આગોત્તરા જામીન માટેના વકીલ અમદાવાદ ગુજરાત | રેગ્યુલર જામીનના ફેમસ એડવોકેટ અમદાવાદ ગુજરાત । 9925002031

Anticipatory Bail Lawyer in Ahmedabad Nadiad Anand Vadodara Surat Gujarat| 9925002031

Advocate Paresh M Modi and associates law firm is the well-known law firm for bail lawyers in Ahmedabad and Anticipatory bail lawyers in Ahmedabad and also provided legal services in Ahmedabad as an Anticipatory Bail lawyer at Gujarat high court and regular bail lawyer at Gujarat high court. He is the Best Lawyer near me for Criminal Civil and Family Matter in Ahmedabad, Gujarat. Call Now: 9925002031.

There are three types of bail:

1. Anticipatory Bail

Top Criminal Advocate in Gujarat for Regular Bail | Best Criminal Lawyer in Gujarat for Regular Bail | Call 9925002031

2. Regular Bail

Top Criminal Advocate in Gujarat for Temporary Bail | Best Criminal Lawyer in Gujarat for Temporary Bail | Call 9925002031

3. Temporary bail

For any offense when an FIR is lodged in the concerned police station. When the accused is registered and the accused is not arrested, the accused “may not be arrested and yet may, when necessary, go to the police station to cooperate in the investigation by the police and undergo physical and mental torture under the pretext of taking any drastic action or questioning him in any other way.” Not granted, an application for anticipatory bail is filed in the concerned Sessions Court and then in the Hon’ble High Court and then in the Hon’ble Supreme Court And if a remand application is made by the police to the concerned court for the remand of the accused when the accused has been arrested, which is opposed by the counsel for the accused, if the remand application is granted by the court, the police after granting the remand of the accused, that The accused is kept in his custody in the police station, interrogated in his own way and at the end of his term he is produced before the Magistrate and asked whether he has any complaint against the police And then he is sent to the Central Jail and till the bail application of the accused is granted by the Sessions Court or the High Court, the accused has to remain in the Central Jail, further when the order of the Sessions Court or the Hon’ble High Court or the Hon’ble Supreme Court. According to the terms of which the surety or guarantor has to be presented in the lower court after completion And an affidavit and other relevant documents are submitted to the effect that all the conditions as requested will be complied with, then the order is passed by the Magistrate of the lower court and the hand-bido i.e. jail-post i.e. jail receipt is issued by the court department. , which is given to the Jailer Sahib in the Central Jail after due process, such accused is released. The Central Jail houses the accused of various offences, those accused who have been sentenced are called convicts and convicts, and those who are on trial, have their cases in court or are under investigation in jail parlance. Called a prisoner of raw work. Jails for raw work prisoners and seasoned work prisoners are different.

Advocate for Anticipatory Bail Baroda Surat Ahmedabad Gujarat | Famous Advocate for Regular Bail Baroda Surat Ahmedabad Gujarat. 9925002031

The Central Jail accommodates almost all types of criminals and accused, including sexual violence, crimes against the government, accidents, rape, murder, drugs, assault, robbery, theft, assault and grievous bodily harm, as well as spouses of family court cases. There are husbands who are unable to pay maintenance amount and people who are found guilty in cheque bounce cases
– Criminal Advocate Ahmedabad,  Advocate Paresh M Modi (Gujarat High Court Advocate) Mo. 9925002031

Anticipatory Bail (Under CRPC Section 438)

CRPC section 438 Direction for grant of bail to person apprehending arrest.

(1) When any person has reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non- bailable offence, he may apply to the Sessions Court or High Court for a direction under CRPC section 438 and that Court may, if it thinks fit, direct that in the event of such arrest, the Accused/ Applicant shall be released on bail.
(2) When the Session Court or High Court makes a direction under sub- section of this section
(1), it may include such conditions in such directions in the light of the facts of the particular case, as it may think fit, including-
(i) A condition that the person shall make himself available for interrogation by a police officer as and when required;
(ii) A condition that the person shall not, directly or indirectly, make any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the Court or to any police officer;
(iii) A condition that the person shall not leave India without the previous permission of the Court;
(iv)Such other condition as may be imposed under sub- section (3) of section 437, as if the bail were granted under that section
(3) If such person is thereafter arrested without warrant by an officer in charge of a police station on such accusation, and is prepared either at the time of arrest or at any time while in the custody of such officer to give bail, be shall be released on bail; and if a Magistrate taking cognizance of such offence decides that a warrant should issue in the first instance against that person, he shall issue a bailable warrant in conformity with the direction of the Court under sub- section (1) of section 438 CRPC.

Regular Bail (Under CRPC Section 437 and 439)

When any person commits a cognizable and non-bailable offense the police will take him into custody. After the termination of the period of police custody if any, the accused must be sent to Jail. Under section 437 and 439 of CrPC, such accused has a right to be released from custody. So it means the Regular bail is the release of the accused from custody for ensuring his presence in the trial.

Temporary Bail

When a Regular Bail is not granted to an accused, he can still apply for temporary bail, under some grave and emergent circumstances like illness of a family member in the want to care, death of a family members etc.

Expertise:

As a Top Advocates in Ahmedabad and reputed law firm in Ahmedabad, we have enough experience and we know how to handle the complainant or Investigation officers or Accused or Witnesses during the cross-examination and also know how to identified weak section of the FIR and Charge sheet or other legal documents. As experienced Criminal lawyers in Ahmedabad, we are aware about the latest judgments of the honorable high court and honorable Supreme Court. Our best lawyers are handling the CASE / MATTER and due to good experience we have proven records of some benchmark cases.

Offer:

As a reputed Criminal law firm in Ahmedabad, we are providing legal services in Ahmedabad Gujarat and we have specialized team of Bail Lawyers, Anticipatory Bail Lawyers, Parole lawyers, Criminal lawyers, NDPS case Lawyers, Prohibition case Advocates, POCSO Advocates, Land Grabbing Act Advocates, PCPNDT Act Advocates, PMLA Advocates, PASA Lawyers, GST Case Lawyers, Cyber Crime Lawyers etc. As well as file the Appeal or Revision at different session’s court of Gujarat or Gujarat High Court and Honorable Supreme Court.

Result or Benefits:

Our clients will get good services from specialized Bail lawyers of Gujarat and top Anticipatory Bail Attorneys of Gujarat, will get good guidance, as well as result-oriented based efforts and thus our Top Criminal lawyer and Best Criminal Advocates may be able to reduce the imprisonment of Accused or may get result as acquittal in some cases on the basis of evidences and benchmark judgments for our client, Our An experience advocates may give you the best result for your Cases and defend you at trial courts Different District Courts of Gujarat and at Different Sessions Court of Gujarat and also at Gujarat High court a reputed Criminal law firm in Ahmedabad, we are providing legal services in Ahmedabad Gujarat and we have specialized team of Bail Lawyers, Anticipatory Bail Lawyers, Parole lawyers, Criminal lawyers, NDPS case Lawyers, Prohibition case Advocates, POCSO Advocates, Land Grabbing Act Advocates, PCPNDT Act Advocates, PMLA Advocates, PASA Lawyers, GST Case Lawyers, Cyber Crime Lawyers etc. As well as file the Appeal or Revision at different session’s court of Gujarat or at Gujarat High Court and also at Honorable Supreme Court.

અમદાવાદ-નડિયાદ-આણંદ-વડોદરા-સુરત ગુજરાતમાં આગોતરા જામીનના શ્રેશ્ઠ વકીલ | 9925002031

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અને એસોસિએટ્સ લો ફર્મ એ અમદાવાદમાં જામીનના વકીલો અને અમદાવાદમાં આગોતરા જામીનના વકીલો માટે જાણીતી લૉ ફર્મ છે અને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં આગોતરા જામીનના વકીલ તરીકે અને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં નિયમિત જામીન વકીલ તરીકે અમદાવાદમાં કાનૂની સેવાઓ પણ પૂરી પાડી છે. . તેઓ અમદાવાદ, ગુજરાતમાં સિવિલ ક્રિમિનલ અને ફેમિલી મેટર માટે મારી નજીકના શ્રેષ્ઠ વકીલ છે. હવે કૉલ કરો: 9925002031.

જામીનના ત્રણ પ્રકાર છે:

1. આગોતરા જામીન
2. નિયમિત જામીન
3. કામચલાઉ જામીન

કોઈપણ ગુના માટે જ્યારે જે તે સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનમાં એફ.આઈ.આર. નોંધાય અને આરોપીની ધરપકડ ન થઈ હોય ત્યારે આરોપીએ “પોતાની ધરપક્ડ ન થાય અને તેમ છતાં જરૂર પડે ત્યારે પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવતી તપાસ માં સહકાર આપવા માટે પોલીસ સ્ટેશન જઈ શકે અને તેની સામે કોઈ આકરા પગલા કે બીજી કોઈ રીતે પુછ પરછ કરવાના બહાને શારીરીક માનસીક ત્રાસ આપવામાં ન આવે, તે માટે જે તે સંબંધિત સેશંસ કોર્ટ અને ત્યારબાદ ઓનરેબલ હાઈકોર્ટ અને ત્યારબાદ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં આગોતરા જામીન ની અરજી કરવામાં આવે છે અને જો આરોપીની ધરપકડ થઈ ગઈ હોય ત્યારે આરોપીના રીમાંડ લેવા માટે જે તે સંબંધિત અદાલતમાં રીમાંડ અરજી પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેને આરોપીની વકીલ દ્વારા ઓપોઝ કરવામાં આવે છે, અદાલત દ્વારા રીમાંડ અરજી મંજુર કરવામાં આવે તો,આરોપીના રીમાંડ મંજુર કરયા બાદ પોલીસ, તે આરોપીને પોલીસ સ્ટેશન માં પોતાની કસ્ટડી માં રાખી, પોતાના તોર-તરીકા થી તેની પુછ્પરછ કરે છે અને તેની મુદત પુરી થતા તેન મેજીસ્ટ્રેટ સાહેબ સમક્ષ હાજર કરવામાં આવે છે અને પોલીસ્ સામે તેને કોઈ ફરીયાદ છે કે નહી તેમ પુછવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેને સેંટ્રલ જેલ માં મોકલી દેવામાં આવે છે અને જ્યાં સુધી સેસન્સ કોર્ટ કે હાઈકોર્ટ દ્વારા આરોપીની જામીન અરજી મંજુર કરવામાં ન આવે ત્યા સુધી તે આરોપીને સેંન્ટ્રલ જેલ માં રહેવુ પડે છે,આ ઉપરાંત જ્યારે સેસંન્સ કોર્ટ કે ઓનરેબલ હાઈકોર્ટ કે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટૅ ના ઓર્ડૅર મુજબ ની શરતો મુજબ જે તે નીચલી કોર્ટમાં પુરી કરી જામીનદાર એટલે કે સ્યુરીટી એટલે કે ગેરંટર વ્યક્તી રજુ કરવી પડે છે અને માગ્યા મુજ્બની તમામ શરતો પાલન કરવામાં આવશે તેવી એફીડેવીટ અને સંબંધીત બીજા ડોક્યુમેંટ્સ રજુ કરવામાં આવે છે, ત્યારવાદ તેવી નીચલી કોર્ટ ના મેજીસ્ટ્રેટ સાહેબ દ્વારા ઓર્ડૅર પાસ કરવામાં આવે છે અને કોર્ટ ડીપાર્ટ્મેંટ દ્વારા હાથ-બીડો એટલેકે જેલ-પોસ્ટ એટલે કે જેલ રીસીપ્ટ આપવામાં આવે છે , જે સેંટ્રલ જેલમાં જેલર સાહેબ ને આપવામાં આવતા યોગ્ય કાર્યવાહી કરયા બાદ આવા આરોપીને છોડવામાં આવે છે.

સેંટ્રલ જેલમાં વિવિધ ગુનાઓના આરોપીઓ હોય છે, જેને સજા પડી ગઈ હોય એવા આરોપીઓ ને ગુનેગાર કહેવાય છે અને પાકા કામના કેદી કહેવાય છે અને જે આરોપીઓ ની ટ્રાયલ ચાલુ હોય કે તેમના કેસ કોર્ટમાં ચાલી રહ્યા હોય કે તપાસ ચાલી રહી હોય તેવા આરોપીઓ ને જેલ ની ભાષામાં કાચા કામના કેદી કહેવામાં આવે છે. કાચા કામના કેદી અને પાકા કામના કેદીઓ ની જેલ અલગ અલગ હોય છે. સેંટ્રલ જેલમાં લગભગ દરેક જાતના ગુનેગાર અને આરોપીઓ જોવા મળે છે, જાતિય હિંસા, સરકાર સામેના ગુનાઓ કરનાર, એકસિડંટ કરનારા, બળાત્કાર, ખુન, ડ્રગ્સ, ધાડ, લૂટ,ચોરી, મારામારી અને ગંભીર ઈજાઓ કરનાર ગુનેગાર કે આરોપીઓ ઉપરાંત ફેમીલી કોર્ટ ના કેસો માં પત્ની ને ભરણ પોષણની રકમ ન આપી શકનાર પતિઓ અને ચેક બાઉંસ કેસમાં ગુનેગાર સાબિત થયેલા લોકો જોવા મળે છે
– ક્રીમીનલ એડવોકેટ અમદાવાદ પરેશ એમ મોદી (ગુજરાત હાઈકોર્ટ એડવોકેટ) મો. 9925002031

આગોતરા જામીન (CRPC કલમ 438 હેઠળ)

CRPC કલમ 438 ધરપકડની ધરપકડ કરનાર વ્યક્તિને જામીન આપવાનો નિર્દેશ.

(1) જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પાસે એવું માનવાનું કારણ હોય કે તેને બિન-જામીનપાત્ર ગુનો કર્યાના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી શકે છે, ત્યારે તે સીઆરપીસી કલમ 438 હેઠળના નિર્દેશ માટે સેશન્સ કોર્ટ અથવા હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી શકે છે અને તે કોર્ટ, જો તે યોગ્ય માને છે, નિર્દેશ આપે છે કે આવી ધરપકડના કિસ્સામાં, આરોપી/અરજદારને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવશે.
(2) જ્યારે સેશન કોર્ટ અથવા હાઈકોર્ટ આ કલમની પેટા કલમ હેઠળ કોઈ નિર્દેશ આપે છે
(1), તે ચોક્કસ કેસના તથ્યોના પ્રકાશમાં આવી દિશાઓમાં આવી શરતોનો સમાવેશ કરી શકે છે, કારણ કે તે યોગ્ય લાગે છે, આ સહિત-
(i) એવી શરત કે વ્યક્તિએ જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે પોલીસ અધિકારી દ્વારા પૂછપરછ માટે પોતાની જાતને ઉપલબ્ધ કરાવવી;
(ii) એવી શરત કે વ્યક્તિ, પ્રત્યક્ષ કે આડકતરી રીતે, કેસની હકીકતોથી વાકેફ કોઈપણ વ્યક્તિને કોઈ પ્રલોભન, ધમકી અથવા વચન આપી શકશે નહીં જેથી તેને કોર્ટ અથવા કોઈપણ પોલીસ અધિકારીને આવી હકીકતો જાહેર કરવાથી મનાઈ કરી શકાય;
(iii) એવી શરત કે વ્યક્તિ કોર્ટની અગાઉની પરવાનગી વિના ભારત છોડશે નહીં;
(iv) કલમ 437 ની પેટા-કલમ (3) હેઠળ લાદવામાં આવી શકે તેવી અન્ય શરત, જાણે કે તે કલમ હેઠળ જામીન આપવામાં આવ્યા હોય
(3) જો આવી વ્યક્તિ ત્યાર બાદ આવા આરોપમાં પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ અધિકારી દ્વારા વોરંટ વગર ધરપકડ કરવામાં આવે અને તે ધરપકડ સમયે અથવા કોઈપણ સમયે આવા અધિકારીની કસ્ટડીમાં હોય ત્યારે જામીન આપવા માટે તૈયાર હોય, જામીન પર મુક્ત થવું; અને જો આવા ગુનાની સંજ્ઞાન લેતા મેજિસ્ટ્રેટ નક્કી કરે છે કે તે વ્યક્તિ સામે પ્રથમ કિસ્સામાં વોરંટ જારી કરવું જોઈએ, તો તેણે કલમ 438 CRPC ની પેટા-કલમ (1) હેઠળ કોર્ટના નિર્દેશને અનુરૂપ જામીનપાત્ર વોરંટ બહાર પાડવું જોઈએ.

નિયમિત જામીન (CRPC કલમ 437 અને 439 હેઠળ)

જ્યારે કોઈપણ વ્યક્તિ કોગ્નિઝેબલ અને બિનજામીનપાત્ર ગુનો કરે છે ત્યારે પોલીસ તેને કસ્ટડીમાં લેશે. પોલીસ કસ્ટડીની મુદત પૂરી થયા પછી જો કોઈ હોય તો આરોપીને જેલમાં મોકલવો જોઈએ. CrPCની કલમ 437 અને 439 હેઠળ આવા આરોપીઓને કસ્ટડીમાંથી મુક્ત કરવાનો અધિકાર છે તેથી તેનો અર્થ એ છે કે ટ્રાયલમાં તેની હાજરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે આરોપીને કસ્ટડીમાંથી મુક્ત કરવો એ નિયમિત જામીન છે.

કામચલાઉ જામીન

જ્યારે આરોપીને નિયમિત જામીન મંજૂર કરવામાં આવતાં નથી, તો પણ તે અમુક ગંભીર અને આપાતકાલીન સંજોગોમાં, જેમ કે પરિવારના સભ્યની માંદગી, પરિવારના સભ્યોનું મૃત્યુ વગેરેમાં, કામચલાઉ જામીન માટે અરજી કરી શકે છે.

નિપુણતા:

અમદાવાદમાં ટોચના એડવોકેટ્સ અને અમદાવાદની પ્રતિષ્ઠિત કાયદાકીય પેઢી તરીકે, અમારી પાસે પૂરતો અનુભવ છે અને અમે ફરિયાદી અથવા તપાસ અધિકારીઓ અથવા આરોપી અથવા સાક્ષીઓને ઉલટ તપાસ દરમિયાન કેવી રીતે હેન્ડલ કરવા તે જાણીએ છીએ અને FIR અને ચાર્જના નબળા વિભાગને કેવી રીતે ઓળખવા તે પણ જાણીએ છીએ. શીટ અથવા અન્ય કાનૂની દસ્તાવેજો. અમદાવાદના અનુભવી વકીલો તરીકે, અમે માનનીય હાઈકોર્ટ અને માનનીય સુપ્રીમ કોર્ટના તાજેતરના ચુકાદાઓથી વાકેફ છીએ. અમારા શ્રેષ્ઠ વકીલો CASE/MATTER ને હેન્ડલ કરી રહ્યા છે અને સારા અનુભવને કારણે અમે કેટલાક બેન્ચમાર્ક કેસોના રેકોર્ડ સાબિત કર્યા છે.

ઓફર:

અમદાવાદમાં એક પ્રતિષ્ઠિત ક્રિમિનલ લો ફર્મ તરીકે, અમે અમદાવાદ ગુજરાતમાં કાનૂની સેવાઓ પૂરી પાડીએ છીએ અને અમારી પાસે જામીનના વકીલો, આગોતરા જામીનના વકીલો, પેરોલ વકીલો, ફોજદારી વકીલો, NDPS કેસના વકીલો, પ્રોહિબિશન કેસના વકીલો, POCSO એડવોકેટ્સ, લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટની વિશેષ ટીમ છે. એડવોકેટ્સ, PCPNDT એક્ટ એડવોકેટ્સ, PMLA એડવોકેટ્સ, PASA વકીલો, GST કેસના વકીલો, સાયબર ક્રાઇમ વકીલો વગેરે. તેમજ ગુજરાત અથવા ગુજરાત હાઇકોર્ટ અને માનનીય સુપ્રીમ કોર્ટની જુદી જુદી સેશન્સ કોર્ટમાં અપીલ અથવા રિવિઝન ફાઇલ કરે છે.

પરિણામ અથવા લાભો:

અમારા ગ્રાહકોને ગુજરાતના વિશિષ્ટ જામીન વકીલો અને ગુજરાતના ટોચના આગોતરા જામીન વકીલો પાસેથી સારી સેવાઓ મળશે, સારું માર્ગદર્શન મળશે, તેમજ પરિણામલક્ષી પ્રયત્નો થશે અને આ રીતે અમારા ટોચના ક્રિમિનલ વકીલ અને શ્રેષ્ઠ ક્રિમિનલ એડવોકેટ્સ જેલની સજા ઘટાડવામાં સક્ષમ હશે. અમારા ક્લાયન્ટ માટે પુરાવા અને માપદંડના ચુકાદાઓના આધારે આરોપી અથવા કેટલાક કેસોમાં નિર્દોષ તરીકે પરિણામ મળી શકે છે, અમારા અનુભવી વકીલો તમને તમારા કેસ માટે શ્રેષ્ઠ પરિણામ આપી શકે છે અને ટ્રાયલ કોર્ટસ ગુજરાતની વિવિધ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ્સ અને વિવિધ ખાતે તમારો બચાવ કરી શકે છે. ગુજરાતની સેશન્સ કોર્ટ અને અમદાવાદની એક પ્રતિષ્ઠિત ક્રિમિનલ લો ફર્મ તરીકે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પણ અમે અમદાવાદ ગુજરાતમાં કાનૂની સેવાઓ પૂરી પાડીએ છીએ અને અમારી પાસે જામીનના વકીલો, આગોતરા જામીનના વકીલો, પેરોલ વકીલો, ફોજદારી વકીલો, NDPS કેસના વકીલો, પ્રોહિબિશન કેસ એડવોકેટ્સ, POCSO એડવોકેટ્સ, લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ એડવોકેટ્સ, PCPNDT એક્ટ એડવોકેટ્સ, PMLA એડવોકેટ્સ ની વિશેષ ટીમ છે. PASA વકીલો, GST કેસના વકીલો, સાયબર ક્રાઈમ વકીલો વગેરે ની વિશેષ ટીમ છે.તેમજ ગુજરાતની જુદી જુદી સેશન્સ કોર્ટમાં અથવા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અને નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ અપીલ અથવા રિવિઝન ફાઇલ કરે છે.

 

अग्रिम जमानत के लिए वकील अहमदाबाद गुजरात | नियमित जमानत के लिए मशहूर वकील अहमदाबाद गुजरात। 9925002031

अहमदाबाद-नडियाद-आनंद-वडोदरा-सूरत गुजरातमे अग्रिम जमानत वकील | बेस्ट क्रीमीनल एडवोकेट अहमदाबाद गुजरात । 9925002031

एडवोकेट परेश एम मोदी और एसोसिएट्स लॉ फर्म अहमदाबाद में जमानत वकीलों और अहमदाबाद में अग्रिम जमानत वकीलों के लिए प्रसिद्ध लॉ फर्म है और गुजरात उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत वकील और गुजरात उच्च न्यायालय में नियमित जमानत वकील के रूप में अहमदाबाद में कानूनी सेवाएं भी प्रदान करती है। . वह अहमदाबाद, गुजरात में सिविल क्रिमिनल और पारिवारिक मामलों के लिए मेरे सबसे अच्छे वकील हैं। अभी कॉल करें: 9925002031।

जमानत तीन प्रकार की होती है:

1. अग्रिम जमानत
2. नियमित जमानत
3. अस्थायी जमानत

किसी भी अपराध के लिए जब संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। जब आरोपी पर मामला दर्ज हो और उसे गिरफ्तार न किया जाए, तो आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और फिर भी, जब आवश्यक हो, पुलिस की जांच में सहयोग करने के लिए पुलिस स्टेशन जा सकता है और लेने के बहाने शारीरिक और मानसिक यातना सह सकता है। कोई भी कठोर कार्रवाई या उससे किसी अन्य तरीके से पूछताछ करना।” मंजूर नहीं होने पर अग्रिम जमानत के लिए संबंधित सत्र न्यायालय और फिर माननीय उच्च न्यायालय और फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन दायर किया जाता है। और यदि आरोपी के गिरफ्तार होने पर पुलिस द्वारा संबंधित न्यायालय में आरोपी के रिमांड के लिए रिमांड आवेदन दिया जाता है, जिसका आरोपी के वकील द्वारा विरोध किया जाता है, यदि न्यायालय द्वारा रिमांड आवेदन मंजूर कर लिया जाता है, तो पुलिस उसके बाद आरोपी का रिमांड देते हुए कहा गया है कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में अपनी हिरासत में रखा जाता है, अपने तरीके से पूछताछ की जाती है और उसकी सजा समाप्त होने पर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और पूछा जाता है कि क्या उसे पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत है। और फिर उसे सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है और जब तक सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर नहीं हो जाती, तब तक आरोपी को सेंट्रल जेल में ही रहना पड़ता है, आगे सेशन कोर्ट या माननीय का आदेश आने पर उच्च न्यायालय हो या माननीय उच्चतम न्यायालय। जिसकी शर्तों के अनुसार जमानतदार या गारंटर को पूरा होने के बाद निचली अदालत में पेश करना होता है और एक शपथ पत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज इस आशय का प्रस्तुत करना होता है कि अनुरोध की गई सभी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा, फिर आदेश पारित किया जाता है निचली अदालत के मजिस्ट्रेट और हैंड-बिडो यानी। जेल-पोस्ट यानी जेल रसीद न्यायालय विभाग द्वारा जारी की जाती है। जिसे उचित प्रक्रिया के बाद सेंट्रल जेल में जेलर साहब को दे दिया जाता है, ऐसे आरोपी को रिहा कर दिया जाता है। सेंट्रल जेल में विभिन्न अपराधों के आरोपियों को रखा जाता है, जिन आरोपियों को सजा सुनाई जा चुकी है उन्हें दोषी और दोषी कहा जाता है, और जिन आरोपियों पर मुकदमा चल रहा है, उनके मामले अदालत में हैं या जेल की भाषा में जांच चल रही है। कच्चे काम का बन्दी कहा जाता है। कच्चे काम करने वाले कैदियों और अनुभवी काम करने वाले कैदियों के लिए जेलें अलग-अलग होती हैं।

सेंट्रल जेल में लगभग सभी प्रकार के अपराधियों और आरोपियों को रखा जाता है, जिनमें यौन हिंसा, सरकार के खिलाफ अपराध, दुर्घटनाएं, बलात्कार, हत्या, ड्रग्स, हमला, डकैती, चोरी, हमला और गंभीर शारीरिक क्षति के साथ-साथ पारिवारिक अदालत के मामलों के पति-पत्नी भी शामिल हैं। ऐसे पति हैं जो भरण-पोषण की राशि देने में असमर्थ हैं और ऐसे लोग हैं जो चेक बाउंस के मामलों में दोषी पाए जाते हैं
– क्रिमिनल एडवोकेट अहमदाबाद परेश एम मोदी (गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट) मो. 9925002031

अग्रिम जमानत (सीआरपीसी धारा 438 के तहत)

सीआरपीसी धारा 438 गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने का निर्देश।
(1) जब किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे गैर-जमानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह सीआरपीसी धारा 438 के तहत निर्देश के लिए सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है और वह न्यायालय, यदि वह उचित समझती है, निर्देश देती है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में, अभियुक्त/आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।
(2) जब सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय इस धारा की उपधारा के तहत कोई निर्देश देता है
(1), इसमें विशेष मामले के तथ्यों के आलोक में ऐसे निर्देशों में ऐसी शर्तें शामिल हो सकती हैं, जो वह उचित समझे, जिनमें शामिल हैं-
(i) एक शर्त कि व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर खुद को पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध कराएगा;
(ii) एक शर्त यह है कि व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
(iii) एक शर्त कि व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
(iv) ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 437 की उप-धारा (3) के तहत लगाई जा सकती हैं, जैसे कि जमानत उस धारा के तहत दी गई थी
(3) यदि ऐसे व्यक्ति को ऐसे आरोप में किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तारी के समय या किसी भी समय ऐसे अधिकारी की हिरासत में जमानत देने के लिए तैयार किया जाता है, तो उसे जमानत देनी होगी जमानत पर रिहा किया जाए; और यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का संज्ञान लेते हुए निर्णय लेता है कि पहली बार में उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया जाना चाहिए, तो वह धारा 438 सीआरपीसी की उप-धारा (1) के तहत न्यायालय के निर्देश के अनुरूप जमानती वारंट जारी करेगा।

नियमित जमानत (सीआरपीसी धारा 437 और 439 के तहत)

जब कोई भी व्यक्ति संज्ञेय और गैर जमानती अपराध करेगा तो पुलिस उसे हिरासत में ले लेगी। पुलिस हिरासत की अवधि यदि कोई हो, समाप्त होने के बाद आरोपी को जेल भेजा जाना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत ऐसे आरोपी को हिरासत से रिहा करने का अधिकार है तो इसका मतलब है कि नियमित जमानत मुकदमे में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आरोपी को हिरासत से रिहा करना है।

अस्थायी जमानत

जब किसी आरोपी को नियमित जमानत नहीं दी जाती है, तब भी वह कुछ गंभीर और आकस्मिक परिस्थितियों जैसे परिवार के किसी सदस्य की देखभाल के अभाव में बीमारी, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु आदि के तहत अस्थायी जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।

विशेषज्ञता:

अहमदाबाद में एक शीर्ष वकील और अहमदाबाद में प्रतिष्ठित कानूनी फर्म के रूप में, हमारे पास पर्याप्त अनुभव है और हम जानते हैं कि जिरह के दौरान शिकायतकर्ता या जांच अधिकारियों या अभियुक्तों या गवाहों को कैसे संभालना है और यह भी जानते हैं कि एफआईआर और आरोप के कमजोर खंड की पहचान कैसे की जाती है। शीट या अन्य कानूनी दस्तावेज़। अहमदाबाद में अनुभवी वकीलों के रूप में, हम माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णयों से अवगत हैं। हमारे सर्वश्रेष्ठ वकील मामले/मामले को संभाल रहे हैं और अच्छे अनुभव के कारण हमारे पास कुछ बेंचमार्क मामलों के सिद्ध रिकॉर्ड हैं।

प्रस्ताव:
अहमदाबाद में एक प्रतिष्ठित आपराधिक कानून फर्म के रूप में, हम अहमदाबाद गुजरात में कानूनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और हमारे पास जमानत वकील, अग्रिम जमानत वकील, पैरोल वकील, आपराधिक वकील, एनडीपीएस मामले वकील, निषेध मामले वकील, POCSO वकील, भूमि हथियाने अधिनियम की विशेष टीम है। अधिवक्ता, पीसीपीएनडीटी अधिनियम अधिवक्ता, पीएमएलए अधिवक्ता, पीएएसए वकील, जीएसटी केस वकील, साइबर अपराध वकील आदि। साथ ही गुजरात या गुजरात उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न सत्र न्यायालय में अपील या पुनरीक्षण दायर करें।

परिणाम या लाभ:

हमारे ग्राहकों को गुजरात के विशेषज्ञ जमानत वकीलों और गुजरात के शीर्ष अग्रिम जमानत वकीलों से अच्छी सेवाएं मिलेंगी, उन्हें अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, साथ ही परिणाम-उन्मुख प्रयास भी मिलेंगे और इस प्रकार हमारे शीर्ष आपराधिक वकील और सर्वश्रेष्ठ आपराधिक वकील कारावास को कम करने में सक्षम हो सकते हैं। हमारे मुवक्किल के लिए सबूतों और बेंचमार्क निर्णयों के आधार पर कुछ मामलों में आरोपियों को बरी किया जा सकता है या परिणाम मिल सकता है, हमारे अनुभव वाले वकील आपको आपके मामलों के लिए सर्वोत्तम परिणाम दे सकते हैं और अहमदाबाद में एक प्रतिष्ठित आपराधिक कानून फर्म के रूप मे ट्रायल कोर्ट में गुजरात के विभिन्न जिला न्यायालयों और विभिन्न स्थानों पर गुजरात के सत्र न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय में आपका बचाव कर सकते हैं।

एडवोकेट परेश एम मोदी, अहमदाबाद गुजरात में कानूनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और हमारे पास जमानत वकील, अग्रिम जमानत वकील, पैरोल वकील, आपराधिक वकील, एनडीपीएस मामले के वकील, निषेध मामले के वकील, POCSO वकील, भूमि हथियाने वाले अधिनियम के वकील, पीसीपीएनडीटी अधिनियम के वकील, पीएमएलए वकील की विशेष टीम है। PASA वकील, जीएसटी केस वकील, साइबर अपराध वकील आदि, साथ ही गुजरात के विभिन्न सत्र न्यायालयों या गुजरात उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील या पुनरीक्षण दायर करता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

People Also Search For :

Anticipatory Bail Lawyer at Gujarat High Court, Anticipatory Bail Lawyer in Anand, Anticipatory Bail Lawyer in Baroda, Anticipatory Bail Lawyer in Nadiad, Anticipatory Bail Lawyer in Surat, Anticipatory Bail Lawyer in Vadodara, Anticipatory Bail Lawyers, Attorney in Ahmedabad, Attorney in Anand, Attorney in Baroda, Attorney in Nadiad, Attorney in Surat, Attorney in Vadodara, Bail Advocate at Gujarat High Court, Bail Advocate in Ahmedabad, Bail Advocate in Anand, Bail Advocate in Baroda, Bail Advocate in Nadiad, Bail Advocate in Surat, Bail Advocate in Vadodara, Best Criminal Advocate in Ahmedabad, Best Criminal Advocate in Anand, Best Criminal Advocate in Baroda, Best Criminal Advocate in Nadiad, Best Criminal Advocate in Surat, Best Criminal Advocate in Vadodara, CRIMINAL Lawyers, Cyber Crime Lawyers Anticipatory Bail Lawyer in Ahmedabad, GST Case Lawyers, GST કેસના વકીલો, Gujarat High Court Criminal lawyers, Gujarat High Court Cyber Crime Lawyers, Gujarat High Court GST Case Lawyers, Gujarat High Court Land Grabbing Act Advocates, Gujarat High Court NDPS case Lawyers, Gujarat High Court Parole lawyers, Gujarat High Court PASA Lawyers, Gujarat High Court PCPNDT Act Advocates, Gujarat High Court PMLA Advocates, Gujarat High Court POCSO Advocates, Gujarat High Court Prohibition case Advocates, High Court Attorney, Land Grabbing Act Advocates, NDPS case Lawyers, NDPS કેસના વકીલો, Parole lawyers, PASA Lawyers, PASA વકીલો, PCPNDT Act advocates, PCPNDT એક્ટ એડવોકેટ્સ, PMLA Advocates, PMLA એડવોકેટ્સ, POCSO Advocates, POCSO वकील, POCSO એડવોકેટ્સ, Prohibition case Advocates, Top Advocates in Ahmedabad, Top Advocates in Anand, Top Advocates in Nadiad, Top Advocates in Surat, Top Advocates in Vadodara, अग्रिम जमानत वकील, अहमदाबाद में अग्रिम जमानत वकील, अहमदाबाद में जमानत वकील, अहमदाबाद में वकील, अहमदाबाद में शीर्ष वकील, अहमदाबाद में सर्वश्रेष्ठ आपराधिक वकील, आनंद में अग्रिम जमानत वकील, आनंद में जमानत वकील, आनंद में वकील, आनंद में शीर्ष वकील, आनंद में सर्वश्रेष्ठ आपराधिक वकील, आपराधिक वकील, उच्च न्यायालय वकील, एनडीपीएस मामले के वकील, गुजरात उच्च न्यायालय POCSO वकील, गुजरात उच्च न्यायालय आपराधिक वकील, गुजरात उच्च न्यायालय एनडीपीएस मामले के वकील, गुजरात उच्च न्यायालय जीएसटी केस वकील, गुजरात उच्च न्यायालय निषेध मामले के वकील, गुजरात उच्च न्यायालय पीएमएलए वकील, गुजरात उच्च न्यायालय पीसीपीएनडीटी अधिनियम के वकील, गुजरात उच्च न्यायालय पैरोल वकील, गुजरात उच्च न्यायालय भूमि हथियाने अधिनियम के वकील, गुजरात उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत वकील, गुजरात उच्च न्यायालय साइबर अपराध वकील, जमानत वकील, नडियाद में वकील, नडियाद में शीर्ष वकील, नडियाद में सर्वश्रेष्ठ आपराधिक वकील, नाडियाड में अग्रिम जमानत वकील, नाडियाड में जमानत वकील, निषेध मामले के वकील, पीएमएलए वकील, पीसीपीएनडीटी अधिनियम के वकील, पैरोल वकील, बड़ौदा में अग्रिम जमानत वकील, बड़ौदा में जमानत वकील, बड़ौदा में वकील, बड़ौदा में सर्वश्रेष्ठ आपराधिक वकील, भूमि हथियाने वाले अधिनियम के वकील, वडोदरा में अग्रिम जमानत वकील, वडोदरा में जमानत वकील, वडोदरा में वकील, वडोदरा में शीर्ष वकील, वडोदरा में सर्वश्रेष्ठ आपराधिक वकील, सर्वश्रेष्ठ सूरत में आपराधिक वकील, सूरत में अग्रिम जमानत वकील, सूरत में जमानत वकील, सूरत में वकील, सूरत में शीर्ष वकील, અમદાવાદમાં આગોતરા જામીનના વકીલ, અમદાવાદમાં એટર્ની, અમદાવાદમાં જામીનના વકીલ, અમદાવાદમાં ટોચના વકીલો, અમદાવાદમાં શ્રેષ્ઠ ક્રિમિનલ એડવોકેટ, આગોતરા જામીનના વકીલો, આણંદમાં આગોતરા જામીનના વકીલ, આણંદમાં એટર્ની., આણંદમાં જામીનના વકીલ, આણંદમાં ટોચના વકીલો, આણંદમાં શ્રેષ્ઠ ક્રિમિનલ એડવોકેટ, ગુજરાત હાઈકોર્ટ GST કેસના વકીલો, ગુજરાત હાઈકોર્ટ NDPS કેસના વકીલો, ગુજરાત હાઈકોર્ટ PASA વકીલો, ગુજરાત હાઈકોર્ટ PCPNDT એક્ટ એડવોકેટ્સ, ગુજરાત હાઈકોર્ટ PMLA એડવોકેટ્સ, ગુજરાત હાઈકોર્ટ POCSO એડવોકેટ્સ, ગુજરાત હાઈકોર્ટ પ્રોહીબીશન કેસના વકીલો, ગુજરાત હાઈકોર્ટ લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ એડવોકેટ્સ, ગુજરાત હાઈકોર્ટ સાયબર ક્રાઈમ વકીલો Bail Lawyers, ગુજરાત હાઈકોર્ટના પેરોલ વકીલો, ગુજરાત હાઈકોર્ટના ફોજદારી વકીલો, ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં આગોતરા જામીનના એડવોકેટ, ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જામીનના વકીલ, જામીનના વકીલો, નડિયાદમાં આગોતરા જામીનના વકીલ, નડિયાદમાં એટર્ની, નડિયાદમાં ટોચના વકીલો, નડિયાદમાં શ્રેષ્ઠ ક્રિમિનલ એડવોકેટ, પેરોલ વકીલો, પ્રોહિબિશન કેસ એડવોકેટ્સ, ફોજદારી વકીલો, બરોડામાં એટર્ની, બરોડામાં શ્રેષ્ઠ ક્રિમિનલ એડવોકેટ, લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ એડવોકેટ્સ, વડોદરામાં આગોતરા જામીનના વકીલ, વડોદરામાં એટર્ની, વડોદરામાં જામીનના વકીલ. બરોડામાં જામીનના વકીલ, વડોદરામાં ટોચના વકીલો, વડોદરામાં શ્રેષ્ઠ ક્રિમિનલ એડવોકેટ, સાયબર ક્રાઈમ વકીલો, સુરતના ટોચના વકીલો, સુરતમાં આગોતરા જામીનના વકીલ, સુરતમાં એટર્ની, સુરતમાં જામીનના વકીલ, સુરતમાં શ્રેષ્ઠ ક્રિમિનલ એડવોકેટ, હાઈકોર્ટના એટર્ની