વેચાણ દસ્તાવેજ રજીસ્ટ્રેશન માટેના વકીલ અમદાવાદ | 9925002031 | સેલ ડીડ રજીસ્ટ્રેશન એડવોકેટ અમદાવાદ

Advocate for Sale Deed Registration Advocate / Sale Deed Registration Advocates in Ahmedabad

વેચાણનો દસ્તાવેજ એટલે કે સેલ ડીડ એટલે શું? શું વેચાણનો દસ્તાવેજ કરવા માટે એડવોકેટ ની લીગલ સલાહ લેવી જરૂરી છે?

વેચાણ દસ્તાવેજ એટલે માલીકી ફેરખતનો દસ્તાવેજ એટલ કે જે દસ્તાવેજ દ્વારા મિલ્કત ની માલીકી અથવા તો તેની માલીકીનો પ્રકાર કે મિલ્કત નો માલીકી હક્ક બદલવામાં આવે છે તેવો પરંતુ તે જે-તે રાજયમા પ્રવર્તમાન અને અમલી હોય તેવા સરકારી નિયમો અને કાયદાઓની તમામ જરૂરીયાત સંતોષે તેવો કાયદેસરનો દસ્તાવેજ. વેચાણ દસ્તાવેજ / સેલ ડીડ, એ સરકારી સબ રજીસ્ટ્રાર કચેરામાં નોધવામાં આવતા ડોક્યુમેંટ્સ પૈકીનો એક નોધણી પાત્ર દસ્તાવેજ છે કે જેમાં તમામ પક્ષકારોની હાજરી જરૂરી બને છે અને જે તે મિલ્કત સબંધી તમામ લેટેસ્ટ ડોક્યુમેંટ્સ ની જરૂર પડે છે જેમ કે લેટેસ્ટ ઇંડેક્સ-2 ઓરેજીનલ, મિલ્કત નુ લેટેસ્ટ પ્રોપર્ટી ટેક્ષ બિલ અને તેની રીસીપ્ટ, લેટેસ્ટ લાઈટ બિલ અને તે ભર્યા ની રીસીપ્ટ, પક્ષકારો ના આધાર કાર્ડ અને પાન કાર્ડ, મિલ્કતના દરવાજા ના ફોટા કે મિલ્કતનો યુનિટ નંબર અને બ્લોક કે સોસાયટી નુ નામ દેખાય તેવા પોસ્ટ કાર્ડ સાઈઝ ના બે ફોટોગ્રાફ્સ, આવા ડોક્યુમેંટ્સ ઉપરાંત તમોને ત્મારી ખરીદાયેલી મિલ્કત ને લગતી કાયદાકીય બાબતો, ટ્કેનિકલ બાબતો અને મિલ્કત રજીસ્ટ્રેશન ની પ્રોસેસ માં ક્યાય કોઈ ગફલત ન થઈ જાય કે અશાંત ધારા લાગુ પડ્તા વિસ્તાર માં આવતી તમારી મિલ્કત માટે ક્લેક્ટર સાહેબ શ્રી ની પર્મિશન લેવાની જરૂર છે કે નહી તેવી તમામ કાયદાકીય બાબતોની નાની નાની ઝિણવટ ભરી માહીતીની ચકાસણી માટે એક ઉતમ વેચાણ દસ્તાવેજ / સેલ ડીડ કરનાર એડવોકેટ કે જેને પ્રોપ્ર્ટી લોયર કે સેલ ડીડ લોયર કે વેચાણ દસ્તાવેજના વકીલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તેવા બેસ્ટ એડવોકેટની સહાય લેવી જોઇયે.

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી મિલ્કતના વેચાણ દસ્તાવેજ / સેલ ડીડ માટેના શ્રેશ્ઠ વકીલ છે, એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી, અમદાવાદના વિવિધ વિસ્તારોમાં દસ્તાવેજ માટેના સેલ ડીડ માટેના એડવોકેટ તરીકે જાણીતા છે. જેમ કે, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ વકીલ આશ્રમ રોડ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ વાડજ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ નવા વાડજ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ રાણીપ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ ન્યુ રાણીપ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ ગોદરેજ ગાર્ડન સીટી પાસે, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ અદાણી શાંતિગ્રામ પાસે, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ સર્વેશ એપાર્ટમેંટ પાસે રાણીપ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ સેટેલાઈટ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ વસ્ત્રાપુર, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ બોડકદેવ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ સિંધુભવન, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ થલતેજ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ હેબતપુર, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ બોપલ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ આમ્બલી, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ શેલા, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ શીલજ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ એપલવૂડ ટાઉનશીપ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ સ્કાય સીટી ટાઉનશીપ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ શાહીબાગ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ સુભાષ બ્રીજ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ એલીસ બ્રીજ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ પાલડી, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ વાસણા, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ સાબરમતી, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ ચાંદખેડા, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ સીજી રોડ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ નવરંગપુરા, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ નારણપુરા, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ ન્યુ સીજી રોડ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ મોટેરા, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ મણીનગર, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ કાંકરીયા, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ ઘોડાસર, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ ઇસનપુર, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ નરોડા, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ રામોલ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ નારોલ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ વટવા, વેચાણ ડીડ કરાર માટે વકીલ, વેચાણ ડીડ કરાર માટે વકીલ, અમદાવાદમાં વેચાણ ડીડ કરારના વકીલો, અમદાવાદમાં વેચાણ ડીડ કરારના વકીલો, વેચાણ ડીડ રજીસ્ટ્રેશન માટે વકીલ, વેચાણ ડીડ રજીસ્ટ્રેશન માટે વકીલ, અમદાવાદમાં વેચાણ ડીડ રજીસ્ટ્રેશન વકીલો, અમદાવાદમાં વેચાણ ડીડ રજીસ્ટ્રેશન વકીલો,

 

 

વેચાણ દસ્તાવેજના વકીલ અમદાવાદ | 9925002031 | Sale Deed Advocate

Sale Deed Registration Lawyers in Ahmedabad / Sale Deed Registration Advocates in Ahmedabad

What is sale document i.e. sale deed? Is it necessary to take the legal advice of an advocate to prepare the sale document?

Sale document means a document of change of ownership i.e. a legal document by which the ownership of the property or the type of ownership or ownership of the property is changed but it satisfies all the requirements of the government rules and laws in force in the respective state, Sale Deed / Sale Deed is one of the Agreement / Documents required to be registered in the Government Sub Registrar office which requires the presence of all the parties and all the latest documents related to the property such as latest Index-2 original, property no. Latest property tax bill and its receipt, latest electricity bill and its receipt, Aadhaar card and PAN card of the parties, photo of door of property or unit number of property and two post card size photographs showing the name of the block or society. Apart from such documents you need to get all the legal matters related to your purchased property, technical matters and whether any mistake is made in the process of property registration or whether you need to take the permission of Collector for your property falling in the area covered by Ashant Act. , For that one should take the help of a best sale deed / sale deed advocate, an excellent Sale Deed / Sale Deed Advocate known as a Property Lawyer or Sale Deed Lawyer or Sale Deed Lawyer to verify the details of the matter known as property lawyer or sale deed lawyer or sale deed lawyer, Lawyer for Sale Deed Registration Lawyer, Advocate for Sale Deed Registration Advocate, Sale Deed Registration Lawyers in Ahmedabad, Sale Deed Registration Advocates in Ahmedabad,

Advocate Paresh M Modi is well known advocate in Major areas of Ahmedabad as a, Sale Deed Advocate Ashram Road, Sale Deed Advocate Vadaj, Sale Deed Advocate New Vadaj, Sale Deed Advocate Ranip, Sale Deed Advocate New Ranip, Near Sale Deed Advocate Godrej Garden City, With Sale Deed Advocate Adani Shantigram, Sale Deed Advocate Sarvesh Apartment near Ranip, Sale Deed Advocate New Ranip, Near Sale Deed Advocate Godrej Garden City, Sale Deed Advocate Adani Shantigram, Sale Deed Advocate Sarvesh Apartment near Ranip, Sale Deed Advocate Satellite, Sale Deed Advocate Vastrapur, Sale Deed Advocate Bodakdev, Sale Deed Advocate Sindhu bhavan, Sale Deed Advocate Thaltej, Sale Deed Advocate Hebatpur, Sale Deed Advocate Bopal, Sale Deed Advocate Ambli, Sale Deed Advocate Shela, Sale Deed Advocate Shilaj, Sale Deed Advocate Apple Wood Township, Sale Deed Advocate Sky City Township, Sale Deed Advocate Shahibag, Sale Deed Advocate Subhash Bridge, Sale Deed Advocate Ellis Bridge, Sale Deed Advocate Paldi, Sale Deed Advocate Vasana, Sale Deed Advocate Sabarmati, Sale Deed Advocate Chandkheda, Sale Deed Advocate CG Road, Sale Deed Advocate Navrangpura, Sale Deed Advocate Naranpura, Sale Deed Advocate New CG Road, Sale Deed Advocate Motera, Sale Deed Advocate Maninagar, Sale Deed Advocate Kankaria, Sale Deed Advocate Ghodasar, Sale Deed Advocate Isanpur, Sale Deed Advocate Naroda, Sale Deed Advocate Ramol, Sale Deed Advocate Narol, Sale Deed Advocate Vatva, Lawyer for Sale Deed Agreement, Advocate for Sale Deed Agreement, Sale Deed Agreement Lawyers in Ahmedabad, Sale Deed Agreement Advocates in Ahmedabad,

Author: Advocate Paresh M Modi

As a law firm, Advocate Paresh M Modi is having a team of expert Advocates who provide expert advice and guide the clients on the complicated issues of court proceedings in India. Our law firm has been advising clients to adopt a systematic approach as per the provisions of the law and the requirements of the statute. Being the Best Advocate in Ahmedabad, Advocate Paresh M Modi has been serving the clients according to the provisions of law as Advocate Paresh M Modi is an Experienced Lawyer in Gujarat.Paresh M Modi and his associates have been rendering excellent work owing to their experience in Gujarat High Court for more than 7 years together and having established themselves as a seasoned advocate in the High Court of Gujarat by dealing with various matters in a different fields. It has been made possible to see that the client in any corner of the State of Gujarat could get genuine legal advice and the presence of a lawyer on account of the association with Advocates in various cities of the State of Gujarat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

People Also Search For :

Advocate for Sale Deed Agreement, Advocate for Sale Deed Registration Advocate, Lawyer for Sale Deed Agreement, Lawyer for Sale Deed Registration Lawyer, Near Sale Deed Advocate Godrej Garden City, Sale Deed Advocate Ambli, Sale Deed Advocate Apple Wood Township, Sale Deed Advocate Ashram Road, Sale Deed Advocate Bodakdev, Sale Deed Advocate Bopal, Sale Deed Advocate CG Road, Sale Deed Advocate Chandkheda, Sale Deed Advocate Ellis Bridge, Sale Deed Advocate Ghodasar, Sale Deed Advocate Hebatpur, Sale Deed Advocate Isanpur, Sale Deed Advocate Kankaria, Sale Deed Advocate Maninagar, Sale Deed Advocate Motera, Sale Deed Advocate Naranpura, Sale Deed Advocate Naroda, Sale Deed Advocate Narol, Sale Deed Advocate Navrangpura, Sale deed Advocate Near Adani Shantigram, Sale Deed Advocate New CG Road, Sale Deed Advocate New Ranip, Sale Deed Advocate New Vadaj, Sale Deed Advocate Paldi, Sale Deed Advocate Ramol, Sale Deed Advocate Ranip, Sale Deed Advocate Sabarmati, Sale Deed Advocate Sarvesh Apartment near Ranip, Sale Deed Advocate Satellite, Sale Deed Advocate Shahibag, Sale Deed Advocate Shela, Sale Deed Advocate Shilaj, Sale Deed Advocate Sindhu bhavan, Sale Deed Advocate Sky City Township, Sale Deed Advocate Subhash Bridge, Sale Deed Advocate Thaltej, Sale Deed Advocate Vadaj, Sale Deed Advocate Vasana, Sale Deed Advocate Vastrapur, Sale Deed Advocate Vatva, Sale Deed Agreement Advocates in Ahmedabad, Sale Deed Agreement Lawyers in Ahmedabad, Sale Deed Registration Advocates in Ahmedabad, Sale Deed Registration Lawyers in Ahmedabad, અમદાવાદમાં વેચાણ ડીડ કરારના વકીલો, અમદાવાદમાં વેચાણ ડીડ નોંધણી વકીલો, અમદાવાદમાં વેચાણ ડીડ રજીસ્ટ્રેશન વકીલો, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ અદાણી શાંતિગ્રામ પાસે, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ આમ્બલી, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ ઇસનપુર, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ એપલવૂડ ટાઉનશીપ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ એલીસ બ્રીજ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ કાંકરીયા, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ ગોદરેજ ગાર્ડન સીટી પાસે, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ ઘોડાસર, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ ચાંદખેડા, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ થલતેજ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ નરોડા, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ નવરંગપુરા, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ નવા વાડજ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ નારણપુરા, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ નારોલ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ ન્યુ રાણીપ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ ન્યુ સીજી રોડ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ પાલડી, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ બોડકદેવ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ બોપલ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ મણીનગર, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ મોટેરા, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ રાણીપ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ રામોલ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ વકીલ આશ્રમ રોડ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ વટવા, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ વસ્ત્રાપુર, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ વાડજ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ વાસણા, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ શાહીબાગ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ શીલજ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ શેલા, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ સર્વેશ એપાર્ટમેંટ પાસે રાણીપ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ સાબરમતી, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ સિંધુભવન, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ સીજી રોડ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ સુભાષ બ્રીજ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ સેટેલાઈટ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ સ્કાય સીટી ટાઉનશીપ, વેચાણ ડીડ એડવોકેટ હેબતપુર, વેચાણ ડીડ કરાર માટે વકીલ, વેચાણ ડીડ નોંધણી વકીલ માટે વકીલ, વેચાણ ડીડ રજીસ્ટ્રેશન માટે વકીલ