Categories Family Lawyer

Court Marriage Advocates in Ahmedabad | Urgent Marriage Lawyer in Ahmedabad | Advocate Paresh M Modi

Court Marriage Advocates in Ahmedabad | 9925002031 | Urgent Court Marriage Lawyer Ahmedabad

હિંદુ લગ્ન વિધી અને સ્પેશયલ એક્ટ મુજબ થતા લગ્નો અંગે સામાન્ય માહીતી

ભારતમાં, દરેક વ્યક્તિ પોતાના ધર્મના પોતાના રીત રિવાજ મુજબ પોતાના ગમતા પાત્ર સાથે લગ્ન કરી શકે છે તે ઉપરાંત ભારતમાં સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ, 1954 હેઠળ કોર્ટ મેરેજ થાય છે અને તે દેશભરમાં સામાન્ય છે. કોર્ટ મેરેજ જાતિ, રંગ, ધર્મ અથવા સંપ્રદાયના આધારે કોઈપણ ભેદભાવ વિના કરવામાં આવે છે. જે પક્ષકારો બે અલગ-અલગ ધર્મના છે તેઓ પણ કોર્ટ મેરેજ માટે પાત્ર છે. ફક્ત કોર્ટ મેરેજ એટલે કાયદા અનુસાર લગ્નની વિધિ. આંતર-જ્ઞાતિ અને આંતર-ધર્મના લોકોમાં પણ કોર્ટ મેરેજ કરી શકાય છે. મેરેજ સર્ટિફિકેટ મેળવવા માટે રસ ધરાવતા પક્ષકારો સીધા જ મેરેજ રજિસ્ટ્રારને અરજી કરી શકે છે.

કોર્ટ મેરેજ સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ, 1954 હેઠળ કરવામાં આવતા કોર્ટ મેરેજ કાયદાકીય વાતાવરણમાં થાય છે. જેથી સંમતિમાં ખોટા હોવાની કે વર્તનમાં વર્તણૂકમાં કોઈપણ વિકૃતિની તક સરળતાથી પકડી શકાય.

 હિંદુ વિધિ મુજબ કોર્ટ મેરેજ કરવા માટેની લાયકાત નીચે મુજબ હોવી જોઇયે

 • બંન્ને પક્ષકારો સામાન્ય સમજ વાળા એટલે કે સ્વસ્થ મનના હોવા જોઇયે.
 • લગ્ન સમયે બંને પક્ષોએ પતિ/પત્ની તરીકે ન હોવા જોઈએ, બંન્ને કુવારા હોવા જોઇયે અથવા જો બંન્ને અથવા બંન્ને માથી કોઈપણ એક વ્યકતિએ ડીવોર્સ લીધા હોય તો તે માટેનો કોર્ટ ઓર્ડૅર એટલે કે કોર્ટનુ હુકમનામુ હોવુ જોઈયે,
 • લગ્ન માટે કન્યાની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષ પુરી થયેલી હોવી જોઈએ એટલેકે 19 મુ વર્ષ ચાલુ થઈ ગયેલ હોવુ જોઇયે અને વરની ઉંમર 21 વર્ષ પુરી થયેલી હોવી જોઈએ એટલેકે 22 મુ વર્ષ ચાલુ થઈ ગયેલ હોવુ જોઇયે.
 • બંન્ને પક્ષકારો લગ્ન સમયે માન્ય સંમતિ આપવા માટે વિના કોઈ દબાણે, શુધ્ધ બુધ્ધિપુર્વક નિર્ણય લઈ શકે તેવા સમર્થ હોવા જોઈએ.
 • બંન્ને પક્ષકારો પૈકી કોઈપણ પ્રકારની ગાંડપણ અથવા માનસિક વિકારથી પીડાવું જોઈએ નહીં.
 • બંન્ને પક્ષકારોનો સમાજ પોતાના રીતી રિવાજ મુજબ છુટ આપતો હોય તો જ અન્યથા બંન્ને પક્ષકારો પ્રતિબંધિત સંબંધની અંદરના સગા ન હોવા જોઈએ.

હિંદુ વિધિ તથા સ્પેશયલ મેરેજ એક્ટ મુજબ કોર્ટ મેરેજ માટે જરૂરી દસ્તાવેજ | Documents for Court Marriage

કોર્ટ મેરેજ માટે નીચેના કેટલાક દસ્તાવેજો જરૂરી છે.

 • લગ્ન અરજીપત્રક પર બંને પક્ષકારોની સહી હોવી જોઈએ.
 • બંન્ને પક્ષકારોની જન્મ તારીખનો પુરાવો એટલેકે બર્થ સર્ટીફીકેટ અથવા શાળા છોડયાનુ પ્રમાણપત્ર (લગન કરનાર વ્યક્તિનુ આધાર કાર્ડ પ્રમાણે જ તેમાં જે તે વ્યક્તિનુ પોતાનુ નામ, તેના માતા પિતાના નામ અને જન્મ તારીખ હોવી જોઇએ ,  ફ્કત બાબો બેબી લખેલા કે ખોટા નામ વાળા સર્ટીફીકેટ માન્ય નથી.)
 • બંન્ને પક્ષકારો ના રહેણાંક પુરાવા. જેમકે આધાર કાર્ડ ઈલેક્શન કાર્ડ ડ્રાઈવિંગ લાયસંસ (પોતાના નામે આવતુ હોય તો તેવ્ય લેટેસ્ટ લાઈટ બિલ)
 • વર કન્યા ના 6-6 પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ્સ અને 2 વિટનેસ ના 2-2 પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ્સ (વિટનેસના આધાર કાર્ડ ની 3 કોપી નકલ સાથે)
 • મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર અથવા છૂટાછેડા હુકમનામું જો બંન્ને પૈકીના પક્ષકારો અગાઉ પરિણીત હોય તો.
 • જે તે કોર્ટમાં (હિંદુ વિધીના સંદર્ભમાં લગ્ન કરાવનાર એન.જી.ઓ કે સંસ્થાના લગ્ન અરજી ફોર્મના સંદર્ભમાં ચૂકવવામાં આવેલી ફીની રસીદ.
 • રૂપિયા 50-50 ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર  બંન્ને પક્ષકારો દ્વારા સોગંધનામુ કે તેઓ અગાઉ કે હાલ પરણેલા નથી કે  સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટમાં વ્યાખ્યાયિત પ્રતિબંધિત સંબંધની અંદર એકબીજા સાથે સંબંધિત નથી.

સ્પેશ્યલ મેરેજ એક્ટ મુજબ કોર્ટ મેરેજની પ્રક્રિયા | Procedure of Court Marriage as per Special Court Marriage Act

 • લગ્નની સૂચના- સૌપ્રથમ, પક્ષકારોએ જિલ્લાના લગ્ન અધિકારીને નોટિસ આપવાની જરૂર છે. તે આદેશ આપે છે કે લગ્નના પક્ષકારોએ લગ્ન અધિકારીને લેખિતમાં અને બીજી સૂચિમાં નિર્ધારિત ફોર્મમાં ઇચ્છિત લગ્નની સૂચના આપવી જોઈએ.
 • સૂચના પ્રકાશિત કરવા માટે – મેરેજ ઓફિસર નોટિસ પ્રકાશિત કર્યા પછી તેની ઓફિસમાં કોઈ ખાસ જગ્યાએ તેને લગાવીને તેને પ્રકાશિત કરશે; કોઈપણ પ્રકારના વાંધાઓ માટે 30 દિવસની રાહ જોવાની અવધિ છે. જો કોઈ વાંધો ન હોય તો લગ્ન અધિકારી લગ્ન કરાવી શકે છે.
 • લગ્ન સામે વાંધો-કલમ 7 હેઠળ, કોઈપણ વ્યક્તિ 30 દિવસની અંદર કોર્ટ મેરેજ સામે વાંધો ઉઠાવી શકે છે કે લગ્ન એક્ટની કલમ 4 માં નિર્દિષ્ટ કોઈપણ શરતોનું ઉલ્લંઘન કરશે. પરંતુ વાંધો કાનૂની આધાર પર હોવો જોઈએ, વ્યક્તિગત ધોરણે નહીં. કલમ 8 હેઠળ મેરેજ ઓફિસર, વાંધો મળવા પર 30 દિવસની અંદર તેની તપાસ કરશે અને જો વાંધો લગ્નના સંસ્કારમાં અવરોધ ન ઊભો કરે તો લગ્નનું સમાપન કરશે.
 • પક્ષકારો અને સાક્ષીઓ દ્વારા ઘોષણા- લગ્નના સમારંભ પહેલા, કોર્ટ મેરેજમાં ત્રણ સાક્ષીઓની જરૂર પડે છે. ત્રીજી સૂચિમાં ઉલ્લેખિત ફોર્મમાં સહી અને ઘોષણા, બંને પક્ષકારો દ્વારા લગ્ન અધિકારીની હાજરીમાં અને ત્રણ સાક્ષીઓની આવશ્યકતા છે.
 • લગ્નનું પ્રમાણપત્ર–આ તમામ પગલાંને અનુસર્યા પછી, લગ્ન અધિકારી લગ્નનું પ્રમાણપત્ર આપશે. અને આ પ્રમાણપત્ર પર બંને પક્ષકારો અને ત્રણ સાક્ષીઓ દ્વારા સહી કરવી આવશ્યક છે. આવા પ્રમાણપત્ર કોર્ટ લગ્નનો નિર્ણાયક પુરાવો છે.

કોર્ટ મેરેજનો ખર્ચ | Expenses of Court Marriage

કોર્ટ મેરેજની પ્રક્રિયા પણ રાજ્ય-રાજ્યમાં બદલાય છે અને વ્યક્તિએ વ્યક્તિગત રીતે સંબંધિત સ્થળની ફી જોવાની હોય છે જ્યાં લગ્ન સંપન્ન થવાના છે. આવા લગ્ન નો ખર્ચો લીગલ ફી અને ખર્ચા ઉપરાંત તમને આપ્વામાં આવતી સગવડ અને અન્ય સુવિધા ઉપર આધાર રાખે છે સામાન્ય રીતે રૂપિયા 5500/- થી માંડીને રૂપિયા 75,000/- સુધીના લગ્ન આયોજનો કરવામાં આવતા હોય છે.

કોર્ટ મેરેજમાં વકીલનું કામ | Work of Advocate for Court Marriage

લગ્નની નોટિસ ફાઇલ કરવા માટે પક્ષકારો પહેલા તેમના વકીલની સલાહ લે છે. કોર્ટ મેરેજ પ્રક્રિયા સાથે આગળ વધવા માટે મેટ્રિમોની વકીલ તમારી સાથે હશે.  એક એડવોકેટ લાગુ કાયદા અનુસાર લગ્ન માટે પક્ષકારોને સલાહ આપશે, નોંધણીનું સ્થળ, જ્યાં લગ્નની નોંધણી થઈ શકે છે.એક વકીલ ખાતરી કરશે કે પક્ષો બહુમતી વયના છે. વકીલ બંને પક્ષોની મફત સંમતિની ખાતરી કરશે. એડવોકેટ રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા માટે જરૂરી તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો તૈયાર કરશે. તે લગ્ન માટે પક્ષોનો બોજ અને સમય ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. એક એડવોકેટ તમારા માટે, તમારા જીવનસાથી અને ત્રણ સાક્ષીઓને લગ્ન રજિસ્ટ્રારની ઑફિસમાં મળવા માટે દસ્તાવેજોની અંતિમ તપાસ કરવા માટે પરસ્પર અનુકૂળ સમય નક્કી કરશે. વધુ દાવાઓ અને વિચાર-વિમર્શના કિસ્સામાં, વકીલ પક્ષકારો વતી અપીલ દાખલ કરશે અને દલીલો કરશે આ તમામ સમય દરમ્યાન તમારા વકીલ તમને દરેક રીતે થતી કાયદાકીય મદદ અને માર્ગદર્શન આપી શકે છે.

Advocate Paresh M Modi is the Best Court Marriage Advocate in Ahmedabad and its different areas like, Chandkheda, Sabarmati, Jawahar Chock, Keshavnagar, RTO Circle, Gandhi Ashram, Vadaj, New Vadaj, Bhimjipura, Akhbar nagar, KK nagar, Ghatlodia, Chanakyapuri, Sola, Shayona City, Naranpura, Navrangpura, Gurukul, CP nagar, Bhuyangdev, Usmanpura, Drivein, Science City, Satadhar, Memnagar, Nirnay Nagar, Chenpur, Kali Gaam, Zundal, Adalaj, IOC Road, Bhadaj Santej, Shilaj, Ambli, Bopal, Shilaj, Shela, Apple Wood, Godrej Garden City Ahmedabad, Adani Shantigram Ahmedabad, Krishna nagar, D-Cabin, Ramnagar Ahmedabad, Gujarat University, Ambawadi, Ashram Road, Income tax Circle, Nehru Bridge, Ellis Bridge, Paldi, Vasna, Shahibag, Ranip, Mithakhali, New Ranip, Dariapur, Kalupur, Shahpur, Station Road Ahmedabad, Ghee Kanta, Mirzapur Ahmedabad, Dafnala Ahmedabad, Airport Road, Sardar nagar, Kuber Nagar, Memco, Civil Hospital, Bapunagar, Gomtipur, Asarva, Prahladnagar, Makaraba, Satellite, Anand Nagar, Bodakdev, Vastrapur, Thaltej, Shilaj, Jodhpur, Ramdev nagar, Sindhu bhavan, Gota, Ognaj, Vande-Matram Circle, Tragad, Jagatpur, Motera, New CG Road, SG Road, Sarkhej, Juhapura, Kankaria, Maninagar, Ghodasar, Isanpur, Vatva, Ramol, Vastral, Odhav, Narol, Hathijan, Dehgam, Nikol, New Nikol, Naroda, New Naroda, SP Ring Road, Lambha, Aslali, GIDC Ahmedabad, Saijpur Bogha, Bhadra, Lal Darwaja, Relief Road, Balol Nagar, Central Jail Sabarmati, Chandlodia, Raipur Khadia, Sarangpur,

In Ahmedabad, Best Court Marriage Lawyer Advocate Paresh M Modi is the well-known Court Marriage Lawyer among the Top Court Marriage Lawyers in Gujarat, for your Court Marriage case, cheque Bounce Case, Divorce Case, Maintenance Case, Domestic Violence Case, you may contact him, Call or WhatsApp now him on Mobile No. 9925002031 for book the Appointment.

For your Love Marriage process, Court Marriage process, Marriage Registration process and other Criminal Cases, Bail Cases and Family matters in entire Gujarat, Call  on Mobile No. 9925002031 and book the appointment of Advocate Paresh M Modi, Advocate in Ahmedabad, Best Lawyer in Ahmedabad

Categories Divorce Lawyer, Family Lawyer

Divorce Lawyers in Prahladnagar Satellite Vejalpur | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi Ahmedabad

Divorce Lawyers in Prahladnagar Satellite Vejalpur | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

Mutual Divorce Advocates in Ahmedabad SG Road | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

Best Family Lawyer for Divorce in Gandhinagar | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

In Ahmedabad and Gandhinagar, whenever you will search the top Lawyers for Divorce Case or Top Advocates for the Divorce matter in regards of the unhealthy marriage life of Family Related cases like Property Distribution, Ancestral Property Rights, Property Child Custody, Maintenance and Dowry, Marriage life Problems, live and Relationship Agreement, Re-marriage, Extra Marital Affairs, Love Marriage, Court Marriage, Marriage Registration, Husband Wife and Lovers Issues, Special Marriage Act Cases and Many more, You Will find the name of Advocate Paresh M Modi. He is the Top Divorce Lawyer, Best Criminal Lawyer, Cheque Bounce Cases advocate and Gujarat high Court Lawyer in Ahmedabad.

Divorce Lawyers in Sabarmati Chandkheda Ranip | 9925002031

Divorce Attorney in Bopal Shela Sindhu Bhavan | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

Divorce Advocate in Vastrapur Thaltej Shilaj Science City Ahmedabad | 9925002031

You may find the Advocate Paresh M Modi as a Best Lawyers in Gandhinagar Ahmedabad Gujarat or Top Family Advocate for Divorce case in Gandhinagar Ahmedabad Gujarat. He is the intelligent Family Lawyer in Gandhinagar Ahmedabad Gujarat, Commonly people Knows him as a Mutual Divorce Lawyer in Gandhinagar Ahmedabad. He is the famous Divorce Lawyer in Ahmadabad’s Different areas like Ashram Road, CG Road, SG Road,  Sindhu bhavan Road, SP Ring Road, Bopal, Shela, Apple wood Township, Adani Shantigram Township, Godrej Garden City, Sky City, Ambawadi, Panchvati, Nehru Nagar, Stadhar, Sardarnagar, Kubernagar, Ratan pole, New Cloth Market, Satellite, Vastrapur, Bodakdev, Prahladnagar, Vejalpur, Makarba, Okaf, Sarkhej, Juhapura, Shah Alam, Sola Road, Sola bhagwat, Science city area, Thaltej, Shilaj, Navrangpura, Naranpura, Usmanpura, KK Nagar, Chanakyapuri, Ghatlodia, Gurukul, Memnagar, Drivein, Kankaria, Isanpur, Maninagar, Ghodasar, Vastral, Odhav, Nikol, Naroda, Khokhara, Gomtipur, Paldi, Vasna, Vasana, Jivraj Park, Wadaj, Vadaj, Nava Vadaj, Bapunagar, Ahmedabad City Area, Raipur, Khadia, Shahpur, Dariapur, Khanpur, Kalupur, Subhash Bridge, Ellis Bridge, Gandhi Bridge, Gita Mandir Road, River Front Area of Ahmedabad.

Family Court Lawyer in Ahmedabad Gandhinagar | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

Divorce Advocates in Navrangpura Naranpura Ashramroad Vadaj | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

Advocate Paresh M Modi is the Best Lawyer for Family Dispute Cases and Divorce Cases, He has a number of clients in Ahmedabad Gandhinagar city and Sarkhej Gandhinagar High Way areas, who has taken the legal advice from him. Advocate Paresh M Modi is the Best Lawyer for high Court matters in Ahmedabad As well as Gandhinagar.

Divorce Lawyer Ahmedabad | Divorce advocates Gandhinagar | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

NRI Divorce Lawyer in Gujarat | Best Criminal Lawyers in Gujarat | 9925002031| Advocate Paresh M Modi

 Normally People search the lawyers for the Sale deed Registration, Property Card Issues, Dastavej, Banakhat, Power of Attorney, Registration process of Property, Property Disputes, Land Title Certificate, Land Revenue Disputes, Ancestral Properties Problems, for Family Matters, for extra marital affairs cases, for Divorce Cases, Court Marriage, Cyber Crime matters, Fraud Cases, Divorce Cases, IPC 395 392 Cases, Cheating Cases, NDPS Cases Lawyer in Gandhinagar, High Court Advocates in Gandhinagar for Family Related Cases, Drug Cases and for many more Family Related Cases in the Gandhinagar as well as Ahmedabad. Advocate Paresh M Modi provides the very good legal advice with proper legal remedies. Advocate Paresh M Modi is the famous Divorce Lawyer read with IPC 498a & Domestic Violence Act. He is well known Advocate for family Matters and Divorce cases.

Alimony Case Lawyer in Ahmedabad | 9925002031 | Dowry Case Lawyers in Ahmedabad

13-a Divorce Lawyer Ahmedabad | 13-b Divorce Lawyer Ahmedabad | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

You may get the best Advice in Gandhinagar & Ahmedabad from Advocate Paresh M Modi. You may ask the google search engine as a Top Lawyers nearby Ahmedabad and Gandhinagar, Best Advocate in Gandhinagar & Ahmedabad, marriage Registration Lawyer in Ahmedabad, Cheque Bounce Lawyers in Ahmedabad Gandhinagar, Family Related Lawyers in Ahmedabad Gandhinagar, Divorce Cases Lawyers in Gujarat, Advocates for Divorce Cases in Gandhinagar, Anticipatory Divorce Lawyers near Ahmedabad Gandhinagar, Mutual Divorce Advocates in Gandhinagar, High Court Lawyer for Divorce matter in Gandhinagar, Divorce Lawyers in Gandhinagar, Family Advocates in Gandhinagar, Property Related problems Advocate in Ahmedabad Gandhinagar, Property Lawyers in Ahmedabad, Land Revenue Advocates in Ahmedabad, Advocates Near Court, Lawyers in Ahmedabad Near Police Station, Lawyer in Ahmedabad near Court, Best Divorce Advocate in Ahmedabad, Divorce Related matters Lawyer in Ahmedabad,

 

Categories Divorce Lawyer, Family Lawyer

Best Family Court Lawyer | Ahmedabad | Top Matrimonial Case Advocate | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

ફેમીલી કોર્ટ કેસના વકીલ અમદાવાદ | 9925002031 | ટોપ ફેમિલી મેટર એડવોકેટ અમદાવાદ

Family Advocate is the advocate who take care of the dispute regarding the family members. people are facing multiple problems in their family like Marriage disputes, Extramarital Affairs Case, Divorce Case, Court Marriage, Special Marriage Act Related Issues, NRI Marriage and NRI Divorce, related Problems, Marriage Registration related issues, Child Custody, Child Adoption Procedure, Divorce Case, guardianship Act cases, Ancestral Property, Succession Certificate, Nomination and many more.

Family law is the body of the law regulating the family relationships including marriage, divorce, child custody, Maintenance CRPC 125, Mediation between the husband wife relationship and many more. In India, Hindu law, Muslim law, Christian law, and Parsi law are exist, where Hindu law is the oldest and most prevalent family law.

Family Lawyer in Ahmedabad | 9925002031 | Matrimonial Case Lawyer in Ahmedabad । 9925002031

Advocate Paresh M Modi is a Family Lawyer in Ahmedabad, Top Family Law Attorney in Gujarat and Advocate Paresh M Modi is known as Court Marriage Lawyer in Ahmedabad. He is the Best family Lawyer near me, Top family lawyer in Wadaj, Top family lawyer in Ranip, Best family advocate in Satellite, Best family advocate in Bodakdev, Best family lawyer in Navrangpura, family lawyer in Naranpura, well known family lawyer in Sabarmati, family lawyer in chandkheda, family lawyer in Shahibag, family lawyer in Maninagar, family lawyer in Ghodasar, family lawyer in Bopal Shela, family lawyer in isanpur, Family lawyer near Court, family lawyer in ambawadi, family lawyer in Gandhinagar. Advocate Paresh M Modi is taking care of cases like Family Matter, Criminal Cases & Civil matter in Ahmedabad Gujarat. Call Now: 9925002031.

 

Questions

Who is a Family Lawyer?

Answer. Individuals who opt for a career as Family Lawyer deals with legal issues that arise between family members. Divorce, adoption, guardianship, and emancipation are some of those cases in which he or she works. He or she is in charge of family estates, mediation sessions, and legal advice.

What all comes under family law?

family law, body of law regulating family relationships, including marriage and divorce, the treatment of children, and related economic matters Marriage, a legally and socially sanctioned union, usually between a man and a woman, that is regulated by laws, rules, customs, beliefs, and attitudes that prescribe the rights and duties of the partners and accords status to their offspring (if any). Divorce is a method by which the marriage or marital union between two adults terminated or comes to an end, so it is also known as dissolution of marriage. It is the way to dissolve the bonds of matrimony under the rule of law of any particular country.

How much maintenance amount is given to wife?

If the alimony is being paid in the form of monthly payments, the Supreme Court of India has set 25% of the net monthly salary that should be granted to the wife by the husband. In case, the alimony is being paid in the form of a lump-sum amount, it usually ranges between 1/5th to 1/3rd of the husband’s total worth.

What is the time limit for divorce?

According to section 13-A there is no time limit for any case or Divorce case, According to section 13B (2) when the couples move to the court for divorce with mutual consent, the court grants them a mandatory six months period to consider any chances of change in their decision. This period is granted by the court with the intent to save the marriage.

Can a Hindu marry two wives?

Thus, polygamy became illegal in India in 1956, uniformly for all of its citizens except for Muslims, who are permitted to have four wives and for Hindus in Goa and along the western coast where bigamy is legal. A polygamous Hindu marriage is null and void.

What are the 3 grounds for divorce?

Grounds for Divorce both men and women can apply for divorce on the following grounds: Mutual Consent. Cruelty. Adultery.

Is one-year compulsory for divorce?

For filing divorce case one separation period is not mandatory but one year is mandatory if both you want to file mutual divorce petition. If you alone want to file divorce petition 1-year separation is not mandatory, you can claim permanent alimony and maintenance for you and your child.

Can divorce be one sided?

In India, personal and unique laws provide for one-sided divorce. To fall under this category, all laws provide for some grounds as the basis of one-sided divorce. An individual must prove at least one of those grounds to get a one-sided divorce.

Can divorce be taken in one day?

There is no fixed time period for divorce. The parties have to be present before the court for as many times as it seeks. The maximum cooling off period between the first and second petition is 18 months after which on presentation of second petition, and satisfaction of court, divorce decree can be granted.

Do I need a reason for divorce?

In the United States married couples are allowed to end a marriage by filing for a divorce on the grounds of either fault or no fault. In the past, most states only granted divorces on fault grounds, but today all states have adopted a form of no-fault divorce.

What is the hardest part of divorce?

Perhaps the most difficult period of divorce is the “separation period.” That is the time between when you decide to get a divorce, and the date when you are actually divorced.

What happens if a couple is separated for 7 years?

Under the Hindu Marriage Act, Separation is a ground of Divorce, if the husband and wife have been living separately for more than two years at the time of filing petition. – Further, if the separation is more than 2 years period, then even without a reason, is a ground for a Divorce decree.

Can I marry without divorce?

As per Hindu Marriage Act 1957, anyone cannot marry second time without divorce.

Who is the best family advocate in Ahmedabad? why?

Advocate Paresh M Modi is the best family Advocate in Ahmedabad, as he always prefer effective mediation between the husband-Wife.

અમદાવાદમાં ફેમિલી લોયર | 9925002031

ફેમિલી એડવોકેટ એ એડવોકેટ છે જે પરિવારના સભ્યો સંબંધિત વિવાદની સંભાળ રાખે છે. લોકો તેમના પરિવારમાં ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે જેમ કે લગ્ન વિવાદો, લગ્નેત્તર સંબંધોનો કેસ, છૂટાછેડાનો કેસ, કોર્ટ મેરેજ, સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ સંબંધિત મુદ્દાઓ, NRI લગ્ન અને NRI છૂટાછેડા, સંબંધિત સમસ્યાઓ, લગ્ન નોંધણી સંબંધિત સમસ્યાઓ, બાળ કસ્ટડી, બાળ દત્તક લેવાની પ્રક્રિયા, છૂટાછેડા. કેસ, ગાર્ડિયનશિપ એક્ટ કેસો, એન્સેક્ટરલ પ્રોપર્ટી, સસેશન સર્ટિફિકેટ, નોમિનેશન અને ઘણું બધું.

કૌટુંબિક કાયદો એ કાયદાનો મુખ્ય ભાગ છે જે લગ્ન, છૂટાછેડા, બાળ કસ્ટડી, ભરણપોષણ CRPC 125, પતિ-પત્નીના સંબંધો વચ્ચે મધ્યસ્થી અને ઘણા બધા સહિત પારિવારિક સંબંધોનું નિયમન કરે છે. ભારતમાં, હિંદુ કાયદો, મુસ્લિમ કાયદો, ખ્રિસ્તી કાયદો અને પારસી કાયદો અસ્તિત્વમાં છે, જ્યાં હિંદુ કાયદો સૌથી જૂનો અને સૌથી પ્રચલિત કૌટુંબિક કાયદો છે.

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અમદાવાદમાં ફેમિલી લોયર છે, ગુજરાતમાં ફેમિલી લો એટર્ની છે અને એડવોકેટ પીએમ મોદી અમદાવાદમાં કોર્ટ મેરેજ લોયર તરીકે જાણીતા છે. તે મારી નજીકના શ્રેષ્ઠ પારિવારિક વકીલ છે, વાડજમાં ટોચના પારિવારિક વકીલ છે, રાણીપમાં ટોચના પારિવારિક વકીલ છે, સેટેલાઇટમાં શ્રેષ્ઠ પારિવારિક વકીલ છે, બોડકદેવમાં શ્રેષ્ઠ પારિવારિક વકીલ છે, નવરંગપુરામાં શ્રેષ્ઠ પારિવારિક વકીલ છે, નારણપુરામાં કુટુંબના વકીલ છે, સાબરમતીમાં જાણીતા પારિવારિક વકીલ છે. , ચાંદખેડામાં ફેમિલી લોયર, શાહીબાગમાં ફેમિલી લોયર, મણિનગરમાં ફેમિલી લોયર, ઘોડાસરમાં ફેમિલી લોયર, બોપલ શેલામાં ફેમિલી લૉયર, ઈસનપુરમાં ફેમિલી લૉયર, કોર્ટ પાસે ફેમિલી લૉયર, આંબાવાડીમાં ફેમિલી લૉયર, ગાંધીનગરમાં ફેમિલી લૉયર તરીકે જાણીતા વકીલ છે. એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અમદાવાદ – ગુજરાતમાં ફેમિલી મેટર, ક્રિમિનલ કેસ અને સિવિલ મેટર માટે મારી નજીકના શ્રેષ્ઠ ફેમીલી વકીલ છે. હવે કૉલ કરો: 9925002031.

સવાલો

ફેમિલી લોયર કોણ છે?

જે વ્યક્તિઓ કૌટુંબિક વકીલ તરીકે કારકિર્દી પસંદ કરે છે તેઓ કુટુંબના સભ્યો વચ્ચે ઉદ્ભવતા કાનૂની મુદ્દાઓ સાથે વ્યવહાર કરે છે. છૂટાછેડા, દત્તક, વાલીપણા અને મુક્તિ એ એવા કેટલાક કિસ્સા છે જેમાં તે અથવા તેણી કામ કરે છે. તે અથવા તેણી કૌટુંબિક સંપત્તિ, મધ્યસ્થી સત્રો અને કાનૂની સલાહનો હવાલો સંભાળે છે.

કૌટુંબિક કાયદા હેઠળ શું આવે છે?

કૌટુંબિક કાયદો, લગ્ન અને છૂટાછેડા સહિત કૌટુંબિક સંબંધોનું નિયમન કરતી કાયદાની સંસ્થા, બાળકોની સારવાર અને સંબંધિત આર્થિક બાબતો લગ્ન, એક કાયદેસર અને સામાજિક રીતે મંજૂર યુનિયન, સામાન્ય રીતે પુરુષ અને સ્ત્રી વચ્ચે, જે કાયદા, નિયમો, રિવાજો દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે, માન્યતાઓ અને વલણો કે જે ભાગીદારોના અધિકારો અને ફરજો સૂચવે છે અને તેમના સંતાનોને દરજ્જો આપે છે (જો કોઈ હોય તો). છૂટાછેડા એ એક પદ્ધતિ છે જેના દ્વારા બે પુખ્ત વયના લોકો વચ્ચે લગ્ન અથવા વૈવાહિક જોડાણ સમાપ્ત થાય છે અથવા સમાપ્ત થાય છે, તેથી તેને લગ્નના વિસર્જન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તે કોઈપણ ચોક્કસ દેશના કાયદાના શાસન હેઠળ લગ્નના બંધનોને વિસર્જન કરવાનો માર્ગ છે.

પત્નીને ભરણપોષણની કેટલી રકમ આપવામાં આવે છે?

જો ભરણપોષણ માસિક ચૂકવણીના સ્વરૂપમાં ચૂકવવામાં આવે છે, તો ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતે ચોખ્ખા માસિક પગારના 25% નિર્ધારિત કર્યા છે જે પતિ દ્વારા પત્નીને આપવા જોઈએ. જો ગુજારાતની રકમ એકસાથે ચૂકવવામાં આવી રહી હોય, તો તે સામાન્ય રીતે પતિની કુલ કિંમતના 1/5 થી 1/3ની વચ્ચે હોય છે.

છૂટાછેડા માટે સમય મર્યાદા શું છે?

કલમ 13-A મુજબ કોઈપણ કેસ અથવા છૂટાછેડાના કેસ માટે કોઈ સમય મર્યાદા નથી, કલમ 13B (2) અનુસાર જ્યારે યુગલો પરસ્પર સંમતિથી છૂટાછેડા માટે કોર્ટમાં જાય છે, ત્યારે કોર્ટ તેમને કોઈપણ કેસને ધ્યાનમાં લેવા માટે છ મહિનાનો સમયગાળો ફરજિયાત આપે છે. તેમના નિર્ણયમાં ફેરફારની શક્યતા. આ સમયગાળો કોર્ટ દ્વારા લગ્નને બચાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે આપવામાં આવે છે.

શું હિંદુ બે પત્નીઓ સાથે લગ્ન કરી શકે?

આમ, 1956માં ભારતમાં બહુપત્નીત્વ ગેરકાયદેસર બની ગયું હતું, મુસ્લિમો સિવાયના તમામ નાગરિકો માટે, જેમને ચાર પત્નીઓ રાખવાની પરવાનગી છે અને ગોવામાં અને પશ્ચિમ કિનારે જ્યાં દ્વિપત્નીત્વ કાયદેસર છે ત્યાંના હિંદુઓ માટે સમાનરૂપે. બહુપત્નીત્વ ધરાવતા હિન્દુ લગ્ન રદબાતલ છે.

છૂટાછેડા માટે 3 કારણો શું છે?

છૂટાછેડા માટેના કારણો પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બંને નીચેના આધારો પર છૂટાછેડા માટે અરજી કરી શકે છે: પરસ્પર સંમતિ. ક્રૂરતા. વ્યભિચાર.

શું છૂટાછેડા માટે એક વર્ષ ફરજિયાત છે?

છૂટાછેડાનો કેસ દાખલ કરવા માટે એક અલગ થવાનો સમયગાળો ફરજિયાત નથી પરંતુ જો તમે બંને પરસ્પર છૂટાછેડાની અરજી દાખલ કરવા માંગતા હોવ તો એક વર્ષ ફરજિયાત છે. જો તમે એકલા છૂટાછેડાની અરજી દાખલ કરવા માંગતા હોવ તો 1-વર્ષનું અલગ થવું ફરજિયાત નથી, તો તમે તમારા અને તમારા બાળક માટે કાયમી ભરણપોષણ અને ભરણપોષણનો દાવો કરી શકો છો.

છૂટાછેડા એકતરફી હોઈ શકે?

ભારતમાં, વ્યક્તિગત અને અનન્ય કાયદાઓ એકતરફી છૂટાછેડા માટે પ્રદાન કરે છે. આ શ્રેણી હેઠળ આવવા માટે, તમામ કાયદાઓ એકતરફી છૂટાછેડાના આધાર તરીકે કેટલાક આધારો પૂરા પાડે છે. એકતરફી છૂટાછેડા મેળવવા માટે વ્યક્તિએ તેમાંથી ઓછામાં ઓછું એક કારણ સાબિત કરવું આવશ્યક છે.

શું મારે છૂટાછેડા માટે કોઈ કારણની જરૂર છે?

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પરિણીત યુગલોને દોષ અથવા કોઈ દોષના આધારે છૂટાછેડા માટે ફાઇલ કરીને લગ્ન સમાપ્ત કરવાની મંજૂરી છે. ભૂતકાળમાં, મોટાભાગના રાજ્યો માત્ર દોષના આધારે છૂટાછેડા આપતા હતા, પરંતુ આજે તમામ રાજ્યોએ નો-ફોલ્ટ છૂટાછેડાનું સ્વરૂપ અપનાવ્યું છે.

છૂટાછેડાનો સૌથી મુશ્કેલ ભાગ શું છે?

કદાચ છૂટાછેડાનો સૌથી મુશ્કેલ સમયગાળો “અલગ થવાનો સમયગાળો” છે. તે સમય છે જ્યારે તમે છૂટાછેડા લેવાનું નક્કી કરો છો અને તે તારીખ જ્યારે તમે ખરેખર છૂટાછેડા લેવાનું નક્કી કરો છો.

જો યુગલ 7 વર્ષ માટે અલગ રહે તો શું થાય છે?

હિંદુ મેરેજ એક્ટ હેઠળ, જો પિટિશન ફાઇલ કરતી વખતે પતિ-પત્ની બે વર્ષથી વધુ સમયથી અલગ રહેતા હોય તો છૂટાછેડાનું ગ્રાઉન્ડ છે. – વધુમાં, જો છૂટાછેડા 2 વર્ષથી વધુ સમયગાળો હોય, તો પછી કારણ વગર પણ, છૂટાછેડાના હુકમનામું માટેનું કારણ છે.

શું હું છૂટાછેડા વિના લગ્ન કરી શકું?

હિંદુ મેરેજ એક્ટ 1957 મુજબ છૂટાછેડા વગર કોઈ પણ વ્યક્તિ બીજી વાર લગ્ન કરી શકતી નથી.

અમદાવાદમાં કુટુંબના શ્રેષ્ઠ વકીલ કોણ છે? શા માટે?

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અમદાવાદના શ્રેષ્ઠ ફેમિલી એડવોકેટ છે, કારણ કે તેઓ હંમેશા પતિ-પત્ની વચ્ચે અસરકારક મધ્યસ્થી કરવાનું પસંદ કરે છે.

 

अहमदाबाद में पारिवारिक वकील | 9925002031

फैमिली एडवोकेट वह वकील होता है जो परिवार के सदस्यों से संबंधित विवादों की देखभाल करता है। लोग अपने परिवार में कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं जैसे विवाह विवाद, विवाहेतर संबंध मामले, तलाक का मामला, कोर्ट विवाह, विशेष विवाह अधिनियम से संबंधित मुद्दे, एनआरआई विवाह और एनआरआई तलाक, संबंधित समस्याएं, विवाह पंजीकरण से संबंधित मुद्दे, बच्चे की हिरासत, बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया, तलाक मामला, संरक्षकता अधिनियम के मामले, पैतृक संपत्ति, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, नामांकन, पारिवारिक कानून विवाह, तलाक, बच्चे की अभिरक्षा, भरण-पोषण सीआरपीसी 125, पति-पत्नी संबंधों के बीच मध्यस्थता और कई अन्य सहित पारिवारिक रिश्तों को विनियमित करने वाला कानून है। भारत में, हिंदू कानून, मुस्लिम कानून, ईसाई कानून और पारसी कानून मौजूद हैं, जहां हिंदू कानून सबसे पुराना और सबसे प्रचलित पारिवारिक कानून है।

एडवोकेट परेश एम मोदी अहमदाबाद में एक पारिवारिक वकील हैं, गुजरात में शीर्ष पारिवारिक कानून वकील और वकील हैं। पीएम मोदी को अहमदाबाद में कोर्ट मैरिज वकील के रूप में जाना जाता है। वकील परेश एम मोदी मेरे नजदीकी सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक वकील, वाडज में शीर्ष पारिवारिक वकील, राणिप में शीर्ष पारिवारिक वकील, सैटेलाइट में सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक वकील, बोदकदेव में सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक वकील, नवरंगपुरा में सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक वकील, नारणपुरा में पारिवारिक वकील,साबरमती में पारिवारिक वकील, चांदखेड़ा में पारिवारिक वकील, शाहीबाग में पारिवारिक वकील, मणिनगर में पारिवारिक वकील, घोड़ासर में पारिवारिक वकील, बोपल शेला में पारिवारिक वकील, इसानपुर में पारिवारिक वकील, कोर्ट के पास पारिवारिक वकील, अंबावाड़ी में पारिवारिक वकील, गांधीनगर में पारिवारिक वकील के रूप में प्रसिद्ध है.
वह अहमदाबाद गुजरात में पारिवारिक मामले, आपराधिक मामलों और नागरिक मामलों के लिए मेरे सबसे अच्छे पारिवारिक वकील हैं। अभी कॉल करें: 9925002031.

सवालो

पारिवारिक कानून के अंतर्गत क्या-क्या आता है?

पारिवारिक कानून, विवाह और तलाक, बच्चों के उपचार और संबंधित आर्थिक मामलों सहित पारिवारिक रिश्तों को विनियमित करने वाला कानून का निकाय विवाह, कानूनी और सामाजिक रूप से स्वीकृत मिलन, आमतौर पर एक पुरुष और एक महिला के बीच, जो कानूनों, नियमों, रीति-रिवाजों द्वारा नियंत्रित होता है। विश्वास, और दृष्टिकोण जो भागीदारों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं और उनकी संतानों (यदि कोई हो) को दर्जा देते हैं। तलाक एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा दो वयस्कों के बीच विवाह या वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाता है या समाप्त हो जाता है, इसलिए इसे विवाह विच्छेद के रूप में भी जाना जाता है। यह किसी विशेष देश के कानून के शासन के तहत विवाह के बंधन को तोड़ने का तरीका है।

पत्नी को कितनी भरण-पोषण राशि दी जाती है?

यदि गुजारा भत्ता मासिक भुगतान के रूप में दिया जा रहा है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुद्ध मासिक वेतन का 25% निर्धारित किया है जो पति द्वारा पत्नी को दिया जाना चाहिए। यदि गुजारा भत्ता एकमुश्त राशि के रूप में दिया जा रहा है, तो यह आमतौर पर पति की कुल संपत्ति का 1/5 से 1/3 के बीच होता है।

तलाक की समय सीमा क्या है?

धारा 13-ए के अनुसार किसी भी मामले या तलाक के मामले के लिए कोई समय सीमा नहीं है, धारा 13बी (2) के अनुसार जब जोड़े आपसी सहमति से तलाक के लिए अदालत में जाते हैं, तो अदालत उन्हें किसी भी मामले पर विचार करने के लिए अनिवार्य रूप से छह महीने की अवधि देती है। उनके फैसले में बदलाव की संभावना. यह अवधि शादी को बचाने के इरादे से अदालत द्वारा दी जाती है।

पारिवारिक वकील कौन है?

जो व्यक्ति पारिवारिक वकील के रूप में करियर चुनते हैं, वे परिवार के सदस्यों के बीच उत्पन्न होने वाले कानूनी मुद्दों से निपटते हैं। तलाक, गोद लेना, संरक्षकता और मुक्ति ऐसे कुछ मामले हैं जिनमें वह काम करता है। वह पारिवारिक संपत्ति, मध्यस्थता सत्र और कानूनी सलाह का प्रभारी है।

क्या कोई हिंदू दो पत्नियों से शादी कर सकता है?

इस प्रकार, 1956 में भारत में बहुविवाह अवैध हो गया, मुसलमानों को छोड़कर सभी नागरिकों के लिए समान रूप से, जिन्हें चार पत्नियाँ रखने की अनुमति है और गोवा और पश्चिमी तट पर हिंदुओं के लिए जहां द्विविवाह कानूनी है। बहुविवाहित हिंदू विवाह अमान्य है।

तलाक के तीन आधार क्या हैं?

तलाक के लिए आधार पुरुष और महिला दोनों निम्नलिखित आधारों पर तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं: आपसी सहमति। क्रूरता. व्यभिचार.

क्या तलाक के लिए एक साल की सजा अनिवार्य है?

तलाक का मामला दायर करने के लिए एक अलगाव अवधि अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप दोनों आपसी तलाक की याचिका दायर करना चाहते हैं तो एक वर्ष अनिवार्य है। यदि आप अकेले तलाक की याचिका दायर करना चाहते हैं तो 1 साल का अलगाव अनिवार्य नहीं है, आप अपने और अपने बच्चे के लिए स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव का दावा कर सकते हैं।

क्या तलाक एक तरफा हो सकता है?

भारत में, व्यक्तिगत और अद्वितीय कानून एकतरफा तलाक का प्रावधान करते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत आने के लिए, सभी कानून एकतरफा तलाक के आधार के रूप में कुछ आधार प्रदान करते हैं। एक तरफा तलाक पाने के लिए किसी व्यक्ति को इनमें से कम से कम एक आधार साबित करना होगा।

क्या मुझे तलाक के लिए किसी कारण की आवश्यकता है?

संयुक्त राज्य अमेरिका में विवाहित जोड़ों को गलती या बिना गलती के आधार पर तलाक के लिए आवेदन करके विवाह समाप्त करने की अनुमति है। अतीत में, अधिकांश राज्य केवल गलती के आधार पर ही तलाक देते थे, लेकिन आज सभी राज्यों ने बिना गलती के तलाक का एक तरीका अपना लिया है।

तलाक का सबसे कठिन हिस्सा क्या है?

शायद तलाक की सबसे कठिन अवधि “पृथक्करण अवधि” है। यह वह समय है जब आप तलाक लेने का निर्णय लेते हैं और उस तारीख के बीच जब आप वास्तव में तलाक लेते हैं।

यदि कोई जोड़ा 7 वर्षों के लिए अलग हो जाए तो क्या होगा?

हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, अलगाव तलाक का एक आधार है, यदि याचिका दायर करने के समय पति और पत्नी दो साल से अधिक समय से अलग रह रहे हों। – इसके अलावा, यदि अलगाव 2 वर्ष से अधिक की अवधि का है, तो बिना किसी कारण के भी, तलाक की डिक्री का आधार है।

क्या मैं बिना तलाक के शादी कर सकता हूँ?

हिंदू विवाह अधिनियम 1957 के अनुसार, कोई भी बिना तलाक के दूसरी शादी नहीं कर सकता।

अहमदाबाद में सबसे अच्छा पारिवारिक वकील कौन है? क्यों?

एडवोकेट परेश एम मोदी अहमदाबाद में सबसे अच्छे पारिवारिक वकील हैं, क्योंकि वह हमेशा पति-पत्नी के बीच प्रभावी मध्यस्थता को प्राथमिकता देते हैं।

Advocate Paresh M Modi is the Best Family Advocate in Ahmedabad and its different areas like, Chandkheda, Sabarmati, Jawahar Chock, Keshavnagar, RTO Circle, Gandhi Ashram, Vadaj, New Vadaj, Bhimjipura, Akhbar nagar, KK nagar, Ghatlodia, Chanakyapuri, Sola, Shayona City, Naranpura, Navrangpura, Gurukul, CP nagar, Bhuyangdev, Usmanpura, Drivein, Science City, Satadhar, Memnagar, Nirnay Nagar, Chenpur, Kali Gaam, Zundal, Adalaj, IOC Road, Bhadaj Santej, Shilaj, Ambli, Bopal, Shilaj, Shela, Apple Wood, Godrej Garden City Ahmedabad, Adani Shantigram Ahmedabad, Krishna nagar, D-Cabin, Ramnagar Ahmedabad, Gujarat University, Ambawadi, Ashram Road, Income tax Circle, Nehru Bridge, Ellis Bridge, Paldi, Vasna, Shahibag, Ranip, Mithakhali, New Ranip, Dariapur, Kalupur, Shahpur, Station Road Ahmedabad, Ghee Kanta, Mirzapur Ahmedabad, Dafnala Ahmedabad, Airport Road, Sardar nagar, Kuber Nagar, Memco, Civil Hospital, Bapunagar, Gomtipur, Asarva, Prahladnagar, Makaraba, Satellite, Anand Nagar, Bodakdev, Vastrapur, Thaltej, Shilaj, Jodhpur, Ramdev nagar, Sindhu bhavan, Gota, Ognaj, Vande-Matram Circle, Tragad, Jagatpur, Motera, New CG Road, SG Road, Sarkhej, Juhapura, Kankaria, Maninagar, Ghodasar, Isanpur, Vatva, Ramol, Vastral, Odhav, Narol, Hathijan, Dehgam, Nikol, New Nikol, Naroda, New Naroda, SP Ring Road, Lambha, Aslali, GIDC Ahmedabad, Saijpur Bogha, Bhadra, Lal Darwaja, Relief Road, Balol Nagar, Central Jail Sabarmati, Chandlodia, Raipur Khadia, Sarangpur,

In Ahmedabad, Best Family Lawyer Advocate Paresh M Modi is the well-known Family Lawyer among the Top Family Lawyers in Gujarat, for your Family , cheque Bounce , Divorce , Maintenance , Domestic Violence , you may contact him, Call or WhatsApp now him on Mobile No. 9925002031 for book the Appointment.

Categories Advocate, Divorce Lawyer, Family Lawyer

Divorce Lawyers in Ahmedabad | Divorce Advocates Near Me Ahmedabad | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

Divorce Lawyers in Ahmedabad | Divorce Advocates Near Me Ahmedabad | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

Divorce is a personal as well as social disturbance of a person after to gathering the life with someone. Sometimes by Divorce get the chance to damage not only husband wife but also the personal life of innocent child and the genuine person by suffering them with a huge mental pressure and often divorce gives a new opportunity of life to someone to come out from the crucial imbalance marriage life, By divorce people get relax from unexpected disturbed marriage life but establishing favorable terms for matters such as Child custody, property division and child support will help you start the next part of your life on a solid foundation. Finding a skillful, Trustworthy, Genuine, intelligent and assertive, family law advocate and Family Lawyer gives you the great chance of ending your marriage in a positive manner. Divorce cases either it would be in India or in foreign, includes the Complainant, police complaint, mental or physical harassment, abuse the person, Alimony, Dowry, defence lawyers, magistrate or judges, witnesses, evidences, Child custody, Property Sharing etc. Advocate Paresh M Modi is a Family Advocate and Divorce Lawyer in Ahmedabad and Advocate Paresh M Modi is being among the Best Advocates as well as Domestic Violence Advocate in Ahmedabad.

Advocate Paresh M Modi is the Best Divorce Lawyer near me, Best Lawyer for Dowry Case, Domestic Violence Advocate, Alimony Case Advocate and Maintenance Case Lawyer in Ahmedabad for Family Law Cases, Criminal Cases and Civil Matters in Ahmedabad. Call Now the Advocate Paresh M Modi, The top Lawyer Near you in Gujarat: 9925002031.

We are well known Divorce Lawyer in Vadaj, Divorce Lawyer in Navrangpura, Divorce Lawyer in Ashram Road, Divorce Lawyer in Naranpura, Divorce Lawyer in CG Road, Divorce Lawyer in SG Road, Divorce Lawyer in Satellite, Divorce Lawyer in Navrangpura in Bodakdev, Divorce Lawyer in Prahladnagar, Divorce Lawyer in Paldi, Divorce Lawyer in Vasana, Divorce Lawyer in Vejalpur, Divorce Lawyer in Sabarmati, Divorce Lawyer in Chandkheda, Divorce Lawyer in maninagar, Divorce Lawyer in Gandhinagar, Divorce Lawyer in Chandlodia, Divorce Lawyer in Ranip, Divorce Lawyer in Nava Vadaj, Divorce Lawyer in New Ranip, Divorce Lawyer in Isnapur, Divorce Lawyer in Ghodasar, Divorce Lawyer in Asarva.

Expertise:

Divorce is a difficult and mind disturbing process for most people, but establishing favorable terms for matters such as separation, Child custody, property division and child support will help you start the next part of your life on a solid foundation. Finding a skillful, assertive family law lawyer gives you the best chance of ending your marriage in a positive manner. Located in Ahmedabad, State – Gujarat, We have a team of combine knowledgeable lawyers, legal law Advocates, legal Advisors, legal Consultants for your case with effective strategies to help achieve a solution tailored to your goals and needs.

Offer:

As a top law firm in Ahmedabad, we have a specialized team of Maintenance lawyers, Child custody Lawyers, Domestic violence Lawyers, IPC 498-a Case Lawyers, Court Marriage Lawyers, Special Marriage act Lawyers, Alimony Lawyers, Dowry Act Lawyers, Appeal Lawyers, Bail Lawyers, Family Court Lawyers, High Court Lawyers So we are offering legal services / Legal Solutions / Legal Remedies for entire case handling as well as Divorce cases, Maintenance Cases, Dowry Cases, Child Custody Cases, Extra marital Affairs Cases, IPC 498-a Cases, Court Marriage and Divorces, Domestic violence Cases at Metropolitan Court, District Court, Family Court and Gujarat High Court.

Result or Benefits:

Our clients will get good Legal Services from intelligent Divorce lawyers and Experience Divorce Advocates in Ahmedabad, They will get good guidance and legal Advice as well as result oriented efforts and thus our Best advocates are able to give a good favorable result, an experienced family law attorneys can give you the best options for your case and will defend you at trial.

Frequently Asked Questions:

Divorce lawyer or Family Advocate is necessary for mutual divorce?
Ans. A mutual consented divorce is an easier and faster way you can get a divorce without a Divorce Lawyer of Family Advocate. But for obtaining a divorce mutually, both the parties must agree that the divorce should take place and decided on other relevant factors, in such situation your family lawyer of Divorce advocate will take care of your legal rights.

As a NRI, Can i file mutual divorce in my absent in India with my spouse consent?
Yes, you can with consent of your spouse but you need power of attorney holder in India and your divorce lawyer has to prepare some documents and applications to make divorce procedure easy.

અમદાવાદમાં છૂટાછેડાના વકીલ | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

છૂટાછેડા એ કોઈ વ્યક્તિ સાથે જીવન ભેગી કર્યા પછી વ્યક્તિની વ્યક્તિગત તેમજ સામાજિક વિક્ષેપ છે. ક્યારેક છૂટાછેડા દ્વારા માત્ર પતિ-પત્નીને જ નહીં, પરંતુ માસૂમ બાળક અને સાચા વ્યક્તિના અંગત જીવનને પણ ભારે માનસિક દબાણનો ભોગ બનવું પડે છે. અને ઘણીવાર છૂટાછેડા કોઈને નિર્ણાયક અસંતુલન લગ્ન જીવનમાંથી બહાર આવવા માટે જીવનની નવી તક આપે છે, છૂટાછેડા દ્વારા લોકો અણધાર્યા વિક્ષેપિત લગ્ન જીવનમાંથી આરામ મેળવે છે પરંતુ બાળ કસ્ટડી, મિલકત વિભાજન અને બાળ સહાય જેવી બાબતો માટે અનુકૂળ શરતો સ્થાપિત કરવાથી તમને તમારા જીવનનો આગળનો ભાગ મજબૂત પાયા પર શરૂ કરવામાં મદદ મળશે. કુશળ, વિશ્વાસપાત્ર, અસલી, બુદ્ધિશાળી અને અડગ, કૌટુંબિક કાયદાના વકીલ અને કૌટુંબિક વકીલની શોધ તમને તમારા લગ્નને સકારાત્મક રીતે સમાપ્ત કરવાની મોટી તક આપે છે. છૂટાછેડાના કેસો કાં તો તે ભારતમાં હશે અથવા વિદેશમાં હશે, જેમાં ફરિયાદી, પોલીસ ફરિયાદ, માનસિક અથવા શારીરિક સતામણી, વ્યક્તિનો દુર્વ્યવહાર, ભરણપોષણ, દહેજ, બચાવ વકીલો, મેજિસ્ટ્રેટ અથવા ન્યાયાધીશો, સાક્ષીઓ, પુરાવાઓ, બાળ કસ્ટડી, મિલકતની વહેંચણી વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અમદાવાદમાં ફેમિલી એડવોકેટ અને છૂટાછેડાના વકીલ છે અને એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અમદાવાદમાં ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સ એડવોકેટ તેમજ શ્રેષ્ઠ વકીલોમાં સામેલ છે. તે મારી નજીકના છૂટાછેડાના શ્રેષ્ઠ વકીલ છે, દહેજના કેસ માટે શ્રેષ્ઠ વકીલ, ઘરેલું હિંસા વકીલ, એલિમોની કેસના વકીલ, અમદાવાદમાં કૌટુંબિક કાયદાના કેસો, ફોજદારી કેસ અને સિવિલ મેટર માટે અમદાવાદમાં ભરણપોષણ કેસના વકીલ છે. ગુજરાતમાં તમારી નજીકના ટોચના વકીલ એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીને હવે કૉલ કરો: 9925002031.

અમે વાડજમાં છૂટાછેડાના વકીલ, નવરંગપુરામાં છૂટાછેડાના વકીલ, આશ્રમ રોડમાં છૂટાછેડાના વકીલ, નારણપુરામાં છૂટાછેડાના વકીલ, સીજી રોડમાં છૂટાછેડાના વકીલ, એસજી રોડમાં છૂટાછેડાના વકીલ, સેટેલાઈટમાં છૂટાછેડાના વકીલ, નવરંગપુરામાં છૂટાછેડાના વકીલ, પ્રહલાદનગરમાં વકીલ, પાલડીમાં છૂટાછેડા વકીલ, વાસણામાં છૂટાછેડાના વકીલ, વેજલપુરમાં છૂટાછેડાના વકીલ, સાબરમતીમાં છૂટાછેડાના વકીલ, ચાંદખેડામાં છૂટાછેડાના વકીલ, મણિનગરમાં છૂટાછેડાના વકીલ, ગાંધીનગરમાં છૂટાછેડાના વકીલ, ચાંદલોડિયામાં છૂટાછેડા વકીલ, છૂટાછેડાના વકીલ, ચાંદખેડામાં છૂટાછેડા વકીલ. નવા વાડજમાં વકીલ, નવા રાણીપમાં છૂટાછેડાના વકીલ, ઇસનપુરમાં છૂટાછેડાના વકીલ, ઘોડાસરમાં છૂટાછેડાના વકીલ, અસારવામાં છૂટાછેડાના વકીલ, બોડકદેવમાં છૂટાછેડાના વકીલ તરીકે જાણીતા છીએ.

નિપુણતા:

છૂટાછેડા એ મોટાભાગના લોકો માટે મુશ્કેલ અને મનને ખલેલ પહોંચાડનારી પ્રક્રિયા છે, પરંતુ વિભાજન, બાળ કસ્ટડી, મિલકતનું વિભાજન અને બાળ સહાય જેવી બાબતો માટે અનુકૂળ શરતો સ્થાપિત કરવાથી તમને તમારા જીવનનો આગળનો ભાગ મજબૂત પાયા પર શરૂ કરવામાં મદદ મળશે. કુશળ, અડગ કૌટુંબિક કાયદાના વકીલની શોધ તમને તમારા લગ્નને સકારાત્મક રીતે સમાપ્ત કરવાની શ્રેષ્ઠ તક આપે છે. અમદાવાદ, રાજ્ય-ગુજરાતમાં સ્થિત, અમારી પાસે તમારા ધ્યેયો અને જરૂરિયાતોને અનુરૂપ ઉકેલ મેળવવામાં મદદ કરવા માટે અસરકારક વ્યૂહરચના સાથે તમારા કેસ માટે જાણકાર વકીલો, કાનૂની કાયદાના વકીલો, કાનૂની સલાહકારો, કાનૂની સલાહકારોની એક ટીમ છે.

ઓફર:

અમદાવાદમાં ટોચની કાયદાકીય પેઢી તરીકે, અમારી પાસે ભરણપોષણ વકીલો, બાળ કસ્ટડી વકીલો, ઘરેલું હિંસા વકીલો, IPC 498-a કેસના વકીલો, કોર્ટ મેરેજ વકીલો, સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટના વકીલો, એલિમોની વકીલો, દહેજ કાયદાના વકીલો, અપીલ વકીલો, જામીન વકીલો, ફેમિલી કોર્ટના વકીલો, હાઈકોર્ટના વકીલોની વિશેષ ટીમ છે તેથી અમે સમગ્ર કેસ હેન્ડલિંગ તેમજ છૂટાછેડાના કેસો, ભરણપોષણના કેસો, દહેજના કેસો, બાળ કસ્ટડીના કેસો, એકસ્ટ્રા મેરીટલ અફેર્સ કેસો, IPC 498-a કેસો, કોર્ટ મેરેજ અને છૂટાછેડા, ઘરેલુ હિંસા કેસો માટે મેટ્રોપોલિટન કોર્ટ, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ, ફેમિલી કોર્ટ અને ગુજરાત હાઈકોર્ટ માં કાનૂની સેવાઓ / કાનૂની ઉકેલો / કાનૂની ઉપાયો ઓફર કરીએ છીએ.

પરિણામ અથવા લાભો:

અમારા ગ્રાહકોને અમદાવાદમાં બુદ્ધિશાળી છૂટાછેડા વકીલો અને અનુભવી છૂટાછેડા વકીલો પાસેથી સારી કાનૂની સેવાઓ મળશે, તેઓને સારું માર્ગદર્શન અને કાનૂની સલાહ તેમજ પરિણામલક્ષી પ્રયત્નો મળશે અને આ રીતે અમારા શ્રેષ્ઠ વકીલો સારું સાનુકૂળ પરિણામ આપવા સક્ષમ છે, એક અનુભવી કૌટુંબિક કાયદો. વકીલો તમને તમારા કેસ માટે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પો આપી શકે છે અને ટ્રાયલ વખતે તમારો બચાવ કરશે.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો :

પરસ્પર છૂટાછેડા માટે છૂટાછેડા વકીલ અથવા કુટુંબના વકીલ જરૂરી છે?
જવાબ. પરસ્પર સંમતિથી છૂટાછેડા એ ફેમિલી એડવોકેટના છૂટાછેડાના વકીલ વિના છૂટાછેડા મેળવવાની એક સરળ અને ઝડપી રીત છે. પરંતુ પરસ્પર છૂટાછેડા મેળવવા માટે, બંને પક્ષકારોએ સંમત થવું જોઈએ કે છૂટાછેડા લેવા જોઈએ અને અન્ય સંબંધિત પરિબળો પર નિર્ણય લેવો જોઈએ, આવી પરિસ્થિતિમાં છૂટાછેડાના વકીલના તમારા કુટુંબના વકીલ તમારા કાનૂની અધિકારોનું ધ્યાન રાખશે.

એનઆરઆઈ તરીકે શું હું મારા જીવનસાથીની સંમતિથી ભારતમાં મારી ગેરહાજરીમાં પરસ્પર છૂટાછેડા ફાઇલ કરી શકું?
જવાબ. હા, તમે તમારા જીવનસાથીની સંમતિથી કરી શકો છો પરંતુ તમારે ભારતમાં પાવર ઓફ એટર્ની ધારકની જરૂર છે અને તમારા છૂટાછેડાના વકીલે છૂટાછેડાની પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવા માટે કેટલાક દસ્તાવેજો અને અરજીઓ તૈયાર કરવી પડશે.

 

अहमदाबाद में तलाक वकील | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

किसी के साथ जीवन बिताने के बाद तलाक व्यक्ति की व्यक्तिगत और सामाजिक अशांति है। कभी-कभी तलाक से न केवल पति-पत्नी बल्कि मासूम बच्चे और वास्तविक व्यक्ति के निजी जीवन को भी भारी मानसिक दबाव से पीड़ित करके नुकसान पहुंचाने का मौका मिलता है। और अक्सर तलाक किसी को वैवाहिक जीवन के महत्वपूर्ण असंतुलन से बाहर आने का एक नया अवसर देता है, तलाक से लोगों को अप्रत्याशित रूप से परेशान वैवाहिक जीवन से राहत मिलती है, लेकिन बाल संरक्षण, संपत्ति विभाजन और बच्चे के समर्थन जैसे मामलों के लिए अनुकूल शर्तें स्थापित करने से आपको अपने जीवन के अगले भाग को ठोस आधार पर शुरू करने में मदद मिलेगी। एक कुशल, भरोसेमंद, वास्तविक, बुद्धिमान और दृढ़, पारिवारिक कानून वकील और पारिवारिक वकील ढूंढने से आपको अपनी शादी को सकारात्मक तरीके से समाप्त करने का शानदार मौका मिलता है। तलाक के मामले चाहे भारत में हों या विदेश में, इसमें शिकायतकर्ता, पुलिस शिकायत, मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न, व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार, गुजारा भत्ता, दहेज, बचाव पक्ष के वकील, मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश, गवाह, सबूत, बच्चे की हिरासत, संपत्ति साझा करना आदि शामिल हैं।

एडवोकेट परेश एम मोदी अहमदाबाद में एक पारिवारिक वकील और तलाक वकील हैं और एडवोकेट परेश एम मोदी अहमदाबाद में सर्वश्रेष्ठ वकीलों के साथ-साथ घरेलू हिंसा वकील में से एक हैं। वह मेरे आसपास सर्वश्रेष्ठ तलाक वकील, दहेज मामले के लिए सर्वश्रेष्ठ वकील, घरेलू हिंसा वकील, गुजारा भत्ता मामले के वकील, अहमदाबाद में पारिवारिक कानून मामलों, आपराधिक मामलों और नागरिक मामलों के लिए रखरखाव मामले के वकील हैं। गुजरात में आपके नजदीकी शीर्ष वकील एडवोकेट परेश एम मोदी को अभी कॉल करें: 9925002031.

हम वाडज में तलाक वकील, नवरंगपुरा में तलाक वकील, आश्रम रोड में तलाक वकील, नारणपुरा में तलाक वकील, सीजी रोड में तलाक वकील, एसजी रोड में तलाक वकील, सैटेलाइट में तलाक वकील, नवरंगपुरा में तलाक वकील, बोडकदेव मे तलाक वकील, प्रह्लादनगर में तलाक वकील, पालडी में तलाक वकील, वासणा में तलाक वकील, वेजलपुर में तलाक वकील, साबरमती में तलाक वकील, चांदखेड़ा में तलाक वकील, मणिनगर में तलाक वकील, गांधीनगर में तलाक वकील, चांदलोडिया में तलाक वकील, रानीप में तलाक वकील, नवा वाडज में तलाक वकील, न्यू रानिप में तलाक वकील, इसनपुर में तलाक वकील, घोड़ासर में तलाक वकील, असारवा में तलाक वकील से जाने-माने तलाक वकील हैं।

विशेषज्ञता :

अधिकांश लोगों के लिए तलाक एक कठिन और मन को परेशान करने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अलगाव, बाल संरक्षण, संपत्ति विभाजन और बच्चे के समर्थन जैसे मामलों के लिए अनुकूल शर्तें स्थापित करने से आपको अपने जीवन के अगले भाग को एक ठोस आधार पर शुरू करने में मदद मिलेगी। एक कुशल, मुखर पारिवारिक कानून वकील ढूंढने से आपको अपनी शादी को सकारात्मक तरीके से समाप्त करने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। अहमदाबाद, राज्य- गुजरात में स्थित, हमारे पास आपके मामले के लिए आपके लक्ष्यों और आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीतियों के साथ जानकार वकीलों, कानूनी कानून अधिवक्ताओं, कानूनी सलाहकारों, कानूनी सलाहकारों की एक टीम है।

प्रस्ताव :

अहमदाबाद में एक शीर्ष कानूनी फर्म के रूप में, हमारे पास भरण-पोषण वकील, बाल हिरासत वकील, घरेलू हिंसा वकील, आईपीसी 498ए केस वकील, कोर्ट मैरिज वकील, विशेष विवाह अधिनियम वकील, गुजारा भत्ता वकील, दहेज अधिनियम वकील, अपील वकील, जमानत वकील की एक विशेष टीम है। इसलिए हम पूरे मामले से निपटने के साथ-साथ तलाक के मामलों, भरण-पोषण के मामलों, दहेज के मामलों, बाल हिरासत के मामलों, विवाहेतर मामलों के मामलों, आईपीसी 498 ए केस के मामलों, कोर्ट मैरिज और तलाक, घरेलू हिंसा के मामलों के लिए, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट मे कानूनी सेवाएं / कानूनी समाधान / कानूनी उपचार की पेशकश कर रहे हैं।

परिणाम या लाभ:

हमारे ग्राहकों को अहमदाबाद में बुद्धिमान तलाक वकीलों और अनुभवी तलाक अधिवक्ताओं से अच्छी कानूनी सेवाएं मिलेंगी, उन्हें अच्छे मार्गदर्शन और कानूनी सलाह के साथ-साथ परिणाम उन्मुख प्रयास भी मिलेंगे और इस प्रकार हमारे सर्वश्रेष्ठ वकील एक अच्छा अनुकूल परिणाम देने में सक्षम हैं, एक अनुभवी पारिवारिक कानून वकील आपको आपके मामले के लिए सर्वोत्तम विकल्प दे सकते हैं और मुकदमे में आपका बचाव करेंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों :

आपसी तलाक के लिए तलाक वकील या पारिवारिक वकील आवश्यक है?
उत्तर. आपसी सहमति से तलाक एक आसान और तेज़ तरीका है जिससे आप फैमिली एडवोकेट के तलाक वकील के बिना तलाक ले सकते हैं। लेकिन पारस्परिक रूप से तलाक प्राप्त करने के लिए, दोनों पक्षों को इस बात पर सहमत होना होगा कि तलाक होना चाहिए और अन्य प्रासंगिक कारकों पर निर्णय लेना चाहिए, ऐसी स्थिति में आपका तलाक वकील का पारिवारिक वकील आपके कानूनी अधिकारों का ख्याल रखेगा।

एक एनआरआई के रूप में, क्या मैं अपने पति/पत्नी की सहमति से भारत में अपनी अनुपस्थिति में पारस्परिक तलाक दाखिल कर सकता हूँ?
उत्तर. हां, आप अपने जीवनसाथी की सहमति से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको भारत में पावर ऑफ अटॉर्नी धारक की आवश्यकता है और आपके तलाक वकील को तलाक की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कुछ दस्तावेज और आवेदन तैयार करने होंगे।

Categories Family Lawyer

Family Advocates in Navrangpura Ashram Road Wadaj Naranpura | 9925002031 | Top Lawyers

Family Advocates in Navrangpura Ashram Road Wadaj Naranpura | 9925002031 | Top Lawyers

Advocate Paresh M Modi is the best Advocate for Criminal Case, Anticipatory Bail, Cheque Bounce, Family Law, Divorce and Property realted Issues, He is the specialist of Family matter at Family Court Ahmedabad and Gujarat High Court in Ahmedabad, known as Family Advocate of Ahmedabad District Court, Criminal Advocate of District Court & Criminal Advocate of Sessions Court in Vadodara kheda Nadiad Anand Surat Dholka Gandhinagar and Family Advocate of Gujarat high Court in Ahmedabad, Family Advocate in Navrangpura Ashram Road Wadaj Naranpura

Advocate Paresh M Modi is the best Advocate for Criminal Case, Anticipatory Bail, Cheque Bounce, Family Law, Divorce and Property realted Issues, He is the specialist of Family matter at Family Court Ahmedabad and Gujarat High Court in Ahmedabad.

he is Famous as Family Advocate of Ahmedabad District Court, Criminal Advocate of District Court & Criminal Advocate of Sessions Court in Vadodara kheda Nadiad Anand Surat Dholka Gandhinagar and Family Advocate of Gujarat high Court in Ahmedabad.

 

નવરંગપુરા આશ્રમ રોડ વાડજ નારણપુરામાં ફેમિલી લો એડવોકેટ । 9925002031 | ટોચના વકીલો

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ફોજદારી કેસ, આગોતરા જામીન, ચેક બાઉન્સ, કૌટુંબિક કાયદો, છૂટાછેડા અને મિલકત સંબંધિત મુદ્દાઓ માટેના શ્રેષ્ઠ વકીલ છે, તેઓ ફેમિલી કોર્ટ અમદાવાદ અને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ફેમિલી મેટરના નિષ્ણાત છે, જે ફેમિલી એડવોકેટ તરીકે જાણીતા છે. અમદાવાદ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટના ક્રિમિનલ એડવોકેટ અને વડોદરા ખેડા નડિયાદ, આણંદ સુરત ધોળકા ગાંધીનગરમાં સેશન્સ કોર્ટના ફોજદારી વકીલ અને અમદાવાદમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટના ફેમિલી એડવોકેટ, નવરંગપુરા આશ્રમ રોડ વાડજ નારણપુરામાં પરિવારના વકીલ તરીકે શ્રેષ્ઠ વકીલ છે.

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ફોજદારી કેસ, આગોતરા જામીન, ચેક બાઉન્સ, કૌટુંબિક કાયદો, છૂટાછેડા અને મિલકત સંબંધિત મુદ્દાઓ માટે શ્રેષ્ઠ વકીલ છે, તેઓ અમદાવાદની ફેમિલી કોર્ટ અમદાવાદ અને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ફેમિલી મેટરના નિષ્ણાત છે.

તેઓ અમદાવાદ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટના ફેમિલી એડવોકેટ, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટના ક્રિમિનલ એડવોકેટ અને વડોદરા ખેડા નડિયાદ, આણંદ સુરત ધોળકા ગાંધીનગરમાં સેશન્સ કોર્ટના ક્રિમિનલ એડવોકેટ અને અમદાવાદમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટના ફેમિલી એડવોકેટ તરીકે પ્રખ્યાત છે.

 

वरंगपुरा आश्रम रोड वाडज नारणपुरा में पारिवारिक कानून वकील । 9925002031 | शीर्ष वकील

अधिवक्ता परेश एम मोदी आपराधिक मामले, अग्रिम जमानत, चेक बाउंस, पारिवारिक कानून, तलाक और संपत्ति से संबंधित मुद्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ वकील हैं, वह अहमदाबाद में पारिवारिक न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय में पारिवारिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, जिन्हें पारिवारिक वकील के रूप में जाना जाता है। अहमदाबाद जिला न्यायालय, जिला न्यायालय के आपराधिक वकील और वडोदरा खेड़ा नडियाद आनंद सूरत ढोलका गांधीनगर में सत्र न्यायालय के आपराधिक वकील और अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के पारिवारिक वकील
नवरंगपुरा आश्रम रोड वाडज नारणपुरा में पारिवारिक वकील के रूप में जाना जाता है।

अधिवक्ता परेश एम मोदी आपराधिक मामले, अग्रिम जमानत, चेक बाउंस, पारिवारिक कानून, तलाक और संपत्ति से संबंधित मुद्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ वकील हैं, वह अहमदाबाद में पारिवारिक न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय में पारिवारिक मामले के विशेषज्ञ हैं।

वह अहमदाबाद जिला न्यायालय के पारिवारिक वकील, जिला न्यायालय के आपराधिक वकील और वडोदरा खेड़ा नडियाद आनंद सूरत गांधीनगर में सत्र न्यायालय के आपराधिक वकील और अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के पारिवारिक वकील के रूप में प्रसिद्ध हैं।