Categories Divorce Lawyer, Family Lawyer

અમદાવાદમાં ડીવોર્સ કેસના ફેમસ એડવોકેટ । 9925002031 । અમદાવાદમાં લગ્ન વિચ્છેદનાં કેસના જાણીતા વકીલ । એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

અમદાવાદમાં ડીવોર્સ કેસના ફેમસ એડવોકેટ । 9925002031 । અમદાવાદમાં લગ્ન વિચ્છેદ કેસના જાણીતા વકીલ । એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

વકીલ પરેશ એમ મોદી: તમારા વિશ્વાસપાત્ર ફેમીલી વકીલ – અમદાવાદ જિલ્લો, ગુજરાતમાં

વકીલ પરેશ એમ મોદીના આધિકારિક વેબ પૃષ્ઠમાં આપનુ સ્વાગત છે, જે અમદાવાદ, ગુજરાતમાં આધાર રાખેલ એક પ્રમુખ વકીલનો છે. ન્યાયનો પ્રતિબદ્ધતાની સાથે અને સફળ મામલાના નિર્ધારણના દીર્ઘકાળા રેકોર્ડના સાથે, વકીલ પરેશ એમ મોદી એ અમદાવાદ જિલ્લાના શ્રેષ્ઠ ડિવોર્સ વકીલ, એક મુખ્ય પરિમાણક પરિસ્થિતિના વકીલ, અને અમદાવાદ જિલ્લાના શ્રેષ્ઠ ડિવોર્સ એટર્ની તરીકે જાણીતા વકીલ છે.

વકીલ પરેશ એમ મોદી વિશે

વકીલ પરેશ એમ મોદી એ કુટુંબ વકીલના ક્ષેત્રમાં વર્ષોના અનુભવ સાથે તજ્ઞ ન્યાયકાર છે. તેની વ્યક્તિગત અને કાર્યકર ન્યાયકારી સોલ્યુશન્સ પ્રદાન કરવાનો તેનો દાખલો છે, જેથી તે ગુજરાત પ્રદેશમાં જાણીતા થયેલાં વકીલોમાં એક શ્રેશ્ઠ માન્ય વકીલના રૂપે પરિચિત છે. તેના દક્ષતાના વિભાગોમાં ડિવોર્સ કાયદા, તલ્લાક બાબતો, પારસ્પરિક વાતચીત, વિવાહ ભંગ, અને એક્સ્ટ્રા-મેરિટલ એફેર્સના કેસને સંબોધન કરવાના પ્રદાન કરવામાં આવે છે.

પ્રદાન કરવામાં આવતી સેવાઓ:-

 1. ડિવોર્સ કાયદા – તલ્લાક લો:

વકીલ પરેશ એમ મોદી ડિવોર્સ કેસમાં વિશેષજ્ઞતા ધરાવવા માટે જાણીતા છે, જે માણસોને પારસ્પરિક વિવાદોના જટિલતાઓમાં મદદ કરવાની પૂર્ણ કાનૂની મદદ પ્રદાન કરવામાં આવે છે. તે અમદાવાદ જિલ્લામાં શ્રેષ્ઠ ડિવોર્સ કાયદા વકીલ છે.

 1. વિવાહિત વિવાદો:

વિવાહિત વિવાદો ભાવનાત્મક અને કાનૂની જટિલ હોઈ શકે છે. વકીલ પરેશ એમ મોદીનો સ્કિલ અને અનુભવ છે કે, જેનાથી તે મામલામાં તમારા અધિકારો અને ચાસ માટે આવાજ ઉઠાવી શકે છે, અને સંભાવના રેઝોલ્યુશન્સ માટે પ્રયાસરત રહે છે. તે અમદાવાદના માટે શ્રેષ્ઠ વકીલ છે.

 1. વિવાહ સમાપ્તિ:

શું તમે ડિવોર્સનો વિચાર કરવો છો અથવા વિવાહ સમાપ્તિથી સામર્થ્ય થવો છો, તેમનો નિર્દેશન આપવાના લગભગ પોતાના વિકલ્પો અને સજાગતા પ્રદાન કરવા માટે વકીલ પરેશ એમ મોદી ખાસ ધ્યાન આપે છે. તે પ્રતિસાદ અને ન્યાયમાં એવા તમારા કેસના વિશેષ પરિસ્થિતિઓની યોજના કરવાનો ઉદ્દેશ છે. તે અમદાવાદમાં વિવાહ સમાપ્તિ માટે અનુભવી વકીલ છે.

 1. એક્સ્ટ્રા-મેરિટલ એફેર્સ:

એક્સ્ટ્રા-મેરિટલ અફેરના કેસમાં વિવિધ અને સેંસિટિવ પહોચની જરૂર છે. એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી આવતા મામલાનો સંચાલન કરવામાં દક્ષ અને સજગ છે, અને વિવાહના સંદર્ભમાં નકારાત્મકતાના ચૌકસાથ જોડાયા છે. અમદાવાદ જિલ્લા, ગુજરાતના એક્સ્ટ્રા-મેરિટલ અફેર કેસના પરફેક્ટ એટર્ની છે.

 

અમદાવાદમાં ડીવોર્સ માટેના વકીલ । 9925002031 । અમદાવાદમાં છુટાછેડા માટે જાણીતા એટર્ની । એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

 

ફ્કત એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીની પસંદગી કેમ?:

 1. વિશેષજ્ઞતા:

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીની કૌટુંબિક વિધિની વિશેષતા અનન્વયરહિત છે. કાનૂની ભૂમિકાના ગહિરાઇના સાથ, તે સખ્યાતે અને કુશળતાથી જટિલ કેસને સંચાલન કરે છે, જેથી ગ્રાહકોને શ્રેષ્ઠ સંભાવનાનો પ્રતિષ્ઠાન પ્રાપ્ત થાય.

 1. ગ્રાહક-કેન્ટ્રિક પહોચ:

ગ્રાહક સંતોષના પરિપ્રેક્ષ્યમાં, એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ગ્રાહક-કેન્ટ્રિક પહોચને અપનાવે છે, તેમના સેવાઓને દરેક વ્યક્તિના અનિકના અને લક્ષ્યોને મળવાના ઉદ્દીપનથી તૈયાર કરવામાં આવે છે. તેમના અમલમાં સંવાદ અને પારદર્શકતા મુખ્ય સ્તંભો છે.

 1. પ્રમાણપત્રિત ટ્રેક રેકોર્ડ:

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીનો એક પ્રમાણપત્રિત ટ્રેક રેકોર્ડ છે જે વિવિધ કૌટુંબિક વિધિના કેસના યશસ્વી સંચાલનના અનુભવી છે. તેમના ગ્રાહકો માટે અનુકૂળ પરિણામો પ્રાપ્ત કરવાના તેમના યોગદાનનો એક પ્રમાણ છે અને તેની બેનામી અને કાનૂની બુદ્ધિનો સાક્ષાત્કાર છે.

 1. કંપેશનેટ રિપ્રિઝેન્ટેશન:

કાનૂની મામલાઓ જોઈને તકની લઈનાર માટે, એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી કંપેશનેટ રિપ્રિઝેન્ટેશન પ્રદાન કરે છે. તે મામલાઓ સાથે જોડાયેલી ચિંતા અને આત્મવિશ્વાસનો સહારો પ્રદાન કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, અને પ્રક્રિયા પૂરે કરતાં સહાય કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

 

Questions and Answers related to Family Law, Divorce, Maintenance, Extra Marital affairs Case, Child Custody and other Marital Problems Case:

 

 1. What constitutes marital problems in the eyes of the law?

– Marital problems can include issues such as domestic violence, cruelty, adultery, desertion, and irreconcilable differences between spouses.

 

 1. Under what circumstances can one spouse seek legal intervention for marital problems?

– A spouse can seek legal intervention when there is evidence of abuse, cruelty, adultery, or other grounds for divorce or separation.

 

 1. What legal remedies are available for resolving marital problems in India?

– Legal remedies include filing for divorce, seeking protection orders against domestic violence, and pursuing marital counseling or mediation.

 

 1. Can a spouse seek legal separation without filing for divorce?

– Yes, a spouse can seek legal separation through a judicial separation decree, which allows them to live separately while remaining legally married.

 

 1. What role does counsel /Counselling play in resolving marital problems legally?

– Counseling can be mandated by the court as part of the legal process to attempt reconciliation before granting divorce.

 

Divorce Case in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

 

 

 1. What are the grounds for divorce under Indian law?

– Grounds for divorce include adultery, cruelty, desertion, conversion to another religion, mental illness, and irretrievable breakdown of marriage.

 

 1. How is property division handled in a divorce case?

– Property division is determined based on factors such as contributions to the marriage, financial needs of both parties, and the welfare of any children.

 

 1. What is the process for filing a divorce case in India?

– The process involves filing a petition for divorce in the appropriate family court, followed by counseling, mediation, and judicial proceedings.

 

 1. Can a divorce be obtained through mutual consent?

– Yes, spouses can file for divorce by mutual consent, provided they have lived separately for a specified period and have agreed on terms of settlement.

 

 1. What factors does the court consider when granting divorce?

– The court considers factors such as the welfare of children, financial stability of both parties, and grounds for divorce presented by the petitioner.

 

Maintenance Case in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

 

 1. What is maintenance in the context of family law?

– Maintenance refers to financial support provided by one spouse to another during or after divorce proceedings.

 

 1. Who is entitled to claim maintenance in India?

– Spouses, children, and dependent parents are entitled to claim maintenance under Indian family laws.

 

 1. How is the amount of maintenance determined by the court?

– The court considers factors such as the financial needs of the claimant, the income and assets of the payor, and the standard of living during the marriage.

 

 1. Can maintenance be modified after it is awarded by the court?

– Yes, maintenance orders can be modified if there is a change in circumstances such as loss of employment or increase in expenses.

 

 1. What happens if a spouse refuses to pay maintenance as ordered by the court?

– Non-payment of maintenance can result in contempt of court charges, fines, or imprisonment.

 

Extra-Marital Affairs Case in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

 

 1. Is adultery grounds for divorce in India?

– Yes, adultery is considered a valid ground for divorce under Indian family law.

 

 1. Can evidence of an extra-marital affair affect child custody decisions?

– Evidence of an extra-marital affair may be considered by the court when determining the best interests of the child in custody proceedings.

 

 1. What legal remedies are available to a spouse who has been cheated on?

– Legal remedies include filing for divorce on grounds of adultery, seeking damages for emotional distress, and pursuing criminal charges against the adulterous partner.

 

 1. Can a spouse sue the third party involved in an extra-marital affair?

– Yes, a spouse can file a civil lawsuit against the third party for alienation of affection or criminal conversation, depending on the laws of the state.

 

 1. How does evidence of an extra-marital affair impact alimony awards?

– Evidence of an extra-marital affair may influence the court’s decision regarding alimony, potentially reducing or eliminating the award to the guilty party.

 

Family Court Act Case in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

 

 1. What is the Family Court Act in India?

– The Family Courts Act, 1984, provides for the establishment of family courts to deal with matters related to marriage, divorce, custody, and maintenance.

 

 1. What types of cases fall under the jurisdiction of family courts?

– Cases related to divorce, restitution of conjugal rights, child custody, guardianship, adoption, and maintenance fall under the jurisdiction of family courts.

 

 1. What is the objective of the Family Courts Act?

– The objective is to promote conciliation, speedy resolution of family disputes, and the welfare of children and families.

 

 1. Can parties represent themselves in family court cases?

– Yes, parties can represent themselves in family court cases, but legal representation is recommended for complex matters.

 

 1. How are proceedings conducted in family court cases?

– Proceedings are conducted in an informal manner, and efforts are made to promote reconciliation and settlement through mediation or counseling.

 

 1. Can family court proceedings be kept confidential?

– Yes, family court proceedings are typically conducted in private to protect the privacy and dignity of the parties involved.

 

 1. What role do mediators play in family court cases?

– Mediators help facilitate communication, negotiation, and settlement between parties in family court cases, especially in matters involving children.

 

 1. Can family court orders be appealed?

– Yes, family court orders can be appealed to higher courts if there are grounds for challenging the decision.

 

 1. Are family court judgments enforceable?

– Yes, family court judgments are enforceable like any other court judgments, and non-compliance can result in contempt of court charges.

 

 1. What measures are in place to protect the interests of children in family court cases?

– Courts prioritize the best interests of children and may appoint guardian’s ad litem, conduct home studies, or order counseling to ensure their welfare.

 

કાનૂની બ્લોગ: અંદરનો અને સ્રોતો

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીનો કાનૂની બ્લોગમાં, તે શેર કરેછે જેમણા માધ્યમથી, વિધિકન્યાય અને કૌટુંબિક વિધિના મામલાઓમાં ચર્ચા, અપડેટ્સ અને કસ્ટમિઝ ટિપ્સ મળે છે. આપણના બ્લોગ વિવિધ કાનૂની વિષયોમાં માહિતી અને માર્ગદર્શન માટે એક મૂલ્યવાન સાધન છે.

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીનો સંપર્ક કરો

શું તમારી તલાક, પાતિવ્યા વિવાદ, અથવા બીજા કુટુંબ કાનૂનના વિષયમાં છો? એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી તમારી મદદ કરવા માટે હાજર છે. તમારા મામલાઓ પર ચર્ચા કરવા અને તમારા કાનૂની વિકલ્પો અને લીગલ મહત્વ સમજ્વા માટે આજે જ વકીલ સાહેબ શ્રી પરેશ એમ મોદી ને કોલ કરો. ફોન: 9925002031, ઓફિસ લેન્ડલાઇન: 079-48001468,

ઇમેઇલ: advocatepmmodi@gmail.com,

Categories Divorce Lawyer, Family Lawyer

Divorce Vakil in Ahmedabad | 9925002031 | Marriage Dissolution Attorney in Ahmedabad District | Advocate Paresh M Modi

Advocate Paresh M Modi: Your Trusted Legal Partner in Divorce and Family Law Matters in Ahmedabad District Gujarat

Welcome to the official web page of Advocate Paresh M Modi, a distinguished legal professional based in Ahmedabad, Gujarat. With an unwavering commitment to justice and an extensive track record of successful case resolutions, Advocate Paresh M Modi stands out as a top divorce lawyer, a leading matrimonial advocate, and the best divorce attorney in the Ahmedabad district.

About Advocate Paresh M Modi

Advocate Paresh M Modi is a seasoned legal professional with years of experience in the field of family law. His dedication to providing personalized and effective legal solutions has earned him a reputation as one of the most trusted advocates in the region. His areas of expertise include divorce law, matrimonial disputes, marriage dissolution, and handling cases related to extra-marital affairs.

Services Offered

1. Divorce Law:

Advocate Paresh M Modi specializes in divorce cases, offering comprehensive legal assistance to individuals navigating the complexities of marital dissolution. His approach combines legal expertise with compassion, ensuring that clients receive the support they need during challenging times. he is the Top Divorce law lawyer in Ahmedabad District Gujarat

2. Matrimonial Disputes:

Matrimonial disputes can be emotionally charged and legally intricate. Advocate Paresh M Modi possesses the skills and experience to guide clients through these disputes, advocating for their rights and interests while striving for amicable resolutions whenever possible. he is the best lawyer for Matrimonial Disputes in Ahmedabad.

3. Marriage Dissolution:

Whether you are contemplating divorce or facing a marriage dissolution, Advocate Paresh M Modi provides strategic legal counsel to help clients understand their options and make informed decisions. His goal is to facilitate a fair and just resolution, taking into consideration the unique circumstances of each case. he is the experience Advocate for Marriage Dissolution in Ahmedabad

4. Extra-Marital Affairs:

Cases involving extra-marital affairs require a nuanced and sensitive approach. Advocate Paresh M Modi is well-versed in handling such matters, offering legal guidance and representation to address the legal complexities surrounding infidelity within the context of marriage. he is the perfect Attorney for Extra-Marital Affairs Case in Ahmedabad district Gujarat

Why Choose Advocate Paresh M Modi?

1. Expertise:

Advocate Paresh M Modi’s expertise in family law is unparalleled. With a deep understanding of the legal landscape, he navigates complex cases with precision and skill, ensuring that clients receive the best possible representation.

2. Client-Centric Approach:

Committed to client satisfaction, Advocate Paresh M Modi adopts a client-centric approach, tailoring his services to meet the unique needs and objectives of each individual. Communication and transparency are key pillars of his practice.

3. Proven Track Record:

Advocate Paresh M Modi has a proven track record of successfully handling a diverse range of family law cases. His ability to secure favorable outcomes for his clients is a testament to his dedication and legal acumen.

4. Compassionate Representation:

Understanding the emotional toll that legal matters can take, Advocate Paresh M Modi provides compassionate representation. He strives to alleviate the stress and anxiety associated with legal proceedings, offering support throughout the entire process.

Legal Blog: Insights and Resources

Stay informed with Advocate Paresh M Modi’s legal blog, where he shares insightful articles, updates on legal developments, and practical tips on navigating divorce and family law matters. Our blog is a valuable resource for individuals seeking information and guidance on various legal topics.

Recent Blog Posts:

 1. Navigating Child Custody Battles: A Guide for Parents
 2. The Importance of Legal Counsel in Property Division
 3. Understanding Alimony: Rights and Responsibilities

Testimonials

“Advocate Paresh M Modi is not just a lawyer; he is a legal ally who truly cares about his clients. His expertise and commitment to justice make him the best choice for anyone facing family law challenges.” – Client Testimonial

“I am grateful for the guidance and support I received during my divorce proceedings. Advocate Paresh M Modi’s professionalism and understanding made a difficult time more manageable.” – Client Testimonial

Contact Advocate Paresh M Modi

Are you facing a divorce, matrimonial dispute, or other family law matters? Advocate Paresh M Modi is here to help. Schedule a consultation to discuss your case and explore your legal options.

Phone: 9925002031

Office Landline: 079-48001468

Email: advocatepmmodi@gmail.com

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q: How long does the divorce process take?

A: The duration of the divorce process varies based on several factors, including the complexity of the case, the presence of mutual agreements, and court schedules. Advocate Paresh M Modi can provide a more accurate timeline during the consultation.

Q: What are the grounds for divorce in Gujarat?

A: In Gujarat, divorce can be granted on various grounds, including cruelty, adultery, desertion, conversion to another religion, and incurable mental illness. Advocate Paresh M Modi can guide you through the specific requirements and considerations based on your case.

Q: Is mediation an option for resolving family disputes?

A: Yes, mediation is often encouraged as a means of resolving family disputes amicably. Advocate Paresh M Modi can assess whether mediation is suitable for your case and guide you through the process.

 

Questions and Answers related to Family Law, Divorce, Maintenance, Extra Marital affairs Case, Child Custody and other Marital Problems Case:

 

 1. What constitutes marital problems in the eyes of the law?

– Marital problems can include issues such as domestic violence, cruelty, adultery, desertion, and irreconcilable differences between spouses.

 

 1. Under what circumstances can one spouse seek legal intervention for marital problems?

– A spouse can seek legal intervention when there is evidence of abuse, cruelty, adultery, or other grounds for divorce or separation.

 

 1. What legal remedies are available for resolving marital problems in India?

– Legal remedies include filing for divorce, seeking protection orders against domestic violence, and pursuing marital counseling or mediation.

 

 1. Can a spouse seek legal separation without filing for divorce?

– Yes, a spouse can seek legal separation through a judicial separation decree, which allows them to live separately while remaining legally married.

 

 1. What role does counsel /Counselling play in resolving marital problems legally?

– Counseling can be mandated by the court as part of the legal process to attempt reconciliation before granting divorce.

 

Divorce Case in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

 

 1. What are the grounds for divorce under Indian law?

– Grounds for divorce include adultery, cruelty, desertion, conversion to another religion, mental illness, and irretrievable breakdown of marriage.

 

 1. How is property division handled in a divorce case?

– Property division is determined based on factors such as contributions to the marriage, financial needs of both parties, and the welfare of any children.

 

 1. What is the process for filing a divorce case in India?

– The process involves filing a petition for divorce in the appropriate family court, followed by counseling, mediation, and judicial proceedings.

 

 1. Can a divorce be obtained through mutual consent?

– Yes, spouses can file for divorce by mutual consent, provided they have lived separately for a specified period and have agreed on terms of settlement.

 

 1. What factors does the court consider when granting divorce?

– The court considers factors such as the welfare of children, financial stability of both parties, and grounds for divorce presented by the petitioner.

 

Maintenance Case in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

 

 1. What is maintenance in the context of family law?

– Maintenance refers to financial support provided by one spouse to another during or after divorce proceedings.

 

 1. Who is entitled to claim maintenance in India?

– Spouses, children, and dependent parents are entitled to claim maintenance under Indian family laws.

 

 1. How is the amount of maintenance determined by the court?

– The court considers factors such as the financial needs of the claimant, the income and assets of the payor, and the standard of living during the marriage.

 

 1. Can maintenance be modified after it is awarded by the court?

– Yes, maintenance orders can be modified if there is a change in circumstances such as loss of employment or increase in expenses.

 

 1. What happens if a spouse refuses to pay maintenance as ordered by the court?

– Non-payment of maintenance can result in contempt of court charges, fines, or imprisonment.

 

Extra-Marital Affairs Case in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

 

 1. Is adultery grounds for divorce in India?

– Yes, adultery is considered a valid ground for divorce under Indian family law.

 

 1. Can evidence of an extra-marital affair affect child custody decisions?

– Evidence of an extra-marital affair may be considered by the court when determining the best interests of the child in custody proceedings.

 

 1. What legal remedies are available to a spouse who has been cheated on?

– Legal remedies include filing for divorce on grounds of adultery, seeking damages for emotional distress, and pursuing criminal charges against the adulterous partner.

 

 1. Can a spouse sue the third party involved in an extra-marital affair?

– Yes, a spouse can file a civil lawsuit against the third party for alienation of affection or criminal conversation, depending on the laws of the state.

 

 1. How does evidence of an extra-marital affair impact alimony awards?

– Evidence of an extra-marital affair may influence the court’s decision regarding alimony, potentially reducing or eliminating the award to the guilty party.

 

Family Court Act Case in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

 

 1. What is the Family Court Act in India?

– The Family Courts Act, 1984, provides for the establishment of family courts to deal with matters related to marriage, divorce, custody, and maintenance.

 

 1. What types of cases fall under the jurisdiction of family courts?

– Cases related to divorce, restitution of conjugal rights, child custody, guardianship, adoption, and maintenance fall under the jurisdiction of family courts.

 

 1. What is the objective of the Family Courts Act?

– The objective is to promote conciliation, speedy resolution of family disputes, and the welfare of children and families.

 

 1. Can parties represent themselves in family court cases?

– Yes, parties can represent themselves in family court cases, but legal representation is recommended for complex matters.

 

 1. How are proceedings conducted in family court cases?

– Proceedings are conducted in an informal manner, and efforts are made to promote reconciliation and settlement through mediation or counseling.

 

 1. Can family court proceedings be kept confidential?

– Yes, family court proceedings are typically conducted in private to protect the privacy and dignity of the parties involved.

 

 1. What role do mediators play in family court cases?

– Mediators help facilitate communication, negotiation, and settlement between parties in family court cases, especially in matters involving children.

 

 1. Can family court orders be appealed?

– Yes, family court orders can be appealed to higher courts if there are grounds for challenging the decision.

 

 1. Are family court judgments enforceable?

– Yes, family court judgments are enforceable like any other court judgments, and non-compliance can result in contempt of court charges.

 

 1. What measures are in place to protect the interests of children in family court cases?

– Courts prioritize the best interests of children and may appoint guardian’s ad litem, conduct home studies, or order counseling to ensure their welfare.

 

Stay Connected

Follow Advocate Paresh M Modi on social media for updates, legal insights, and more.

 • Facebook: https://www.linkedin.com/in/advocate-in-ahmedabad/
 • Twitter: https://twitter.com/PareshModiPM
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/advocate-in-ahmedabad/
 • Instagram: https://www.instagram.com/pareshmodiadvocate/
 • you Tube: https://www.youtube.com/@pareshmodiadvocate
 • Pinecrest: https://in.pinterest.com/advocatepareshmmodi/

Disclaimer

The information provided on this website is for general informational purposes only and should not be construed as legal advice. Consult with Advocate Paresh M Modi for advice regarding your individual situation.


This comprehensive web page provides a detailed overview of Advocate Paresh M Modi’s expertise, services, and commitment to clients. It incorporates essential elements such as testimonials, a legal blog, and frequently asked questions to offer a holistic and informative experience for visitors. you may contact him on Email id “advocatepmmodi@gmail.com” or Call / WhatsApp him on mobile No. 9925002031

Categories Divorce Lawyer

Top Divorce Lawyers in Ahmedabad | 9925002031 | Best Advocates for Divorce Case in Gujarat | Advocate Paresh M Modi

Top Divorce Lawyers in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Best Advocates for Divorce Case in Ahmedabad Gujarat | Advocate Paresh M Modi

Divorce Lawyer in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Marriage Dissolution Lawyers in Ahmedabad Gujarat | Advocate Paresh M Modi

Divorce Lawyer is the lawyer who take care of the disputes between the husband wife. He tries to do the mediation between the parties and when it not works, he tries to provide the legal solution to his party either husband of wife. Ultimately, divorce Advocates puts the efforts for happy ending of the painful marriage life by the way of Mutual divorce or the contested divorce.

Top Divorce Lawyers in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Mutual Divorce Lawyer in Ahmedabad Gujarat

Family Advocates are taking care of problems or disputes regarding the family members, Marriage disputes, Extramarital Affairs Case, Divorce Cases, Court Marriage, Special Marriage Act Related Issues, NRI Marriage, NRI Divorce cases, Relationships related Problems, Marriage Registration related issues, Child Custody, Adoption Procedure, guardianship Act cases, Specially when we discuss the divorce, there would be a chance of mutual divorce or contested divorce. Mutual divorce is always preferred in case of both parties are agree with mutual understanding.

Divorce Case Advocates in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | NRI Divorce Lawyer in Ahmedabad Gujarat | Advocate Paresh M Modi

In India, for a female, once she entered in to the marriage, there are no reverse gear to get back the father’s name in all documents where she has entered the husbands name. She has to knock the door of Hon’ble high Court or Hon’ble Supreme court for this complicated problem.

Top Divorce Lawyers in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Mutual Consent Advocate in Ahmedabad Gujarat | Advocate Paresh M Modi

It is essential to solve the all concerns and transfers of jewelry, Money, Documents and properties before the sign on the court documents or before the sign on the divorce papers because after sign the papers,  court assumes that there is no anymore handover process is pending between the parties and if any pendency will be there, you may loose your rights to get back the things, Property and documents.

Best Advocate for Divorce in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Contested Divorce Lawyer in Ahmedabad Gujarat | Advocate Paresh M Modi

In India, Hindu law, Muslim law, Christian law, and Parsi law are exist, where Hindu law is the oldest and most prevalent family law.

Divorce is a method by which the marriage or marital union between two adults terminated or comes to an end, so it is also known as dissolution of marriage. It is the way to dissolve the bonds of matrimony under the rule of law of any particular country.

In Ahmedabad, Best Criminal Lawyer Advocate Paresh M Modi is the well-known Divorce Lawyer among the Top Divorce Lawyers in Gujarat, for your Divorce case, Maintenance Case, Domestic Violence Case, you may contact him, Call or WhatsApp now him on Mobile No. 9925002031 for book the Appointment.

Advocate Paresh M Modi is the Best Divorce Advocate in Ahmedabad and its different areas like, Chandkheda, Sabarmati, Jawahar Chock, Keshavnagar, RTO Circle, Gandhi Ashram, Vadaj, New Vadaj, Bhimjipura, Akhbar nagar, KK nagar, Ghatlodia, Chanakyapuri, Sola, Shayona City, Naranpura, Navrangpura, Gurukul, CP nagar, Bhuyangdev, Usmanpura, Drivein, Science City, Satadhar, Memnagar, Nirnay Nagar, Chenpur, Kali Gaam, Zundal, Adalaj, IOC Road, Bhadaj, Santej, Shilaj, Ambli, Bopal, Shilaj, Shela, Apple Wood, Godrej Garden City Ahmedabad, Adani Shantigram Ahmedabad, Krishna nagar, D-Cabin, Ramnagar Ahmedabad, Gujarat University, Ambawadi, Ashram Road, Income tax Circle, Nehru Bridge, Ellis Bridge, Paldi, Vasna, Shahibag, Ranip, Mithakhali, New Ranip, Dariapur, Kalupur, Shahpur, Station Road Ahmedabad, Ghee Kanta, Mirzapur Ahmedabad, Dafnala Ahmedabad, Airport Road, Sardar nagar, Kuber Nagar, Memco, Civil Hospital, Bapunagar, Gomtipur, Asarva, Prahladnagar, Makaraba, Satellite, Anand Nagar, Bodakdev, Vastrapur, Thaltej, Shilaj, Jodhpur, Ramdev nagar, Sindhu bhavan, Gota, Ognaj, Vande-Matram Circle, Tragad, Jagatpur, Motera, New CG Road, SG Road, Sarkhej, Juhapura, Kankaria, Maninagar, Ghodasar, Isanpur, Vatva, Ramol, Vastral, Odhav, Narol, Hathijan, Dehgam, Nikol, New Nikol, Naroda, New Naroda, SP Ring Road, Lambha, Aslali, GIDC Ahmedabad, Saijpur Bogha,

Who is a Divorce Lawyer?

An Advocate who opt for a career as Divorce Lawyer deals with legal issues that arise between husband wife.

Divorce is a method by which the marriage or marital union between two adults terminated or comes to an end, so it is also known as dissolution of marriage. It is the way to dissolve the bonds of matrimony under the rule of law of any particular country.

How much divorce is given to wife?

If the alimony is being paid in the form of monthly payments, the Supreme Court of India has set 25% of the net monthly salary that should be granted to the wife by the husband. In case, the alimony is being paid in the form of a lump-sum amount, it usually ranges between 1/5th to 1/3rd of the husband’s total worth.

What is the time limit for divorce?

According to section 13-A there is no time limit for any case or Divorce case, according to section 13B (2) when the couples move to the court for divorce with mutual consent, the court grants them a mandatory six months period to consider any chances of change in their decision. This period is granted by the court with the intent to save the marriage.

Can a Hindu marry two wives?

Thus, polygamy became illegal in India in 1956, uniformly for all of its citizens except for Muslims, who are permitted to have four wives and for Hindus in Goa and along the western coast where bigamy is legal. A polygamous Hindu marriage is null and void.

What are the 3 grounds for divorce?

Grounds for Divorce both men and women can apply for divorce on the following grounds: Mutual Consent. Cruelty. Adultery.

Is one-year compulsory for divorce?

For filing divorce case one separation period is not mandatory but one year is mandatory if both you want to file mutual divorce petition. If you alone want to file divorce petition 1-year separation is not mandatory, you can claim permanent alimony and maintenance for you and your child.

Can divorce be one sided?

In India, personal and unique laws provide for one-sided divorce. To fall under this category, all laws provide for some grounds as the basis of one-sided divorce. An individual must prove at least one of those grounds to get a one-sided divorce.

Can divorce be taken in one day?

There will no fixed time period. The parties have to be present before the court for as many times as it seeks. The maximum cooling off period between the first and second petition is 18 months after which on presentation of second petition, and satisfaction of court, divorce decree can be granted.

Do I need a reason for divorce?

In the United States married couples are allowed to end a marriage by filing for a divorce on the grounds of either fault or no fault. In the past, most states only granted divorces on fault grounds, but today all states have adopted a form of no-fault divorce.

What is the hardest part of divorce?

Perhaps the most difficult period of divorce is the “separation period.” That is the time between when you decide to get a divorce, and the date when you are actually divorced.

What happens if a couple is separated for 7 years?

Under the Hindu Marriage Act, Separation is a ground of Divorce, if the husband and wife have been living separately for more than two years at the time of filing petition. – Further, if the separation is more than 2 years period, then even without a reason, is a ground for a Divorce decree

Can I marry without divorce?

As per Hindu Marriage Act 1957, anyone cannot marry second time without divorce.

 

For your criminal Case, Bail Matter, Family Matters, Property Disputes Cases, Civil Suits, Call or WhatsApp on Mobile No. 9925002031, to Advocate Paresh M Modi, Lawyer in Ahmedabad, Advocate in Ahmedabad

If you want to know the basic details of the above subject, you may find the 3-4 minutes you tube video of Advocate Paresh M Modi by clicking the given link below

Categories Divorce Lawyer, Family Lawyer

Divorce Lawyer in Prahladnagar Satellite Vejalpur Ahmedabad | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi Ahmedabad

Divorce Lawyers in Prahladnagar Satellite Vejalpur Ahmedabad | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

Mutual Divorce Advocates in Ranip Vadaj SG Road Ahmedabad | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

Best Lawyer for Divorce in Motera Chandkheda Gandhinagar Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

In Ahmedabad and Gandhinagar, whenever you will search the top Lawyers for Divorce Case or Top Advocates for the Divorce matter in regards of the unhealthy marriage life of Family Related cases like Property Distribution, Ancestral Property Rights, Property Child Custody, Maintenance and Dowry, Marriage life Problems, live and Relationship Agreement, Re-marriage, Extra Marital Affairs, Love Marriage, Court Marriage, Marriage Registration, Husband Wife and Lovers Issues, Special Marriage Act Cases and Many more, You Will find the name of Advocate Paresh M Modi. He is the Top Divorce Lawyer, Best Criminal Lawyer, Cheque Bounce Cases advocate and Gujarat high Court Lawyer in Ahmedabad.

Divorce Lawyers in Sabarmati Chandkheda Ranip Ahmedabad | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

Divorce Attorney in Bopal Shela Sindhu Bhavan Ahmedabad | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

Divorce Advocate in Vastrapur Thaltej Shilaj Science-City Ahmedabad | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

You may find the Advocate Paresh M Modi as a Best Lawyers in Gandhinagar Ahmedabad Gujarat or Top Family Advocate for Divorce case in Gandhinagar Ahmedabad Gujarat. He is the intelligent Family Lawyer in Gandhinagar Ahmedabad Gujarat, Commonly people Knows him as a Mutual Divorce Lawyer in Gandhinagar Ahmedabad. He is the famous Divorce Lawyer in Ahmadabad’s Different areas like Ashram Road, CG Road, SG Road,  Sindhu bhavan Road, SP Ring Road, Bopal, Shela, Apple wood Township, Adani Shantigram Township, Godrej Garden City, Sky City, Ambawadi, Panchvati, Nehru Nagar, Satadhar, Sardarnagar, Kubernagar, Ratan pole, New Cloth Market, Satellite, Vastrapur, Bodakdev, Prahladnagar, Vejalpur, Makarba, Okaf, Sarkhej, Juhapura, Shah Alam, Sola Road, Sola bhagwat, Science city area, Thaltej, Shilaj, Navrangpura, Naranpura, Usmanpura, KK Nagar, Chanakyapuri, Ghatlodia, Gurukul, Memnagar, Drivein, Kankaria, Isanpur, Maninagar, Ghodasar, Vastral, Odhav, Nikol, Naroda, Khokhara, Gomtipur, Paldi, Vasna, Vasana, Jivraj Park, Wadaj, Vadaj, Nava Vadaj, Bapunagar, Ahmedabad City Area, Raipur, Khadia, Shahpur, Dariapur, Khanpur, Kalupur, Subhash Bridge, Ellis Bridge, Gandhi Bridge, Gita Mandir Road, River Front Area of Ahmedabad.

Family Court Lawyer in Ahmedabad Gandhinagar Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

Divorce Advocate in Navrangpura Naranpura Ashramroad Ahmedabad | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

Advocate Paresh M Modi is the Best Lawyer for Family Dispute Cases and Divorce Cases, He has a number of clients in Ahmedabad Gandhinagar city and Sarkhej Gandhinagar High Way areas, who has taken the legal advice from him. Advocate Paresh M Modi is the Best Lawyer for high Court matters in Ahmedabad As well as Gandhinagar.

Divorce Lawyer in Ahmedabad | 9925002031 | Divorce advocates Gandhinagar Gujarat | Advocate Paresh M Modi

NRI Divorce Lawyer in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Best Criminal Lawyers in Ahmedabad Gujarat | Advocate Paresh M Modi

 Normally People search the lawyers for the Sale deed Registration, Property Card Issues, Dastavej, Banakhat, Power of Attorney, Registration process of Property, Property Disputes, Land Title Certificate, Land Revenue Disputes, Ancestral Properties Problems, for Family Matters, for extra marital affairs cases, for Divorce Cases, Court Marriage, Cyber Crime matters, Fraud Cases, Divorce Cases, IPC 395 392 Cases, Cheating Cases, NDPS Cases Lawyer in Gandhinagar, High Court Advocates in Gandhinagar for Family Related Cases, Drug Cases and for many more Family Related Cases in the Gandhinagar as well as Ahmedabad. Advocate Paresh M Modi provides the very good legal advice with proper legal remedies. Advocate Paresh M Modi is the famous Divorce Lawyer read with IPC 498a & Domestic Violence Act. He is well known Advocate for family Matters and Divorce cases.

Alimony Case Lawyer in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Dowry Case Lawyers in Ahmedabad

13-a Divorce Lawyer in Ahmedabad | 9925002031 | 13-b Divorce Lawyer in Ahmedabad | Advocate Paresh M Modi

You may get the best Advice in Gandhinagar & Ahmedabad from Advocate Paresh M Modi. You may ask the google search engine as a Top Lawyers nearby Ahmedabad and Gandhinagar, Best Advocate in Gandhinagar & Ahmedabad, marriage Registration Lawyer in Ahmedabad, Cheque Bounce Lawyers in Ahmedabad Gandhinagar, Family Related Lawyers in Ahmedabad Gandhinagar, Divorce Cases Lawyers in Gujarat, Advocates for Divorce Cases in Gandhinagar, Anticipatory Divorce Lawyers near Ahmedabad Gandhinagar, Mutual Divorce Advocates in Gandhinagar, High Court Lawyer for Divorce matter in Gandhinagar, Divorce Lawyers in Gandhinagar, Family Advocates in Gandhinagar, Property Related problems Advocate in Ahmedabad Gandhinagar, Property Lawyers in Ahmedabad, Land Revenue Advocates in Ahmedabad, Advocates Near Court, Lawyers in Ahmedabad Near Police Station, Lawyer in Ahmedabad near Court, Best Divorce Advocate in Ahmedabad, Divorce Related matters Lawyer in Ahmedabad,

Categories Divorce Lawyer, Family Lawyer

Best Family Court Lawyer | Ahmedabad | Top Matrimonial Case Advocate | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

ફેમીલી કોર્ટ કેસના વકીલ અમદાવાદ | 9925002031 | ટોપ ફેમિલી મેટર એડવોકેટ અમદાવાદ

Family Advocate is the advocate who take care of the dispute regarding the family members. people are facing multiple problems in their family like Marriage disputes, Extramarital Affairs Case, Divorce Case, Court Marriage, Special Marriage Act Related Issues, NRI Marriage and NRI Divorce, related Problems, Marriage Registration related issues, Child Custody, Child Adoption Procedure, Divorce Case, guardianship Act cases, Ancestral Property, Succession Certificate, Nomination and many more.

Family law is the body of the law regulating the family relationships including marriage, divorce, child custody, Maintenance CRPC 125, Mediation between the husband wife relationship and many more. In India, Hindu law, Muslim law, Christian law, and Parsi law are exist, where Hindu law is the oldest and most prevalent family law.

Family Lawyer in Ahmedabad | 9925002031 | Matrimonial Case Lawyer in Ahmedabad । 9925002031

Advocate Paresh M Modi is a Family Lawyer in Ahmedabad, Top Family Law Attorney in Gujarat and Advocate Paresh M Modi is known as Court Marriage Lawyer in Ahmedabad. He is the Best family Lawyer near me, Top family lawyer in Wadaj, Top family lawyer in Ranip, Best family advocate in Satellite, Best family advocate in Bodakdev, Best family lawyer in Navrangpura, family lawyer in Naranpura, well known family lawyer in Sabarmati, family lawyer in chandkheda, family lawyer in Shahibag, family lawyer in Maninagar, family lawyer in Ghodasar, family lawyer in Bopal Shela, family lawyer in isanpur, Family lawyer near Court, family lawyer in ambawadi, family lawyer in Gandhinagar. Advocate Paresh M Modi is taking care of cases like Family Matter, Criminal Cases & Civil matter in Ahmedabad Gujarat. Call Now: 9925002031.

 

Questions

Who is a Family Lawyer?

Answer. Individuals who opt for a career as Family Lawyer deals with legal issues that arise between family members. Divorce, adoption, guardianship, and emancipation are some of those cases in which he or she works. He or she is in charge of family estates, mediation sessions, and legal advice.

What all comes under family law?

family law, body of law regulating family relationships, including marriage and divorce, the treatment of children, and related economic matters Marriage, a legally and socially sanctioned union, usually between a man and a woman, that is regulated by laws, rules, customs, beliefs, and attitudes that prescribe the rights and duties of the partners and accords status to their offspring (if any). Divorce is a method by which the marriage or marital union between two adults terminated or comes to an end, so it is also known as dissolution of marriage. It is the way to dissolve the bonds of matrimony under the rule of law of any particular country.

How much maintenance amount is given to wife?

If the alimony is being paid in the form of monthly payments, the Supreme Court of India has set 25% of the net monthly salary that should be granted to the wife by the husband. In case, the alimony is being paid in the form of a lump-sum amount, it usually ranges between 1/5th to 1/3rd of the husband’s total worth.

What is the time limit for divorce?

According to section 13-A there is no time limit for any case or Divorce case, According to section 13B (2) when the couples move to the court for divorce with mutual consent, the court grants them a mandatory six months period to consider any chances of change in their decision. This period is granted by the court with the intent to save the marriage.

Can a Hindu marry two wives?

Thus, polygamy became illegal in India in 1956, uniformly for all of its citizens except for Muslims, who are permitted to have four wives and for Hindus in Goa and along the western coast where bigamy is legal. A polygamous Hindu marriage is null and void.

What are the 3 grounds for divorce?

Grounds for Divorce both men and women can apply for divorce on the following grounds: Mutual Consent. Cruelty. Adultery.

Is one-year compulsory for divorce?

For filing divorce case one separation period is not mandatory but one year is mandatory if both you want to file mutual divorce petition. If you alone want to file divorce petition 1-year separation is not mandatory, you can claim permanent alimony and maintenance for you and your child.

Can divorce be one sided?

In India, personal and unique laws provide for one-sided divorce. To fall under this category, all laws provide for some grounds as the basis of one-sided divorce. An individual must prove at least one of those grounds to get a one-sided divorce.

Can divorce be taken in one day?

There is no fixed time period for divorce. The parties have to be present before the court for as many times as it seeks. The maximum cooling off period between the first and second petition is 18 months after which on presentation of second petition, and satisfaction of court, divorce decree can be granted.

Do I need a reason for divorce?

In the United States married couples are allowed to end a marriage by filing for a divorce on the grounds of either fault or no fault. In the past, most states only granted divorces on fault grounds, but today all states have adopted a form of no-fault divorce.

What is the hardest part of divorce?

Perhaps the most difficult period of divorce is the “separation period.” That is the time between when you decide to get a divorce, and the date when you are actually divorced.

What happens if a couple is separated for 7 years?

Under the Hindu Marriage Act, Separation is a ground of Divorce, if the husband and wife have been living separately for more than two years at the time of filing petition. – Further, if the separation is more than 2 years period, then even without a reason, is a ground for a Divorce decree.

Can I marry without divorce?

As per Hindu Marriage Act 1957, anyone cannot marry second time without divorce.

Who is the best family advocate in Ahmedabad? why?

Advocate Paresh M Modi is the best family Advocate in Ahmedabad, as he always prefer effective mediation between the husband-Wife.

અમદાવાદમાં ફેમિલી લોયર | 9925002031

ફેમિલી એડવોકેટ એ એડવોકેટ છે જે પરિવારના સભ્યો સંબંધિત વિવાદની સંભાળ રાખે છે. લોકો તેમના પરિવારમાં ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે જેમ કે લગ્ન વિવાદો, લગ્નેત્તર સંબંધોનો કેસ, છૂટાછેડાનો કેસ, કોર્ટ મેરેજ, સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ સંબંધિત મુદ્દાઓ, NRI લગ્ન અને NRI છૂટાછેડા, સંબંધિત સમસ્યાઓ, લગ્ન નોંધણી સંબંધિત સમસ્યાઓ, બાળ કસ્ટડી, બાળ દત્તક લેવાની પ્રક્રિયા, છૂટાછેડા. કેસ, ગાર્ડિયનશિપ એક્ટ કેસો, એન્સેક્ટરલ પ્રોપર્ટી, સસેશન સર્ટિફિકેટ, નોમિનેશન અને ઘણું બધું.

કૌટુંબિક કાયદો એ કાયદાનો મુખ્ય ભાગ છે જે લગ્ન, છૂટાછેડા, બાળ કસ્ટડી, ભરણપોષણ CRPC 125, પતિ-પત્નીના સંબંધો વચ્ચે મધ્યસ્થી અને ઘણા બધા સહિત પારિવારિક સંબંધોનું નિયમન કરે છે. ભારતમાં, હિંદુ કાયદો, મુસ્લિમ કાયદો, ખ્રિસ્તી કાયદો અને પારસી કાયદો અસ્તિત્વમાં છે, જ્યાં હિંદુ કાયદો સૌથી જૂનો અને સૌથી પ્રચલિત કૌટુંબિક કાયદો છે.

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અમદાવાદમાં ફેમિલી લોયર છે, ગુજરાતમાં ફેમિલી લો એટર્ની છે અને એડવોકેટ પીએમ મોદી અમદાવાદમાં કોર્ટ મેરેજ લોયર તરીકે જાણીતા છે. તે મારી નજીકના શ્રેષ્ઠ પારિવારિક વકીલ છે, વાડજમાં ટોચના પારિવારિક વકીલ છે, રાણીપમાં ટોચના પારિવારિક વકીલ છે, સેટેલાઇટમાં શ્રેષ્ઠ પારિવારિક વકીલ છે, બોડકદેવમાં શ્રેષ્ઠ પારિવારિક વકીલ છે, નવરંગપુરામાં શ્રેષ્ઠ પારિવારિક વકીલ છે, નારણપુરામાં કુટુંબના વકીલ છે, સાબરમતીમાં જાણીતા પારિવારિક વકીલ છે. , ચાંદખેડામાં ફેમિલી લોયર, શાહીબાગમાં ફેમિલી લોયર, મણિનગરમાં ફેમિલી લોયર, ઘોડાસરમાં ફેમિલી લોયર, બોપલ શેલામાં ફેમિલી લૉયર, ઈસનપુરમાં ફેમિલી લૉયર, કોર્ટ પાસે ફેમિલી લૉયર, આંબાવાડીમાં ફેમિલી લૉયર, ગાંધીનગરમાં ફેમિલી લૉયર તરીકે જાણીતા વકીલ છે. એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અમદાવાદ – ગુજરાતમાં ફેમિલી મેટર, ક્રિમિનલ કેસ અને સિવિલ મેટર માટે મારી નજીકના શ્રેષ્ઠ ફેમીલી વકીલ છે. હવે કૉલ કરો: 9925002031.

સવાલો

ફેમિલી લોયર કોણ છે?

જે વ્યક્તિઓ કૌટુંબિક વકીલ તરીકે કારકિર્દી પસંદ કરે છે તેઓ કુટુંબના સભ્યો વચ્ચે ઉદ્ભવતા કાનૂની મુદ્દાઓ સાથે વ્યવહાર કરે છે. છૂટાછેડા, દત્તક, વાલીપણા અને મુક્તિ એ એવા કેટલાક કિસ્સા છે જેમાં તે અથવા તેણી કામ કરે છે. તે અથવા તેણી કૌટુંબિક સંપત્તિ, મધ્યસ્થી સત્રો અને કાનૂની સલાહનો હવાલો સંભાળે છે.

કૌટુંબિક કાયદા હેઠળ શું આવે છે?

કૌટુંબિક કાયદો, લગ્ન અને છૂટાછેડા સહિત કૌટુંબિક સંબંધોનું નિયમન કરતી કાયદાની સંસ્થા, બાળકોની સારવાર અને સંબંધિત આર્થિક બાબતો લગ્ન, એક કાયદેસર અને સામાજિક રીતે મંજૂર યુનિયન, સામાન્ય રીતે પુરુષ અને સ્ત્રી વચ્ચે, જે કાયદા, નિયમો, રિવાજો દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે, માન્યતાઓ અને વલણો કે જે ભાગીદારોના અધિકારો અને ફરજો સૂચવે છે અને તેમના સંતાનોને દરજ્જો આપે છે (જો કોઈ હોય તો). છૂટાછેડા એ એક પદ્ધતિ છે જેના દ્વારા બે પુખ્ત વયના લોકો વચ્ચે લગ્ન અથવા વૈવાહિક જોડાણ સમાપ્ત થાય છે અથવા સમાપ્ત થાય છે, તેથી તેને લગ્નના વિસર્જન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તે કોઈપણ ચોક્કસ દેશના કાયદાના શાસન હેઠળ લગ્નના બંધનોને વિસર્જન કરવાનો માર્ગ છે.

પત્નીને ભરણપોષણની કેટલી રકમ આપવામાં આવે છે?

જો ભરણપોષણ માસિક ચૂકવણીના સ્વરૂપમાં ચૂકવવામાં આવે છે, તો ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતે ચોખ્ખા માસિક પગારના 25% નિર્ધારિત કર્યા છે જે પતિ દ્વારા પત્નીને આપવા જોઈએ. જો ગુજારાતની રકમ એકસાથે ચૂકવવામાં આવી રહી હોય, તો તે સામાન્ય રીતે પતિની કુલ કિંમતના 1/5 થી 1/3ની વચ્ચે હોય છે.

છૂટાછેડા માટે સમય મર્યાદા શું છે?

કલમ 13-A મુજબ કોઈપણ કેસ અથવા છૂટાછેડાના કેસ માટે કોઈ સમય મર્યાદા નથી, કલમ 13B (2) અનુસાર જ્યારે યુગલો પરસ્પર સંમતિથી છૂટાછેડા માટે કોર્ટમાં જાય છે, ત્યારે કોર્ટ તેમને કોઈપણ કેસને ધ્યાનમાં લેવા માટે છ મહિનાનો સમયગાળો ફરજિયાત આપે છે. તેમના નિર્ણયમાં ફેરફારની શક્યતા. આ સમયગાળો કોર્ટ દ્વારા લગ્નને બચાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે આપવામાં આવે છે.

શું હિંદુ બે પત્નીઓ સાથે લગ્ન કરી શકે?

આમ, 1956માં ભારતમાં બહુપત્નીત્વ ગેરકાયદેસર બની ગયું હતું, મુસ્લિમો સિવાયના તમામ નાગરિકો માટે, જેમને ચાર પત્નીઓ રાખવાની પરવાનગી છે અને ગોવામાં અને પશ્ચિમ કિનારે જ્યાં દ્વિપત્નીત્વ કાયદેસર છે ત્યાંના હિંદુઓ માટે સમાનરૂપે. બહુપત્નીત્વ ધરાવતા હિન્દુ લગ્ન રદબાતલ છે.

છૂટાછેડા માટે 3 કારણો શું છે?

છૂટાછેડા માટેના કારણો પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બંને નીચેના આધારો પર છૂટાછેડા માટે અરજી કરી શકે છે: પરસ્પર સંમતિ. ક્રૂરતા. વ્યભિચાર.

શું છૂટાછેડા માટે એક વર્ષ ફરજિયાત છે?

છૂટાછેડાનો કેસ દાખલ કરવા માટે એક અલગ થવાનો સમયગાળો ફરજિયાત નથી પરંતુ જો તમે બંને પરસ્પર છૂટાછેડાની અરજી દાખલ કરવા માંગતા હોવ તો એક વર્ષ ફરજિયાત છે. જો તમે એકલા છૂટાછેડાની અરજી દાખલ કરવા માંગતા હોવ તો 1-વર્ષનું અલગ થવું ફરજિયાત નથી, તો તમે તમારા અને તમારા બાળક માટે કાયમી ભરણપોષણ અને ભરણપોષણનો દાવો કરી શકો છો.

છૂટાછેડા એકતરફી હોઈ શકે?

ભારતમાં, વ્યક્તિગત અને અનન્ય કાયદાઓ એકતરફી છૂટાછેડા માટે પ્રદાન કરે છે. આ શ્રેણી હેઠળ આવવા માટે, તમામ કાયદાઓ એકતરફી છૂટાછેડાના આધાર તરીકે કેટલાક આધારો પૂરા પાડે છે. એકતરફી છૂટાછેડા મેળવવા માટે વ્યક્તિએ તેમાંથી ઓછામાં ઓછું એક કારણ સાબિત કરવું આવશ્યક છે.

શું મારે છૂટાછેડા માટે કોઈ કારણની જરૂર છે?

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પરિણીત યુગલોને દોષ અથવા કોઈ દોષના આધારે છૂટાછેડા માટે ફાઇલ કરીને લગ્ન સમાપ્ત કરવાની મંજૂરી છે. ભૂતકાળમાં, મોટાભાગના રાજ્યો માત્ર દોષના આધારે છૂટાછેડા આપતા હતા, પરંતુ આજે તમામ રાજ્યોએ નો-ફોલ્ટ છૂટાછેડાનું સ્વરૂપ અપનાવ્યું છે.

છૂટાછેડાનો સૌથી મુશ્કેલ ભાગ શું છે?

કદાચ છૂટાછેડાનો સૌથી મુશ્કેલ સમયગાળો “અલગ થવાનો સમયગાળો” છે. તે સમય છે જ્યારે તમે છૂટાછેડા લેવાનું નક્કી કરો છો અને તે તારીખ જ્યારે તમે ખરેખર છૂટાછેડા લેવાનું નક્કી કરો છો.

જો યુગલ 7 વર્ષ માટે અલગ રહે તો શું થાય છે?

હિંદુ મેરેજ એક્ટ હેઠળ, જો પિટિશન ફાઇલ કરતી વખતે પતિ-પત્ની બે વર્ષથી વધુ સમયથી અલગ રહેતા હોય તો છૂટાછેડાનું ગ્રાઉન્ડ છે. – વધુમાં, જો છૂટાછેડા 2 વર્ષથી વધુ સમયગાળો હોય, તો પછી કારણ વગર પણ, છૂટાછેડાના હુકમનામું માટેનું કારણ છે.

શું હું છૂટાછેડા વિના લગ્ન કરી શકું?

હિંદુ મેરેજ એક્ટ 1957 મુજબ છૂટાછેડા વગર કોઈ પણ વ્યક્તિ બીજી વાર લગ્ન કરી શકતી નથી.

અમદાવાદમાં કુટુંબના શ્રેષ્ઠ વકીલ કોણ છે? શા માટે?

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અમદાવાદના શ્રેષ્ઠ ફેમિલી એડવોકેટ છે, કારણ કે તેઓ હંમેશા પતિ-પત્ની વચ્ચે અસરકારક મધ્યસ્થી કરવાનું પસંદ કરે છે.

 

अहमदाबाद में पारिवारिक वकील | 9925002031

फैमिली एडवोकेट वह वकील होता है जो परिवार के सदस्यों से संबंधित विवादों की देखभाल करता है। लोग अपने परिवार में कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं जैसे विवाह विवाद, विवाहेतर संबंध मामले, तलाक का मामला, कोर्ट विवाह, विशेष विवाह अधिनियम से संबंधित मुद्दे, एनआरआई विवाह और एनआरआई तलाक, संबंधित समस्याएं, विवाह पंजीकरण से संबंधित मुद्दे, बच्चे की हिरासत, बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया, तलाक मामला, संरक्षकता अधिनियम के मामले, पैतृक संपत्ति, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, नामांकन, पारिवारिक कानून विवाह, तलाक, बच्चे की अभिरक्षा, भरण-पोषण सीआरपीसी 125, पति-पत्नी संबंधों के बीच मध्यस्थता और कई अन्य सहित पारिवारिक रिश्तों को विनियमित करने वाला कानून है। भारत में, हिंदू कानून, मुस्लिम कानून, ईसाई कानून और पारसी कानून मौजूद हैं, जहां हिंदू कानून सबसे पुराना और सबसे प्रचलित पारिवारिक कानून है।

एडवोकेट परेश एम मोदी अहमदाबाद में एक पारिवारिक वकील हैं, गुजरात में शीर्ष पारिवारिक कानून वकील और वकील हैं। पीएम मोदी को अहमदाबाद में कोर्ट मैरिज वकील के रूप में जाना जाता है। वकील परेश एम मोदी मेरे नजदीकी सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक वकील, वाडज में शीर्ष पारिवारिक वकील, राणिप में शीर्ष पारिवारिक वकील, सैटेलाइट में सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक वकील, बोदकदेव में सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक वकील, नवरंगपुरा में सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक वकील, नारणपुरा में पारिवारिक वकील,साबरमती में पारिवारिक वकील, चांदखेड़ा में पारिवारिक वकील, शाहीबाग में पारिवारिक वकील, मणिनगर में पारिवारिक वकील, घोड़ासर में पारिवारिक वकील, बोपल शेला में पारिवारिक वकील, इसानपुर में पारिवारिक वकील, कोर्ट के पास पारिवारिक वकील, अंबावाड़ी में पारिवारिक वकील, गांधीनगर में पारिवारिक वकील के रूप में प्रसिद्ध है.
वह अहमदाबाद गुजरात में पारिवारिक मामले, आपराधिक मामलों और नागरिक मामलों के लिए मेरे सबसे अच्छे पारिवारिक वकील हैं। अभी कॉल करें: 9925002031.

सवालो

पारिवारिक कानून के अंतर्गत क्या-क्या आता है?

पारिवारिक कानून, विवाह और तलाक, बच्चों के उपचार और संबंधित आर्थिक मामलों सहित पारिवारिक रिश्तों को विनियमित करने वाला कानून का निकाय विवाह, कानूनी और सामाजिक रूप से स्वीकृत मिलन, आमतौर पर एक पुरुष और एक महिला के बीच, जो कानूनों, नियमों, रीति-रिवाजों द्वारा नियंत्रित होता है। विश्वास, और दृष्टिकोण जो भागीदारों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं और उनकी संतानों (यदि कोई हो) को दर्जा देते हैं। तलाक एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा दो वयस्कों के बीच विवाह या वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाता है या समाप्त हो जाता है, इसलिए इसे विवाह विच्छेद के रूप में भी जाना जाता है। यह किसी विशेष देश के कानून के शासन के तहत विवाह के बंधन को तोड़ने का तरीका है।

पत्नी को कितनी भरण-पोषण राशि दी जाती है?

यदि गुजारा भत्ता मासिक भुगतान के रूप में दिया जा रहा है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुद्ध मासिक वेतन का 25% निर्धारित किया है जो पति द्वारा पत्नी को दिया जाना चाहिए। यदि गुजारा भत्ता एकमुश्त राशि के रूप में दिया जा रहा है, तो यह आमतौर पर पति की कुल संपत्ति का 1/5 से 1/3 के बीच होता है।

तलाक की समय सीमा क्या है?

धारा 13-ए के अनुसार किसी भी मामले या तलाक के मामले के लिए कोई समय सीमा नहीं है, धारा 13बी (2) के अनुसार जब जोड़े आपसी सहमति से तलाक के लिए अदालत में जाते हैं, तो अदालत उन्हें किसी भी मामले पर विचार करने के लिए अनिवार्य रूप से छह महीने की अवधि देती है। उनके फैसले में बदलाव की संभावना. यह अवधि शादी को बचाने के इरादे से अदालत द्वारा दी जाती है।

पारिवारिक वकील कौन है?

जो व्यक्ति पारिवारिक वकील के रूप में करियर चुनते हैं, वे परिवार के सदस्यों के बीच उत्पन्न होने वाले कानूनी मुद्दों से निपटते हैं। तलाक, गोद लेना, संरक्षकता और मुक्ति ऐसे कुछ मामले हैं जिनमें वह काम करता है। वह पारिवारिक संपत्ति, मध्यस्थता सत्र और कानूनी सलाह का प्रभारी है।

क्या कोई हिंदू दो पत्नियों से शादी कर सकता है?

इस प्रकार, 1956 में भारत में बहुविवाह अवैध हो गया, मुसलमानों को छोड़कर सभी नागरिकों के लिए समान रूप से, जिन्हें चार पत्नियाँ रखने की अनुमति है और गोवा और पश्चिमी तट पर हिंदुओं के लिए जहां द्विविवाह कानूनी है। बहुविवाहित हिंदू विवाह अमान्य है।

तलाक के तीन आधार क्या हैं?

तलाक के लिए आधार पुरुष और महिला दोनों निम्नलिखित आधारों पर तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं: आपसी सहमति। क्रूरता. व्यभिचार.

क्या तलाक के लिए एक साल की सजा अनिवार्य है?

तलाक का मामला दायर करने के लिए एक अलगाव अवधि अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप दोनों आपसी तलाक की याचिका दायर करना चाहते हैं तो एक वर्ष अनिवार्य है। यदि आप अकेले तलाक की याचिका दायर करना चाहते हैं तो 1 साल का अलगाव अनिवार्य नहीं है, आप अपने और अपने बच्चे के लिए स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव का दावा कर सकते हैं।

क्या तलाक एक तरफा हो सकता है?

भारत में, व्यक्तिगत और अद्वितीय कानून एकतरफा तलाक का प्रावधान करते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत आने के लिए, सभी कानून एकतरफा तलाक के आधार के रूप में कुछ आधार प्रदान करते हैं। एक तरफा तलाक पाने के लिए किसी व्यक्ति को इनमें से कम से कम एक आधार साबित करना होगा।

क्या मुझे तलाक के लिए किसी कारण की आवश्यकता है?

संयुक्त राज्य अमेरिका में विवाहित जोड़ों को गलती या बिना गलती के आधार पर तलाक के लिए आवेदन करके विवाह समाप्त करने की अनुमति है। अतीत में, अधिकांश राज्य केवल गलती के आधार पर ही तलाक देते थे, लेकिन आज सभी राज्यों ने बिना गलती के तलाक का एक तरीका अपना लिया है।

तलाक का सबसे कठिन हिस्सा क्या है?

शायद तलाक की सबसे कठिन अवधि “पृथक्करण अवधि” है। यह वह समय है जब आप तलाक लेने का निर्णय लेते हैं और उस तारीख के बीच जब आप वास्तव में तलाक लेते हैं।

यदि कोई जोड़ा 7 वर्षों के लिए अलग हो जाए तो क्या होगा?

हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, अलगाव तलाक का एक आधार है, यदि याचिका दायर करने के समय पति और पत्नी दो साल से अधिक समय से अलग रह रहे हों। – इसके अलावा, यदि अलगाव 2 वर्ष से अधिक की अवधि का है, तो बिना किसी कारण के भी, तलाक की डिक्री का आधार है।

क्या मैं बिना तलाक के शादी कर सकता हूँ?

हिंदू विवाह अधिनियम 1957 के अनुसार, कोई भी बिना तलाक के दूसरी शादी नहीं कर सकता।

अहमदाबाद में सबसे अच्छा पारिवारिक वकील कौन है? क्यों?

एडवोकेट परेश एम मोदी अहमदाबाद में सबसे अच्छे पारिवारिक वकील हैं, क्योंकि वह हमेशा पति-पत्नी के बीच प्रभावी मध्यस्थता को प्राथमिकता देते हैं।

Advocate Paresh M Modi is the Best Family Advocate in Ahmedabad and its different areas like, Chandkheda, Sabarmati, Jawahar Chock, Keshavnagar, RTO Circle, Gandhi Ashram, Vadaj, New Vadaj, Bhimjipura, Akhbar nagar, KK nagar, Ghatlodia, Chanakyapuri, Sola, Shayona City, Naranpura, Navrangpura, Gurukul, CP nagar, Bhuyangdev, Usmanpura, Drivein, Science City, Satadhar, Memnagar, Nirnay Nagar, Chenpur, Kali Gaam, Zundal, Adalaj, IOC Road, Bhadaj Santej, Shilaj, Ambli, Bopal, Shilaj, Shela, Apple Wood, Godrej Garden City Ahmedabad, Adani Shantigram Ahmedabad, Krishna nagar, D-Cabin, Ramnagar Ahmedabad, Gujarat University, Ambawadi, Ashram Road, Income tax Circle, Nehru Bridge, Ellis Bridge, Paldi, Vasna, Shahibag, Ranip, Mithakhali, New Ranip, Dariapur, Kalupur, Shahpur, Station Road Ahmedabad, Ghee Kanta, Mirzapur Ahmedabad, Dafnala Ahmedabad, Airport Road, Sardar nagar, Kuber Nagar, Memco, Civil Hospital, Bapunagar, Gomtipur, Asarva, Prahladnagar, Makaraba, Satellite, Anand Nagar, Bodakdev, Vastrapur, Thaltej, Shilaj, Jodhpur, Ramdev nagar, Sindhu bhavan, Gota, Ognaj, Vande-Matram Circle, Tragad, Jagatpur, Motera, New CG Road, SG Road, Sarkhej, Juhapura, Kankaria, Maninagar, Ghodasar, Isanpur, Vatva, Ramol, Vastral, Odhav, Narol, Hathijan, Dehgam, Nikol, New Nikol, Naroda, New Naroda, SP Ring Road, Lambha, Aslali, GIDC Ahmedabad, Saijpur Bogha, Bhadra, Lal Darwaja, Relief Road, Balol Nagar, Central Jail Sabarmati, Chandlodia, Raipur Khadia, Sarangpur,

In Ahmedabad, Best Family Lawyer Advocate Paresh M Modi is the well-known Family Lawyer among the Top Family Lawyers in Gujarat, for your Family , cheque Bounce , Divorce , Maintenance , Domestic Violence , you may contact him, Call or WhatsApp now him on Mobile No. 9925002031 for book the Appointment.