અમદાવાદમાં ડીવોર્સ કેસના ફેમસ એડવોકેટ । 9925002031 । અમદાવાદમાં લગ્ન વિચ્છેદ કેસના જાણીતા વકીલ । એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

વકીલ પરેશ એમ મોદી: તમારા વિશ્વાસપાત્ર ફેમીલી વકીલ – અમદાવાદ જિલ્લો, ગુજરાતમાં

વકીલ પરેશ એમ મોદીના આધિકારિક વેબ પૃષ્ઠમાં આપનુ સ્વાગત છે, જે અમદાવાદ, ગુજરાતમાં આધાર રાખેલ એક પ્રમુખ વકીલનો છે. ન્યાયનો પ્રતિબદ્ધતાની સાથે અને સફળ મામલાના નિર્ધારણના દીર્ઘકાળા રેકોર્ડના સાથે, વકીલ પરેશ એમ મોદી એ અમદાવાદ જિલ્લાના શ્રેષ્ઠ ડિવોર્સ વકીલ, એક મુખ્ય પરિમાણક પરિસ્થિતિના વકીલ, અને અમદાવાદ જિલ્લાના શ્રેષ્ઠ ડિવોર્સ એટર્ની તરીકે જાણીતા વકીલ છે.

વકીલ પરેશ એમ મોદી વિશે

વકીલ પરેશ એમ મોદી એ કુટુંબ વકીલના ક્ષેત્રમાં વર્ષોના અનુભવ સાથે તજ્ઞ ન્યાયકાર છે. તેની વ્યક્તિગત અને કાર્યકર ન્યાયકારી સોલ્યુશન્સ પ્રદાન કરવાનો તેનો દાખલો છે, જેથી તે ગુજરાત પ્રદેશમાં જાણીતા થયેલાં વકીલોમાં એક શ્રેશ્ઠ માન્ય વકીલના રૂપે પરિચિત છે. તેના દક્ષતાના વિભાગોમાં ડિવોર્સ કાયદા, તલ્લાક બાબતો, પારસ્પરિક વાતચીત, વિવાહ ભંગ, અને એક્સ્ટ્રા-મેરિટલ એફેર્સના કેસને સંબોધન કરવાના પ્રદાન કરવામાં આવે છે.

પ્રદાન કરવામાં આવતી સેવાઓ:-

 1. ડિવોર્સ કાયદા – તલ્લાક લો:

વકીલ પરેશ એમ મોદી ડિવોર્સ કેસમાં વિશેષજ્ઞતા ધરાવવા માટે જાણીતા છે, જે માણસોને પારસ્પરિક વિવાદોના જટિલતાઓમાં મદદ કરવાની પૂર્ણ કાનૂની મદદ પ્રદાન કરવામાં આવે છે. તે અમદાવાદ જિલ્લામાં શ્રેષ્ઠ ડિવોર્સ કાયદા વકીલ છે.

 1. વિવાહિત વિવાદો:

વિવાહિત વિવાદો ભાવનાત્મક અને કાનૂની જટિલ હોઈ શકે છે. વકીલ પરેશ એમ મોદીનો સ્કિલ અને અનુભવ છે કે, જેનાથી તે મામલામાં તમારા અધિકારો અને ચાસ માટે આવાજ ઉઠાવી શકે છે, અને સંભાવના રેઝોલ્યુશન્સ માટે પ્રયાસરત રહે છે. તે અમદાવાદના માટે શ્રેષ્ઠ વકીલ છે.

 1. વિવાહ સમાપ્તિ:

શું તમે ડિવોર્સનો વિચાર કરવો છો અથવા વિવાહ સમાપ્તિથી સામર્થ્ય થવો છો, તેમનો નિર્દેશન આપવાના લગભગ પોતાના વિકલ્પો અને સજાગતા પ્રદાન કરવા માટે વકીલ પરેશ એમ મોદી ખાસ ધ્યાન આપે છે. તે પ્રતિસાદ અને ન્યાયમાં એવા તમારા કેસના વિશેષ પરિસ્થિતિઓની યોજના કરવાનો ઉદ્દેશ છે. તે અમદાવાદમાં વિવાહ સમાપ્તિ માટે અનુભવી વકીલ છે.

 1. એક્સ્ટ્રા-મેરિટલ એફેર્સ:

એક્સ્ટ્રા-મેરિટલ અફેરના કેસમાં વિવિધ અને સેંસિટિવ પહોચની જરૂર છે. એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી આવતા મામલાનો સંચાલન કરવામાં દક્ષ અને સજગ છે, અને વિવાહના સંદર્ભમાં નકારાત્મકતાના ચૌકસાથ જોડાયા છે. અમદાવાદ જિલ્લા, ગુજરાતના એક્સ્ટ્રા-મેરિટલ અફેર કેસના પરફેક્ટ એટર્ની છે.

 

અમદાવાદમાં ડીવોર્સ માટેના વકીલ । 9925002031 । અમદાવાદમાં છુટાછેડા માટે જાણીતા એટર્ની । એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

 

ફ્કત એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીની પસંદગી કેમ?:

 1. વિશેષજ્ઞતા:

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીની કૌટુંબિક વિધિની વિશેષતા અનન્વયરહિત છે. કાનૂની ભૂમિકાના ગહિરાઇના સાથ, તે સખ્યાતે અને કુશળતાથી જટિલ કેસને સંચાલન કરે છે, જેથી ગ્રાહકોને શ્રેષ્ઠ સંભાવનાનો પ્રતિષ્ઠાન પ્રાપ્ત થાય.

 1. ગ્રાહક-કેન્ટ્રિક પહોચ:

ગ્રાહક સંતોષના પરિપ્રેક્ષ્યમાં, એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ગ્રાહક-કેન્ટ્રિક પહોચને અપનાવે છે, તેમના સેવાઓને દરેક વ્યક્તિના અનિકના અને લક્ષ્યોને મળવાના ઉદ્દીપનથી તૈયાર કરવામાં આવે છે. તેમના અમલમાં સંવાદ અને પારદર્શકતા મુખ્ય સ્તંભો છે.

 1. પ્રમાણપત્રિત ટ્રેક રેકોર્ડ:

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીનો એક પ્રમાણપત્રિત ટ્રેક રેકોર્ડ છે જે વિવિધ કૌટુંબિક વિધિના કેસના યશસ્વી સંચાલનના અનુભવી છે. તેમના ગ્રાહકો માટે અનુકૂળ પરિણામો પ્રાપ્ત કરવાના તેમના યોગદાનનો એક પ્રમાણ છે અને તેની બેનામી અને કાનૂની બુદ્ધિનો સાક્ષાત્કાર છે.

 1. કંપેશનેટ રિપ્રિઝેન્ટેશન:

કાનૂની મામલાઓ જોઈને તકની લઈનાર માટે, એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી કંપેશનેટ રિપ્રિઝેન્ટેશન પ્રદાન કરે છે. તે મામલાઓ સાથે જોડાયેલી ચિંતા અને આત્મવિશ્વાસનો સહારો પ્રદાન કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, અને પ્રક્રિયા પૂરે કરતાં સહાય કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

 

Questions and Answers related to Family Law, Divorce, Maintenance, Extra Marital affairs Case, Child Custody and other Marital Problems Case:

 

 1. What constitutes marital problems in the eyes of the law?

– Marital problems can include issues such as domestic violence, cruelty, adultery, desertion, and irreconcilable differences between spouses.

 

 1. Under what circumstances can one spouse seek legal intervention for marital problems?

– A spouse can seek legal intervention when there is evidence of abuse, cruelty, adultery, or other grounds for divorce or separation.

 

 1. What legal remedies are available for resolving marital problems in India?

– Legal remedies include filing for divorce, seeking protection orders against domestic violence, and pursuing marital counseling or mediation.

 

 1. Can a spouse seek legal separation without filing for divorce?

– Yes, a spouse can seek legal separation through a judicial separation decree, which allows them to live separately while remaining legally married.

 

 1. What role does counsel /Counselling play in resolving marital problems legally?

– Counseling can be mandated by the court as part of the legal process to attempt reconciliation before granting divorce.

 

Divorce Case in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

 

 

 1. What are the grounds for divorce under Indian law?

– Grounds for divorce include adultery, cruelty, desertion, conversion to another religion, mental illness, and irretrievable breakdown of marriage.

 

 1. How is property division handled in a divorce case?

– Property division is determined based on factors such as contributions to the marriage, financial needs of both parties, and the welfare of any children.

 

 1. What is the process for filing a divorce case in India?

– The process involves filing a petition for divorce in the appropriate family court, followed by counseling, mediation, and judicial proceedings.

 

 1. Can a divorce be obtained through mutual consent?

– Yes, spouses can file for divorce by mutual consent, provided they have lived separately for a specified period and have agreed on terms of settlement.

 

 1. What factors does the court consider when granting divorce?

– The court considers factors such as the welfare of children, financial stability of both parties, and grounds for divorce presented by the petitioner.

 

Maintenance Case in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

 

 1. What is maintenance in the context of family law?

– Maintenance refers to financial support provided by one spouse to another during or after divorce proceedings.

 

 1. Who is entitled to claim maintenance in India?

– Spouses, children, and dependent parents are entitled to claim maintenance under Indian family laws.

 

 1. How is the amount of maintenance determined by the court?

– The court considers factors such as the financial needs of the claimant, the income and assets of the payor, and the standard of living during the marriage.

 

 1. Can maintenance be modified after it is awarded by the court?

– Yes, maintenance orders can be modified if there is a change in circumstances such as loss of employment or increase in expenses.

 

 1. What happens if a spouse refuses to pay maintenance as ordered by the court?

– Non-payment of maintenance can result in contempt of court charges, fines, or imprisonment.

 

Extra-Marital Affairs Case in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

 

 1. Is adultery grounds for divorce in India?

– Yes, adultery is considered a valid ground for divorce under Indian family law.

 

 1. Can evidence of an extra-marital affair affect child custody decisions?

– Evidence of an extra-marital affair may be considered by the court when determining the best interests of the child in custody proceedings.

 

 1. What legal remedies are available to a spouse who has been cheated on?

– Legal remedies include filing for divorce on grounds of adultery, seeking damages for emotional distress, and pursuing criminal charges against the adulterous partner.

 

 1. Can a spouse sue the third party involved in an extra-marital affair?

– Yes, a spouse can file a civil lawsuit against the third party for alienation of affection or criminal conversation, depending on the laws of the state.

 

 1. How does evidence of an extra-marital affair impact alimony awards?

– Evidence of an extra-marital affair may influence the court’s decision regarding alimony, potentially reducing or eliminating the award to the guilty party.

 

Family Court Act Case in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

 

 1. What is the Family Court Act in India?

– The Family Courts Act, 1984, provides for the establishment of family courts to deal with matters related to marriage, divorce, custody, and maintenance.

 

 1. What types of cases fall under the jurisdiction of family courts?

– Cases related to divorce, restitution of conjugal rights, child custody, guardianship, adoption, and maintenance fall under the jurisdiction of family courts.

 

 1. What is the objective of the Family Courts Act?

– The objective is to promote conciliation, speedy resolution of family disputes, and the welfare of children and families.

 

 1. Can parties represent themselves in family court cases?

– Yes, parties can represent themselves in family court cases, but legal representation is recommended for complex matters.

 

 1. How are proceedings conducted in family court cases?

– Proceedings are conducted in an informal manner, and efforts are made to promote reconciliation and settlement through mediation or counseling.

 

 1. Can family court proceedings be kept confidential?

– Yes, family court proceedings are typically conducted in private to protect the privacy and dignity of the parties involved.

 

 1. What role do mediators play in family court cases?

– Mediators help facilitate communication, negotiation, and settlement between parties in family court cases, especially in matters involving children.

 

 1. Can family court orders be appealed?

– Yes, family court orders can be appealed to higher courts if there are grounds for challenging the decision.

 

 1. Are family court judgments enforceable?

– Yes, family court judgments are enforceable like any other court judgments, and non-compliance can result in contempt of court charges.

 

 1. What measures are in place to protect the interests of children in family court cases?

– Courts prioritize the best interests of children and may appoint guardian’s ad litem, conduct home studies, or order counseling to ensure their welfare.

 

કાનૂની બ્લોગ: અંદરનો અને સ્રોતો

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીનો કાનૂની બ્લોગમાં, તે શેર કરેછે જેમણા માધ્યમથી, વિધિકન્યાય અને કૌટુંબિક વિધિના મામલાઓમાં ચર્ચા, અપડેટ્સ અને કસ્ટમિઝ ટિપ્સ મળે છે. આપણના બ્લોગ વિવિધ કાનૂની વિષયોમાં માહિતી અને માર્ગદર્શન માટે એક મૂલ્યવાન સાધન છે.

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીનો સંપર્ક કરો

શું તમારી તલાક, પાતિવ્યા વિવાદ, અથવા બીજા કુટુંબ કાનૂનના વિષયમાં છો? એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી તમારી મદદ કરવા માટે હાજર છે. તમારા મામલાઓ પર ચર્ચા કરવા અને તમારા કાનૂની વિકલ્પો અને લીગલ મહત્વ સમજ્વા માટે આજે જ વકીલ સાહેબ શ્રી પરેશ એમ મોદી ને કોલ કરો. ફોન: 9925002031, ઓફિસ લેન્ડલાઇન: 079-48001468,

ઇમેઇલ: advocatepmmodi@gmail.com,

Author: Advocate Paresh M Modi

As a law firm, Advocate Paresh M Modi is having a team of expert Advocates who provide expert advice and guide the clients on the complicated issues of court proceedings in India. Our law firm has been advising clients to adopt a systematic approach as per the provisions of the law and the requirements of the statute. Being the Best Advocate in Ahmedabad, Advocate Paresh M Modi has been serving the clients according to the provisions of law as Advocate Paresh M Modi is an Experienced Lawyer in Gujarat.Paresh M Modi and his associates have been rendering excellent work owing to their experience in Gujarat High Court for more than 7 years together and having established themselves as a seasoned advocate in the High Court of Gujarat by dealing with various matters in a different fields. It has been made possible to see that the client in any corner of the State of Gujarat could get genuine legal advice and the presence of a lawyer on account of the association with Advocates in various cities of the State of Gujarat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

People Also Search For :