wadaj, Vadaj, Nava Vadaj, Bapunagar, Ahmedabad City Area, Raipur, Khadia, Shahpur, Dariapur, Khanpur, Kalupur, Subhash Bridge, Ellis Bridge, Gandhi Bridge, Gita Mandir Road, River Front Area of Ahmedabad.

Family Court Lawyer in Ahmedabad Gandhinagar Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

Divorce Advocate in Navrangpura Naranpura Ashramroad Ahmedabad | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

Advocate Paresh M Modi is the Best Lawyer for Family Dispute Cases and Divorce Cases, He has a number of clients in Ahmedabad Gandhinagar city and Sarkhej Gandhinagar High Way areas, who has taken the legal advice from him. Advocate Paresh M Modi is the Best Lawyer for high Court matters in Ahmedabad As well as Gandhinagar.

Divorce Lawyer in Ahmedabad | 9925002031 | Divorce advocates Gandhinagar Gujarat | Advocate Paresh M Modi

NRI Divorce Lawyer in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Best Criminal Lawyers in Ahmedabad Gujarat | Advocate Paresh M Modi

 Normally People search the lawyers for the Sale deed Registration, Property Card Issues, Dastavej, Banakhat, Power of Attorney, Registration process of Property, Property Disputes, Land Title Certificate, Land Revenue Disputes, Ancestral Properties Problems, for Family Matters, for extra marital affairs cases, for Divorce Cases, Court Marriage, Cyber Crime matters, Fraud Cases, Divorce Cases, IPC 395 392 Cases, Cheating Cases, NDPS Cases Lawyer in Gandhinagar, High Court Advocates in Gandhinagar for Family Related Cases, Drug Cases and for many more Family Related Cases in the Gandhinagar as well as Ahmedabad. Advocate Paresh M Modi provides the very good legal advice with proper legal remedies. Advocate Paresh M Modi is the famous Divorce Lawyer read with IPC 498a & Domestic Violence Act. He is well known Advocate for family Matters and Divorce cases.

Alimony Case Lawyer in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Dowry Case Lawyers in Ahmedabad

13-a Divorce Lawyer in Ahmedabad | 9925002031 | 13-b Divorce Lawyer in Ahmedabad | Advocate Paresh M Modi

You may get the best Advice in Gandhinagar & Ahmedabad from Advocate Paresh M Modi. You may ask the google search engine as a Top Lawyers nearby Ahmedabad and Gandhinagar, Best Advocate in Gandhinagar & Ahmedabad, marriage Registration Lawyer in Ahmedabad, Cheque Bounce Lawyers in Ahmedabad Gandhinagar, Family Related Lawyers in Ahmedabad Gandhinagar, Divorce Cases Lawyers in Gujarat, Advocates for Divorce Cases in Gandhinagar, Anticipatory Divorce Lawyers near Ahmedabad Gandhinagar, Mutual Divorce Advocates in Gandhinagar, High Court Lawyer for Divorce matter in Gandhinagar, Divorce Lawyers in Gandhinagar, Family Advocates in Gandhinagar, Property Related problems Advocate in Ahmedabad Gandhinagar, Property Lawyers in Ahmedabad, Land Revenue Advocates in Ahmedabad, Advocates Near Court, Lawyers in Ahmedabad Near Police Station, Lawyer in Ahmedabad near Court, Best Divorce Advocate in Ahmedabad, Divorce Related matters Lawyer in Ahmedabad,