Categories Cheque Bounce Lawyer, Criminal Cases, Criminal Lawyer

ચેક બાઉંસ કેસના એડવોકેટ Ahmedabad । 9925002031 | NI Act Section 4-5-6

ચેક બાઉંસ કેસના એડવોકેટ Ahmedabad । 9925002031 | NI Act Section 4 -5-6

Advocate Paresh M Modi is a best lawyer in Gujarat, he helps to legalise your case in your favour by explaining the definitions of legal terms and their various meanings in the context of the Negotiable Instruments Act 1881 (NI Act)

Definitions of Promissory notes, Bills and Cheques

NI Act Section 4, A Promissory note

A “Promissory note” is an instrument in writing (not being a bank-note or a currency-note) containing an unconditional undertaking, signed by the maker, to pay a certain sum of money only to, or to the order of, a certain person, or to the bearer of the instrument.

NI Act Section 5, A Bill of exchange

A “bill of exchange” is an instrument in writing containing an unconditional order, signed by the maker, directing a certain person to pay a certain sum of money only to, or to the order of, a certain person or to the bearer of the instrument.

A promise or order to pay is not “conditional”, within the meaning of this section and section 4, by reason of the time for payment of the amount or any instalment thereof being expressed to be on the lapse of a certain period after the occurrence of a specified event which, according to the ordinary expectation of mankind, is certain to happen, although the time of its happening may be uncertain.

The sum payable may be “certain”, within the meaning of this section and section 4, although it includes future interest or is payable at an indicated rate of exchange, or is according to the course of exchange, and although the instrument provides that, on default of payment of an instalment, the balance unpaid shall become due.

NI Act Section 6, a Cheque

A “cheque” is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand and it includes the electronic image of a truncated cheque and a cheque and a cheque in the electronic form.

 

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ વકીલ છે, તેઓ નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ 1881 (NI એક્ટ)ના સંદર્ભમાં કાનૂની શરતોની વ્યાખ્યાઓ અને તેમના વિવિધ અર્થો સમજાવીને તમારા કેસને તમારી તરફેણમાં કાયદેસર કરવામાં મદદ કરે છે.

પ્રોમિસરી નોટ્સ, બિલ અને ચેકની વ્યાખ્યાઓ

“NI એક્ટ સેક્શન 4, પ્રોમિસરી નોટ

“પ્રોમિસરી નોટ” એ લેખિતમાં એક સાધન છે (એક બેંક-નોટ અથવા ચલણી-નોટ નથી) જેમાં બિનશરતી બાંયધરી હોય છે, જે નિર્માતા દ્વારા સહી કરવામાં આવે છે, માત્ર ચોક્કસ રકમ ચૂકવવા માટે અથવા તેના ઓર્ડર માટે ચોક્કસ વ્યક્તિ, અથવા સાધનના વાહકને.

“NI એક્ટ સેક્શન 5, એક્સચેન્જનું બિલ

“વિનિમય બિલ” એ બિનશરતી ઓર્ડર ધરાવતું લેખિત સાધન છે, જેમાં નિર્માતા દ્વારા હસ્તાક્ષર કરવામાં આવે છે, જે ચોક્કસ વ્યક્તિને માત્ર ચોક્કસ વ્યક્તિ અથવા તેના વાહકને ચોક્કસ રકમની ચોક્કસ રકમ ચૂકવવા માટે નિર્દેશિત કરે છે. સાધન

આ કલમ અને કલમ 4ના અર્થની અંદર, રકમની ચુકવણી માટેના સમયને કારણે અથવા તેના કોઈપણ હપ્તાની ઘટના પછી ચોક્કસ સમયગાળો વીતી ગયો હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું હોવાને કારણે ચૂકવણી કરવાનું વચન અથવા ઓર્ડર “શરતી” નથી. ચોક્કસ ઘટના કે જે, માનવજાતની સામાન્ય અપેક્ષા મુજબ, બનવાનું નિશ્ચિત છે, જો કે તેના બનવાનો સમય અનિશ્ચિત હોઈ શકે છે.

ચૂકવવાપાત્ર રકમ આ વિભાગ અને કલમ 4 ના અર્થમાં “ચોક્કસ” હોઈ શકે છે, જો કે તેમાં ભાવિ વ્યાજનો સમાવેશ થાય છે અથવા વિનિમયના દર્શાવેલ દરે ચૂકવવાપાત્ર છે, અથવા વિનિમયના અભ્યાસક્રમ અનુસાર છે, અને જો કે સાધન પ્રદાન કરે છે કે, હપ્તાની ચૂકવણીના ડિફોલ્ટ પર, બાકી ચૂકવેલ બાકી રકમ બાકી રહેશે.

NI એક્ટ કલમ 6, ચેક

“ચેક” એ ચોક્કસ બેંકર પર દોરવામાં આવેલ વિનિમયનું બિલ છે અને માંગ સિવાય ચૂકવવાપાત્ર હોવાનું દર્શાવવામાં આવતું નથી અને તેમાં કાપેલા ચેકની ઇલેક્ટ્રોનિક છબી અને ચેક અને ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપમાં ચેકનો સમાવેશ થાય છે.

Categories Advocate, Criminal Lawyer

The Indian Evidence Act Section 79 | 9925002031 | Top Lawyers in Ahmedabad | Advocate Paresh M Modi

The Indian Evidence Act Section 79 | Top Lawyers in Ahmedabad | Advocate Paresh M Modi

Lawyer in Ahmedabad | 9925002031 | Top Lawyers near Me

As a Top criminal lawyer in Ahmedabad Gujarat Advocate Paresh M Modi will guide you for your Criminal Cases and Civil Cases on the basis of the Indian Evidence Act, 1872

The Indian Evidence Act Section 79  

– Presumption as to genuineness of certified copies —

The Court shall presume 1[to be genuine] every document purporting to be a certificate, certified copy or other document, which is by Law declared to be admissible as evidence of any particular fact and which purports to be duly certified by any officer 2[of the Central Government or of a State Government, or by any officer3 [in the State of Jammu and Kashmir] who is duly authorized thereto by the Central Government]:

Provided that such document is substantially in the form and purports to be executed in the manner directed by law in that behalf.

The Court shall also presume that any officer by whom any such document purports to be signed or certified, held, when he signed it, the official character which he claims in such paper.

 

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, धारा 79 | अहमदाबाद में शीर्ष वकील

अहमदाबाद में वकील | 9925002031 | मेरे निकट शीर्ष वकील

अहमदाबाद गुजरात में एक शीर्ष आपराधिक वकील के रूप में अधिवक्ता परेश एम मोदी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 के आधार पर आपके आपराधिक मामलों और सिविल मामलों के लिए आपका मार्गदर्शन करेंगे।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 79

भारतीय साक्ष्य अधिनियम – प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा —

न्यायालय हर ऐसी दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा जो ऐसा प्रमाणपत्र, प्रमाणित प्रति या अन्य दस्तावेज होनी तात्पर्यित है, जिसका किसी विशिष्ट तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होना विधि द्वारा घोषित है और जिसका केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी ऑफिसर द्वारा या जम्मू-कश्मीर राज्य के किसी ऐसे ऑफिसर द्वारा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत हो सम्यक् रूप से प्रमाणित होना तात्पर्यित है:

परन्तु यह तब जबकि ऐसी दस्तावेज सारतः उस प्ररूप में हो तथा ऐसी रीति से निष्पादित हुई तात्पर्यित हो जो विधि द्वारा तन्निमित्त निर्दिष्ट है।

न्यायालय यह भी उपधारित करेगा कि कोई आफिसर, जिसके द्वारा ऐसी दस्तावेज का हस्ताक्षरित या प्रमाणित होना तात्पर्यित है, वह पदीय हैसियत, जिसका वह ऐसे कागज में दावा करता है, उस समय रखता था जब उसने उसे हस्ताक्षरित किया था।

 

ભારતીય પુરાવા અધિનિયમ 1872, કલમ 79 | અમદાવાદમાં ટોચના વકીલો

અમદાવાદમાં વકીલ | 9925002031 | મારી નજીકના ટોચના વકીલો

અમદાવાદ ગુજરાતના ટોચના ફોજદારી વકીલ તરીકે એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ભારતીય પુરાવા અધિનિયમ, 1972ના આધારે તમારા ફોજદારી કેસો અને સિવિલ કેસો માટે તમને માર્ગદર્શન આપશે.

ભારતીય પુરાવા અધિનિયમ 1872 કલમ 79

ભારતીય પુરાવા અધિનિયમ – પ્રમાણિત નકલોની વાસ્તવિકતા અંગેની ધારણા –

અદાલતે પ્રમાણપત્ર, પ્રમાણિત નકલ અથવા અન્ય દસ્તાવેજ હોવાના કથિત દરેક દસ્તાવેજને 1[અસલી હોવાનું] માની લીધું છે, જે કાયદા દ્વારા કોઈ ચોક્કસ હકીકતના પુરાવા તરીકે સ્વીકાર્ય હોવાનું જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને જે કોઈપણ અધિકારી દ્વારા યોગ્ય રીતે પ્રમાણિત કરવાનો હેતુ છે 2[ કેન્દ્ર સરકાર અથવા રાજ્ય સરકારના, અથવા કોઈપણ અધિકારી દ્વારા 3 [જમ્મુ અને કાશ્મીર રાજ્યમાં] કે જે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા તેના માટે યોગ્ય રીતે અધિકૃત છે]:

જો કે આવો દસ્તાવેજ નોંધપાત્ર રીતે ફોર્મમાં હોય અને તે વતી કાયદા દ્વારા નિર્દેશિત રીતે ચલાવવાનો હેતુ હોય.

કોર્ટ એવું પણ માની લેશે કે કોઈપણ અધિકારી કે જેના દ્વારા આવા કોઈ દસ્તાવેજ પર હસ્તાક્ષર અથવા પ્રમાણિત થવાનો હેતુ છે, જ્યારે તેણે તેના પર હસ્તાક્ષર કર્યા ત્યારે, તે સત્તાવાર પાત્ર કે જેનો તે આવા કાગળમાં દાવો કરે છે.

For your criminal Case, Bail Matter, Cheque Bounce Case, Family Matters, Property Disputes Cases, Civil Suits, Call or WhatsApp on Mobile No. 9925002031, to Advocate Paresh M Modi, Lawyer in Ahmedabad, Advocate in Ahmedabad

Categories Divorce Lawyer, Family Lawyer

Family Advocate in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Family Lawyer in Ahmedabad | Advocate Paresh M Modi

Family Advocate in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Family Lawyer in Ahmedabad | Advocate Paresh M Modi

ફેમીલી એડવોકેટ અમદાવાદ । 9925002031 | Family Lawyer in Ahmedabad | Advocate Paresh M Modi

ફેમિલી એડવોકેટ એ એક એવા એડવોકેટ છે જે કોઈપણ કુટુમ્બ કે પરિવારના સભ્યો સંબંધિત કોઈપણ પ્રકારના વિવાદ અને તકરાર ની કાયદાકીય રીતે સંભાળ રાખે છે.

જેમ કે ઘરેલુ હિંસા, લગ્નના વિવાદો, લગ્નેતર સંબંધોનો કેસ, છૂટાછેડાનો કેસ, કોર્ટ મેરેજ,ઈંન્ટર કાસ્ટ મેરેજ, સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ સંબંધિત મુદ્દાઓ, એન આર આઈ લગ્ન અને છૂટાછેડા સંબંધિત સમસ્યાઓ, લગ્ન નોંધણી સંબંધિત સમસ્યાઓ, બાળ કસ્ટડી, બાળક દત્તક લેવાની પ્રક્રિયા, વાલીત્વ અધિનિયમના કેસો.,

ફેમીલી લો એટલેકે કૌટુંબિક કાયદો એ ભારતીય કાયદાનો મુખ્ય ભાગ છે જે જન્મ, મરણ, વારસાઈ, લગ્ન, છૂટાછેડા, બાળ કસ્ટડી, ભરણપોષણ, મધ્યસ્થી સહિતના વિવાદોનુ અને પારિવારિક સંબંધોનું નિયમન કરે છે.

ભારતમાં, હિંદુ કાયદો, મુસ્લિમ કાયદો, ખ્રિસ્તી કાયદો અને પારસી કાયદો અસ્તિત્વમાં છે, જ્યાં હિંદુ કાયદો સૌથી જૂનો અને સૌથી પ્રચલિત કૌટુંબિક કાયદો છે. અહિ ભારતીય હિંદુ કાયદા ની મદદ થી પારિવારીક સમસ્યાઓ, કુટુમ્બના બે કે તેથી વધારે વ્ય્કતિઓ વચ્ચેની સમસ્યાઓ કે તકરાર કે વિવાદનુ સચોટ અને કાયદાકીય રીતે સમાધાન કે નિવારણ કરવા માટે કાયદો મદદ કરે છે,અમદાવાદ ના જાણીતાએડવોકેટ શ્રી પરેશ એમ મોદી, તમારા આવા વિવિધ તકરારો,વિવાદો અને ઝગડાઓ નુ મધ્યસ્થી દ્વારા તેમજ ફેમીલી લો તથા વિવિધ પડતા ધર્મ અનુસાર ના કાયદાઓ દ્વારા સારો કાનુની ઉપાય મેળવવા માટે આપને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપી મદદ કરે છે.

ફેમીલી કેસના વકીલ અમદાવાદ । Family Case Lawyer in Ahmedabad | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

કળયુગ માં જ્યારે પારિવારીક જવાબદારીઓ ના અભાવ, ન્યૂકિલીયર ફેમીલી નો કંસેપ્ટ, ટેલીવિઝન ની ભુમિકા અને તેની અસરો, મોબાઈલ સોસ્યલ મેડીયા અને વિવિધ એપ્લીકેશન તથાટેક્નોલોજી નો વ્યાપક પ્રસાર, પ્રચાર અને “મુંડે મુંડે મત ભિન્ના” ની અસરો નાકારણે કુટુમ્બો તુટતા જાય છે, સારા અને લામ્બા તંદુરસ્ત લગન જીવન ના બદલે લીવ ઈન રીલેશનશીપ નો પ્રચાર થઈ રહ્યો છે અને પતિ પત્ની વચ્ચે નો મનમેળ ઘટતા, ત્રીજા વ્યક્તિ ની એંટ્રી પડી રહી છે અને લગ્નેતર સબંધો ને કારણે નવા નવા પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે ત્યારે તમારી પાસે એક સારા વિશ્વાસુ ફેમીલી એડવોકેટ એટલે કે ફેમીલી લોયર એટલે કે ફેમીલી વકીલ નીજરૂરીયાત ઉભી થઈ છે કે જે તમને તમારા કાયદાકીય હિતો મેળવવા માટે કે તેના રક્ષણ માટે કે તેવા હિતો અંગે તમને મદદ કરે અને સાચૂ કાયદાકીય માર્ગદર્શન આપે, આમ કુટુમ્બીક વકીલ એટલે કે ફેમીલી લોયર નુ ખુબ જ મહત્વ છે, જેના માટે તમને અમદાવાદના બેસ્ટ ફેમીલી એડૅવોકેટ પરેશ એમ મોદી સાહેબ જરૂરી સમજ આપશે.

 

Family Advocates in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Family Lawyers in Ahmedabad | Advocate Paresh M Modi

Advocate Paresh M Modi is an intelligent Family Advocate in Ahmedabad Gujarat, commonly known as Family lawyer in Ahmedabad, he is the one of the best family Advocate – Divorce Advocate – DV Act Advocate – Maintenance Case Advocate in Ahmedabad.

Advocate Paresh M Modi is Reputed Family Lawyer and famous advocate in Various localities of Ahmedabad like, Bapunagar, Memco, Naroda, New Naroda, Nikol, Vastral, Sabarmati, Motera, Ranip, New Ranip, Godrej Garden City, Thaltej, Shilaj, Adani Shantigram, Khoraj, Vaishnovdevi Cross Road, Bakeri City, Sky City, Bhopal, Shela, KK nagar, Ghatlodia, Ranna Park, CP Nagar, Karmchari Nagar, Naranpura, Stadium Road, Navrangpura, Mohakhali, River Front area, Paldi, Vasana, Shyamal Cross Road, Shivranjani Cross Road, Makarba, Divya bhaskar Road, Prahladnagar, Anand nagar Road, Gurukul Road, Memnagar, Drivein, Khokhara, CTM , Maninagar, Vatva, Isanpur, Ghodasar, Kankaria, Raipur, Kalupur, Shahpur, Dariyapur, Vejalpur, Railway Station, Saraspur, Ellis Bridge, Nehru Bridge, Gandhi Bridge, Subhash Bridge, RTO Circle, Wadaj, Old Wadaj, New Wadaj, Akhabar nagar, Chanakyapuri, Nirnay nagar, Apple Wood Township, Sun City, Vastrapur, Bodakdev, Sindhu Bhavan, CG Road, Ashram Road, Sarkhej Gandhinagar Road, SG Road, Relief Road, Laldarwaja, Bhadra, Apna Bazar, Mirzapur, Dudhwali Pol, Gheekanta Road, Pankor naka, Gandhi Road, Chandlodia,

फैमिली एडवोकेट के रूप में अहमदाबाद के सर्वश्रेष्ठ वकील परेश एम मोदी कोर्ट मैरिज, विवाहेतर संबंध, वैवाहिक विवाद, दहेज, तलाक, घरेलू हिंसा, भरण-पोषण से संबंधित समस्याओं के लिए कानूनी उपाय सुझाएंगे।

For your criminal Case, Bail Matter, Cheque Bounce Case, Family Matters, Property Disputes Cases, Civil Suits, Call or WhatsApp on Mobile No. 9925002031, to Advocate Paresh M Modi, Lawyer in Ahmedabad, Advocate in Ahmedabad

Categories Anticipatory Bail Lawyer

Top Lawyers in Ahmedabad for Temporary Bail | 9925002031 | Anticipatory Bail Advocates in Ahmedabad | Advocate Paresh M Modi

CRPC 438 for Anticipatory Bail | 9925002031 | Advocate in Ahmedabad For Anticipatory Bail

આગોત્તરા જામીન રેગ્યુલર જામીનના એડવોકેટ અમદાવાદ । Top Advocate for Anticipatory Bail in Gujarat

આગોતરા જામીન એ વ્યક્તિની સુરક્ષા માટે CRPC ની કલમ 438 હેઠળ આપવામાં આવેલ રક્ષણ તરીકે વર્ષોથી કામ કર્યું છે કે જેની સામે ખોટા આરોપો અથવા આરોપો મૂકવામાં આવ્યા છે. તે આવા ખોટા આરોપીઓની ધરપકડ થાય તે પહેલા જ તેને મુક્ત કરવાની ખાતરી આપે છે. ગુજરાતમાં આવા પ્રકારના ફોજદારી કેસ અને જામીનના કેસ માટે તમે અમદાવાદ શહેરમાં રહેતા એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીનો સંપર્ક કરી શકો છો, જેઓ જામીનના કેસના શ્રેષ્ઠ વકીલ છે.

કોઈપણ ગુના માટે જ્યારે જે તે સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર નોંધાય અને આરોપીની ધરપકડ ન થઈ હોય ત્યારે આરોપીએ “પોતાની ધરપક્ડ ન થાય અને તેમ છતાં જરૂર પડે ત્યારે પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવતી તપાસમાં સહકાર આપવા માટે પોલીસ સ્ટેશન જઈ શકે અને તેની સામે કોઈ આકરા પગલા કે બીજી કોઈ રીતે પુછ પરછ કરવાના બહાને શારીરીક માનસીક ત્રાસ આપવામાં ન આવે” તે માટે આરોપી જે તે સંબંધિત સેશંસ કોર્ટ અને ત્યારબાદ ઓનરેબલ હાઈકોર્ટ અને ત્યારબાદ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં આગોતરા જામીનની અરજી કરવામાં આવે છે

અને જો આરોપીની ધરપકડ થઈ ગઈ હોય ત્યારે આરોપીના રીમાંડ લેવા માટે જે તે સંબંધિત અદાલતમાં રીમાંડ અરજી પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેને આરોપીની વકીલ દ્વારા ઓપોઝ કરવામાં આવે છે, અદાલત દ્વારા રીમાંડ અરજી મંજુર કરવામાં આવે તો,આરોપીના રીમાંડ મંજુર કરયા બાદ પોલીસ, તે આરોપીને પોલીસ સ્ટેશન માં પોતાની કસ્ટડી માં રાખી, પોતાના તોર-તરીકા થી તેની પુછ્પરછ કરે છે અને તેની મુદત પુરી થતા તેને મેજીસ્ટ્રેટ સાહેબ સમક્ષ હાજર કરવામાં આવે છે

અને પોલીસ્ સામે તેને કોઈ ફરીયાદ છે કે નહી તેમ પુછવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેને સેંટ્રલ જેલ માં મોકલી દેવામાં આવે છે અને જ્યાં સુધી સેસન્સ કોર્ટ કે હાઈકોર્ટ દ્વારા આરોપીની જામીન અરજી મંજુર કરવામાં ન આવે ત્યા સુધી તે આરોપીને સેંન્ટ્રલ જેલ માં રહેવુ પડે છે,

આ ઉપરાંત જ્યારે સેસંન્સ કોર્ટ કે ઓનરેબલ હાઈકોર્ટ કે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટૅ ના ઓર્ડૅર મુજબ ની શરતો મુજબ જે તે નીચલી કોર્ટમાં પુરી કરી જામીનદાર એટલે કે સ્યુરીટી એટલે કે ગેરંટર વ્યક્તી રજુ કરવી પડે છે અને માગ્યા મુજ્બની તમામ શરતો પાલન કરવામાં આવશે તેવી એફીડેવીટ અને સંબંધીત બીજા ડોક્યુમેંટ્સ રજુ કરવામાં આવે છે, ત્યારવાદ તેવી નીચલી કોર્ટ ના મેજીસ્ટ્રેટ સાહેબ દ્વારા ઓર્ડૅર પાસ કરવામાં આવે છે અને કોર્ટ ડીપાર્ટ્મેંટ દ્વારા હાથ-બીડો એટલેકે જેલ-પોસ્ટ એટલે કે જેલ રીસીપ્ટ આપવામાં આવે છે, જે સેંટ્રલ જેલમાં જેલર સાહેબ ને આપવામાં આવતા યોગ્ય કાર્યવાહી કરયા બાદ આવા આરોપીને છોડવામાં આવે છે.

સેંટ્રલ જેલમાં વિવિધ ગુનાઓના આરોપીઓ હોય છે, જેને સજા પડી ગઈ હોય એવા આરોપીઓ ને ગુનેગાર કહેવાય છે અને પાકા કામના કેદી કહેવાય છે અને જે આરોપીઓ ની ટ્રાયલ ચાલુ હોય કે તેમના કેસ કોર્ટમાં ચાલી રહ્યા હોય કે તપાસ ચાલી રહી હોય તેવા આરોપીઓ ને જેલ ની ભાષામાં કાચા કામના કેદી કહેવામાં આવે છે. કાચા કામના કેદી અને પાકા કામના કેદીઓ ની જેલ અલગ અલગ હોય છે.

સેંટ્રલ જેલમાં લગભગ દરેક જાતના ગુનેગાર અને આરોપીઓ જોવા મળે છે, જાતિય હિંસા, સરકાર સામેના ગુનાઓ કરનાર, એકસિડંટ કરનારા, બળાત્કાર, ખુન, ડ્રગ્સ, ધાડ, લૂટ,ચોરી, મારામારી અને ગંભીર ઈજાઓ કરનાર ગુનેગાર કે આરોપીઓ ઉપરાંત ફેમીલી કોર્ટ ના કેસો માં પત્ની ને ભરણ પોષણની રકમ ન આપી શકનાર પતિઓ અને ચેક બાઉંસ કેસમાં ગુનેગાર સાબિત થયેલા લોકો જોવા મળે છે.

પ્રશ્ન. CRPCની કઈ કલમ હેઠળ, તમે આગોતરા જામીન અરજી દાખલ કરી શકો છો?

જવાબ. CRPC કલમ 438.

– ક્રીમીનલ એડવોકેટ અમદાવાદ પરેશ એમ મોદી (ગુજરાત હાઈકોર્ટ એડવોકેટ) મો. 9925002031

 

Anticipatory Bail Regular Bail Advocate Ahmedabad. 9925002031 | Top Advocate for Anticipatory Bail in Gujarat | Section 438 of CrPC

Anticipatory bail has served over the years as a protection provided under Section 438 of the CrPC to protect a person against whom false allegations or allegations have been made. He assures the release of such false accused before they are arrested. In Gujarat for such type of Criminal case and Bail matter you may contact the Advocate Paresh M Modi, staying at Ahmedabad city, who is the Best Lawyer for Bail Case

For any offence where an FIR has been registered in the concerned police station and the accused has not been arrested, the accused “may not himself be arrested and may nevertheless go to the police station to cooperate in the investigation by the police when necessary and no drastic action or other action may be taken against him. In order not to be subjected to physical and mental torture on the pretext of questioning in any way” the accused is applied for anticipatory bail in the concerned Sessions Court and then in the Hon’ble High Court and then in the Hon’ble Supreme Court.

And if a remand application is made by the police to the concerned court for the remand of the accused when the accused has been arrested, which is opposed by the counsel for the accused, if the remand application is granted by the court, the police after granting the remand of the accused, that The accused is kept in his custody in the police station, interrogated in his own way and on the expiry of his term he is produced before the Magistrate.

And he is asked whether he has any complaint against the police and then he is sent to the Central Jail and until the bail application of the accused is granted by the Sessions Court or the High Court, the accused has to remain in the Central Jail,

In addition, when according to the conditions as per the order of the Sessions Court or the Honorable High Court or the Supreme Court, which has been completed in the lower court, the surety or guarantor has to be presented and the affidavit and other related documents that all the conditions as requested will be complied with. is presented, then the order is passed by the Magistrate of the lower court and a hand-bido i.e. jail-post i.e. jail receipt is issued by the court department. Such an accused is released after due process given to Jailer Sahib in the Central Jail.

The Central Jail houses the accused of various offences, those accused who have been sentenced are called convicts and convicts, and those who are on trial, have their cases in court or are under investigation in jail parlance. Called a prisoner of raw work.

The Central Jail accommodates almost all types of criminals and accused, sexual violence, crimes against the government, accidents, rape, murder, drugs, assault, robbery, theft, assault and grievous bodily harm, besides spouses of family court cases. There are husbands who are unable to pay maintenance and people who have been found guilty in check bounce cases.

Question. Under Which CRPC Section, you can file the Anticipatory Bail application?

Answer. CRPC section 438.

Bail Lawyer Ahmedabad | Top Lawyers for Bail Matters in Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

Advocate Paresh M Modi is the Best Anticipatory Bail Advocate in Ahmedabad and its different areas like, Chandkheda, Sabarmati, Jawahar Chock, Keshavnagar, RTO Circle, Gandhi Ashram, Vadaj, New Vadaj, Bhimjipura, Akhbar nagar, KK nagar, Ghatlodia, Chanakyapuri, Sola, Shayona City, Naranpura, Navrangpura, Gurukul, CP nagar, Bhuyangdev, Usmanpura, Drivein, Science City, Satadhar, Memnagar, Nirnay Nagar, Chenpur, Kali Gaam, Zundal, Adalaj, IOC Road, Bhadaj Santej, Shilaj, Ambli, Bopal, Shilaj, Shela, Apple Wood, Godrej Garden City Ahmedabad, Adani Shantigram Ahmedabad, Krishna nagar, D-Cabin, Ramnagar Ahmedabad, Gujarat University, Ambawadi, Ashram Road, Income tax Circle, Nehru Bridge, Ellis Bridge, Paldi, Vasna, Shahibag, Ranip, Mithakhali, New Ranip, Dariapur, Kalupur, Shahpur, Station Road Ahmedabad, Ghee Kanta, Mirzapur Ahmedabad, Dafnala Ahmedabad, Airport Road, Sardar nagar, Kuber Nagar, Memco, Civil Hospital, Bapunagar, Gomtipur, Asarva, Prahladnagar, Makaraba, Satellite, Anand Nagar, Bodakdev, Vastrapur, Thaltej, Shilaj, Jodhpur, Ramdev nagar, Sindhu bhavan, Gota, Ognaj, Vande-Matram Circle, Tragad, Jagatpur, Motera, New CG Road, SG Road, Sarkhej, Juhapura, Kankaria, Maninagar, Ghodasar, Isanpur, Vatva, Ramol, Vastral, Odhav, Narol, Hathijan, Dehgam, Nikol, New Nikol, Naroda, New Naroda, SP Ring Road, Lambha, Aslali, GIDC Ahmedabad, Saijpur Bogha, Bhadra, Lal Darwaja, Relief Road, Balol Nagar, Central Jail Sabarmati, Chandlodia, Raipur Khadia, Sarangpur,

In Ahmedabad, Best Anticipatory Bail Lawyer Advocate Paresh M Modi is the well-known Anticipatory Bail Lawyer among the Top Anticipatory Bail Lawyers in Gujarat, for your Anticipatory Bail case, cheque Bounce Case, Divorce Case, Maintenance Case, Domestic Violence Case, you may contact him, Call or WhatsApp now him on Mobile No. 9925002031 for book the Appointment.

For your criminal Case, Bail Matter, Cheque Bounce Case, Family Matters, Property Disputes Cases, Civil Suits, Call or WhatsApp on Mobile No. 9925002031, to Advocate Paresh M Modi, Lawyer in Ahmedabad, Advocate in Ahmedabad

Categories Cheque Bounce Lawyer

ચેક બાઉંસ કેસના વકીલ અમદાવાદ | 9925002031 | NI Act Section 148 | Advocate Paresh M Modi

ચેક બાઉંસ કેસના વકીલ અમદાવાદ | 9925002031 | Top Lawyer for Cheque Bounce Cases Ahmedabad | NI Act Section 148

Section 148. power of Appellate Court to order payment pending appeal against conviction

(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, (2 of 1974), in an appeal by the drawer against conviction under Section 138, the Appellate Court may order the appellant to deposit such sum which shall be a minimum of twenty per cent of the fine or compensation awarded by the trial Court:

Provided that the amount payable under this sub-section Shall be in addition to any interim compensation paid by the appellant under Section 143-A.

(2) The amount referred to in Sub-Section (1) Shall be deposited within sixty days from the date of the order, or within such further period not exceeding thirty days as may be directed by the Court on sufficient cause being shown by the appellant.

(3) The Appellate Court may direct the release of the amount deposited by the appellant to the complainant at any time during the pendency of the appeal:

Provided that if the appellant is acquitted, the Court Shall direct the complainant to repay to the appellant the amount so released, with interest at the bank rate as published by the Reserve Bank of India, Prevalent at the beginning of the relevant financial year, within sixty days from the date of the order, or within such further period not exceeding thirty days as may be directed by the Court on sufficient cause being shown by the complainant.

કલમ-148. ગુના-સાબિતી વિરુધ્ધની અપીલનો નિકાલ બાકી હોય ત્યારે ચુકવણીનો હુકમ કરવાની અપીલ અદાલતની સતા

(1) ફોજદારી કાર્યરીતિ સંહિતા 1973 (સને 1974 નો રજો) માં ગમે તે સમાવિષ્ટ હોય તેમ છતાં, ચેક લખી આપનારે કલમ-138 હેઠળની ગુના-સાબિતી વિરુધ્દ કરેલી અપીલમાં, અપીલ અદાલત, અપીલ કરનારને, સુનાવણી અદાલતે (ટ્રાયલ કોર્ટ) એવોર્ડ કરેલા દંડ અથવા વળતરના ઓછમાં ઓછા 20 ટકા જેટલી રકમ જમા કરાવવાનો હુકમ કરશે.

પરંતુ આ પેટાકલમ હેઠળ ચુકવવાપાત્ર રકમ, અપીલ કરનારને કલમ-143 (ક) હેઠળ ચુકવેલી કોઇ વચગાળાના વળતર ઉપરાંતની રહેશે.

(2) પેટાકલમ-(1) માં જણાવવામાં આવેલી રકમ, હુકમની તારીખથી સાઠ દિવસની અંદર અથવા અપીલ કરનાર દ્રારા પુરતું કારણ દર્શાવવામાં આવ્યેથી અદાલત આદેશ કરે એ મુજબ 30 દિવસથી વધુ નહીં એટલા સમયગાળાની અંદર જમા કરાવવું જોઇશે.

(3) અપીલ અદાલત, અપીલ કરનારને જમા કરાવેલી રકમ અપીલનો નિકાલ બાકી હોય તે દરમિયાન કોઇ પણ સમયે ફરિયાદીને છુટી કરવાનો આદેશ કરી શકશે.

પરંતુ અપીલ કરનારને નિર્દોષ ઠરાવવામાં આવે તો, અદાલત ફરિયાદીને આદેશ કરશે કે તે આ રીતે છુટી કરવામાં આપેલી રકમ સબંધિત નાણાકીય વર્ષના આરંભે પ્રવર્તમાન હોય એટલા ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્રારા પ્રસિદ્ર કરવામાં આવેલા બેંક દરે વ્યાજ સાથે હુકમની તારીખથી સાઠ દિવસની અંદર અથવા ફરિયાદી દ્રારા પુરતું કારણ દર્શાવવામાં આવ્યેથી અદાલત આદેશ કરે એ મુજબ 30 દિવસથી વધુ નહીં એટલા સમયગાળાની અંદર અપીલ કરનારને ચુકવી આપે.

एड्वोकेट परेश एम मोदी Cheque Bounce Cases, NI Act 138 के विशेषज्ञ वकील हैं। चेक रिटर्न मामलों, आपराधिक मामलों, पारिवारिक मामलों और नागरिक मामलों के लिए वह मेरे निकट सबसे अच्छे वकील हैं। Advocate Paresh M Modi अहमदाबाद गांधीनगर नडियाद आनंद बड़ौदा वडोदरा सूरत और गुजरात राज्य के अन्य छोटे शहरों सहित पूरे गुजरात में सबसे अच्छे वकील हैं.

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ 1881, કલમ 138ના નિષ્ણાત એડવોકેટ છે. તેઓ ચેક રિટર્ન કેસ, ફોજદારી કેસ, કૌટુંબિક બાબતો અને સિવિલ મેટર્સ માટે મારી નજીકના શ્રેષ્ઠ વકીલ છે. તેઓ અમદાવાદ ગાંધીનગર નડિયાદ આણંદ બરોડા વડોદરા સુરત અને ગુજરાત રાજ્યના અન્ય નાના શહેરો સહિત સમગ્ર ગુજરાતનાં શ્રેષ્ઠ વકીલ છે,

Advocate Paresh M Modi is Cheque Bounce Lawyer in Ahmedabad having enough experience regarding NI Act 1881. Advocate Paresh M Modi is also the Best Advocate in Ahmedabad, Gujarat, Specialist of Negotiable Instrument Act 1881, Section 138. He is the Best Lawyer near me for Cheque Return Cases, Criminal Cases, Family Matters and Civil Matters in Ahmedabad, Gandhinagar, Nadiad, Anand, Baroda, Vadodara, Surat and other Small town of Gujarat State.

For your criminal Case, Bail Matter, Cheque Bounce Case, Family Matters, Property Disputes Cases, Civil Suits, Call or WhatsApp on Mobile No. 9925002031, to Advocate Paresh M Modi, Lawyer in Ahmedabad, Advocate in Ahmedabad