Categories Cheque Bounce Lawyer

ચેક રીટૅર્ન કેસના વકીલ અમદાવાદમાં | 9925002031 | ચેક બાઉંસ કેસોના એડવોકેટ તમારી નજીકમાં

શું તમે તમારા વેપારીઓ અને દેવાદારો પાસેથી બાઉન્સ થયેલા ચેકથી કંટાળી ગયા છો? ચેક બાઉન્સના કેસ માટે ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ વકીલને કૉલ કરો

હાઈ વેલ્યુના રીટર્ન થયેલા ચેકો થી તમારા ધંધાનુ સંતુલન ખોરવાઈ જાય છે? તો હવે આવા દેવાદારો અને વેપારીઓના બધા વાયદાઓ અને વચનોની માયાજાળમાં આવ્યા વગર એન.આઈ. એક્ટની કલમ 138 ના કેસની લીગલ નોટીસ આપવા જરૂરી થઈ ગઈ છે, ચેક બાઉંસ થાય અને તેનો રીટર્ન મેમો મળે કે તરત જ એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ને કોંટેક્ટ કરશો.

નેગોશિયેબલ ઇંન્સ્ટ્રુમેંટ એક્ટ ની કલમ 138 ના કેસો ના વકીલ તરીકે એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી, ગુજરાત હાઈકોર્ટ પાસેના એડવોકેટ, અમદાવાદ મિરઝાપુર કોર્ટ પાસેના એડવોકેટ, અમદાવાદ અપના બજાર પાસેના એડવોકેટ, અમદાવાદ ભદ્ર પાસેના એડવોકેટ, અમદાવાદ સીટી સીવીલ અને સેસન્સ કોર્ટ પાસેના એડવોકેટ, ચેક બાઉંસ કેસોના એડવોકેટ, ચેક ડીસોનર કેસના એડવોકેટ, ક્રીમીનલ એડવોકેટસ, સિવિલ કેસના એડવોકેટ, અમદાવાદમાં મારી નજીકના એડવોકેટસ, અમદાવાદમાં તમારી નજીકના એડવોકેટસ તરીકે પ્રખ્યાત વકીલ છે એમની એપોઇંટ્મેંટ લેવા હાલ જ ફોન કરો. મો. 9925002031.

क्या आप अपने व्यापारियों और देनदारों के बाउंस चेक से थक चुके हैं? चेक बाउंस मामलों के लिए गुजरात के सर्वश्रेष्ठ वकील से संपर्क करें

क्या उच्च मूल्य वाले लौटाए गए चेक आपके व्यवसाय को असंतुलित कर रहे हैं? तो अब ऐसे देनदारों और व्यापारियों के तमाम वादों और वादों के जाल में न फंसते हुए एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत मामले की कानूनी सूचना देना आवश्यक हो गया है, जैसे ही चेक बाउंस हो और रिटर्न मेमो प्राप्त हो, अधिवक्ता परेश एम मोदी से संपर्क करें।

वकील परेश एम मोदी, गुजरात उच्च न्यायालय के पास वकील, अहमदाबाद मिर्ज़ापुर कोर्ट के पास वकील, अहमदाबाद अपना बाजार के पास वकील, अहमदाबाद भद्र के पास वकील, अहमदाबाद सिटी सिविल और सत्र न्यायालय के पास वकील, चेक बाउंस मामलों में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 केस के वकील, चेक अनादरण मामले के वकील, आपराधिक वकील, सिविल मामले के वकील, अहमदाबाद में मेरे निकट के वकील, अहमदाबाद में आपके निकट के वकील के रूप मे प्रख्यात है, अपॉइंटमेंट लेने के लिए अभी कॉल करें। मो. 9925002031.

Are you tired of bounced cheque from your merchants and debtors? Call to the Best Lawyer in Gujarat for Cheque bounce Cases

Is high value returned cheques throwing your business off balance? So now without getting into the trap of all promises and promises of such debtors and traders. It has become necessary to give legal notice of the case under Section 138 of the NI Act, as soon as the cheque bounces and the return memo is received, contact Advocate Paresh M Modi.

Advocate Paresh M Modi, Advocate near Gujarat High Court, Advocate near Ahmedabad Mirzapur Court, Advocate near Ahmedabad Apna Bazar, Advocate near Ahmedabad Bhadra, Advocate near Ahmedabad City Civil and Sessions Court, Cheque Bounce Cases as Advocate for Section 138 of Negotiable Instruments Act Advocate, Cheque Dishonor Case Advocate, Criminal Advocates, Civil Case Advocate, Advocates near me in Ahmedabad, Advocates near you in Ahmedabad, Call now to make an appointment. Mo. 9925002031.

Categories Civil Lawyer

Understanding Civil Lawyer and Civil Cases

Civil Lawyer In Ahmedabad

Civil law governs the legal disputes between individuals, businesses, and organizations. A Civil Lawyer is a legal professional who specializes in handling civil cases. In this article, we will provide an overview of Civil Lawyer and Civil Cases.

Civil Lawyer:

A Civil Lawyer is a legal professional who represents individuals, businesses, and organizations in civil cases. Civil Lawyers handle cases that involve disputes between parties over legal rights or obligations, such as property ownership, contracts, and personal injury.

Civil Lawyers can assist clients in various aspects of a civil case, including legal consultation, drafting of legal documents, negotiation with the opposing party, representation in court proceedings, and enforcement of court orders.

Civil Cases:

Civil Cases are legal disputes between individuals, businesses, and organizations that do not involve criminal charges. Civil Cases are initiated by the plaintiff, who is the party that is alleging the wrongdoing, and the defendant, who is the party that is being accused of wrongdoing.

Civil Cases can be classified into various types, such as breach of contract, property disputes, personal injury, defamation, and family law disputes. Civil Cases can be resolved through negotiation, mediation, arbitration, or court proceedings.

In court proceedings, the plaintiff must prove their case by a preponderance of evidence, which means that the evidence presented by the plaintiff is more likely to be true than not true. The defendant can then present their evidence and defenses.

If the court finds the defendant liable, they may order them to pay damages, which can include compensation for the plaintiff’s losses, punitive damages, and attorney fees. If the defendant fails to comply with the court’s order, the plaintiff can seek enforcement of the court’s order through various legal mechanisms.

Conclusion:

Civil Law is an essential aspect of the legal system, and Civil Lawyers play a crucial role in representing clients in civil cases. If you are involved in a civil dispute, seeking the assistance of a Civil Lawyer can help ensure that your legal rights are protected, and that you receive the best possible outcome in your case.

Advocate Paresh M Modi is a prominent Civil Lawyer based in Ahmedabad, India. With over 20 years of experience in the legal field, he has successfully represented clients in a wide range of civil cases, including property disputes, contract disputes, personal injury cases, and family law disputes.

Advocate Paresh M Modi has a deep understanding of civil law and provides personalized legal solutions to his clients. He has a reputation for being a skilled negotiator and an aggressive litigator, and is known for his ability to achieve favorable outcomes for his clients.

Whether you are looking to initiate a civil case or need assistance in defending yourself against a civil claim, Advocate Paresh M Modi can provide you with expert legal guidance and representation. His firm offers a wide range of legal services, including legal consultation, drafting of legal documents, negotiation, mediation, arbitration, and court representation.

If you are looking for a highly experienced and skilled Civil Lawyer in Ahmedabad, Advocate Paresh M Modi is an excellent choice.