શું તમે તમારા વેપારીઓ અને દેવાદારો પાસેથી બાઉન્સ થયેલા ચેકથી કંટાળી ગયા છો? ચેક બાઉન્સના કેસ માટે ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ વકીલને કૉલ કરો

હાઈ વેલ્યુના રીટર્ન થયેલા ચેકો થી તમારા ધંધાનુ સંતુલન ખોરવાઈ જાય છે? તો હવે આવા દેવાદારો અને વેપારીઓના બધા વાયદાઓ અને વચનોની માયાજાળમાં આવ્યા વગર એન.આઈ. એક્ટની કલમ 138 ના કેસની લીગલ નોટીસ આપવા જરૂરી થઈ ગઈ છે, ચેક બાઉંસ થાય અને તેનો રીટર્ન મેમો મળે કે તરત જ એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ને કોંટેક્ટ કરશો.

નેગોશિયેબલ ઇંન્સ્ટ્રુમેંટ એક્ટ ની કલમ 138 ના કેસો ના વકીલ તરીકે એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી, ગુજરાત હાઈકોર્ટ પાસેના એડવોકેટ, અમદાવાદ મિરઝાપુર કોર્ટ પાસેના એડવોકેટ, અમદાવાદ અપના બજાર પાસેના એડવોકેટ, અમદાવાદ ભદ્ર પાસેના એડવોકેટ, અમદાવાદ સીટી સીવીલ અને સેસન્સ કોર્ટ પાસેના એડવોકેટ, ચેક બાઉંસ કેસોના એડવોકેટ, ચેક ડીસોનર કેસના એડવોકેટ, ક્રીમીનલ એડવોકેટસ, સિવિલ કેસના એડવોકેટ, અમદાવાદમાં મારી નજીકના એડવોકેટસ, અમદાવાદમાં તમારી નજીકના એડવોકેટસ તરીકે પ્રખ્યાત વકીલ છે એમની એપોઇંટ્મેંટ લેવા હાલ જ ફોન કરો. મો. 9925002031.

क्या आप अपने व्यापारियों और देनदारों के बाउंस चेक से थक चुके हैं? चेक बाउंस मामलों के लिए गुजरात के सर्वश्रेष्ठ वकील से संपर्क करें

क्या उच्च मूल्य वाले लौटाए गए चेक आपके व्यवसाय को असंतुलित कर रहे हैं? तो अब ऐसे देनदारों और व्यापारियों के तमाम वादों और वादों के जाल में न फंसते हुए एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत मामले की कानूनी सूचना देना आवश्यक हो गया है, जैसे ही चेक बाउंस हो और रिटर्न मेमो प्राप्त हो, अधिवक्ता परेश एम मोदी से संपर्क करें।

वकील परेश एम मोदी, गुजरात उच्च न्यायालय के पास वकील, अहमदाबाद मिर्ज़ापुर कोर्ट के पास वकील, अहमदाबाद अपना बाजार के पास वकील, अहमदाबाद भद्र के पास वकील, अहमदाबाद सिटी सिविल और सत्र न्यायालय के पास वकील, चेक बाउंस मामलों में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 केस के वकील, चेक अनादरण मामले के वकील, आपराधिक वकील, सिविल मामले के वकील, अहमदाबाद में मेरे निकट के वकील, अहमदाबाद में आपके निकट के वकील के रूप मे प्रख्यात है, अपॉइंटमेंट लेने के लिए अभी कॉल करें। मो. 9925002031.

Are you tired of bounced cheque from your merchants and debtors? Call to the Best Lawyer in Gujarat for Cheque bounce Cases

Is high value returned cheques throwing your business off balance? So now without getting into the trap of all promises and promises of such debtors and traders. It has become necessary to give legal notice of the case under Section 138 of the NI Act, as soon as the cheque bounces and the return memo is received, contact Advocate Paresh M Modi.

Advocate Paresh M Modi, Advocate near Gujarat High Court, Advocate near Ahmedabad Mirzapur Court, Advocate near Ahmedabad Apna Bazar, Advocate near Ahmedabad Bhadra, Advocate near Ahmedabad City Civil and Sessions Court, Cheque Bounce Cases as Advocate for Section 138 of Negotiable Instruments Act Advocate, Cheque Dishonor Case Advocate, Criminal Advocates, Civil Case Advocate, Advocates near me in Ahmedabad, Advocates near you in Ahmedabad, Call now to make an appointment. Mo. 9925002031.

Author: Advocate Paresh M Modi

As a law firm, Advocate Paresh M Modi is having a team of expert Advocates who provide expert advice and guide the clients on the complicated issues of court proceedings in India. Our law firm has been advising clients to adopt a systematic approach as per the provisions of the law and the requirements of the statute. Being the Best Advocate in Ahmedabad, Advocate Paresh M Modi has been serving the clients according to the provisions of law as Advocate Paresh M Modi is an Experienced Lawyer in Gujarat.Paresh M Modi and his associates have been rendering excellent work owing to their experience in Gujarat High Court for more than 7 years together and having established themselves as a seasoned advocate in the High Court of Gujarat by dealing with various matters in a different fields. It has been made possible to see that the client in any corner of the State of Gujarat could get genuine legal advice and the presence of a lawyer on account of the association with Advocates in various cities of the State of Gujarat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

People Also Search For :

Advocate near Ahmedabad Apna Bazar, Advocate near Ahmedabad Bhadra, Advocate near Ahmedabad City Civil and Sessions Court, Advocate near Ahmedabad Mirzapur Court, Advocates near me in Ahmedabad, Advocates near you in Ahmedabad, Cheque Dishonor Case Advocate, Civil Case Advocate, CRIMINAL Advocates, Gujarat High Court, अहमदाबाद अपना बाजार के पास वकील, अहमदाबाद भद्र के पास वकील, अहमदाबाद मिर्ज़ापुर कोर्ट के पास वकील, अहमदाबाद में आपके निकट के वकील, अहमदाबाद में मेरे निकट के वकील, अहमदाबाद सिटी सिविल और सत्र न्यायालय के पास वकील, आपराधिक वकील, चेक अनादरण मामले के वकील, जरात उच्च न्यायालय के पास वकील, सिविल मामले के वकील, અમદાવાદ અપના બજાર પાસેના એડવોકેટ, અમદાવાદ ભદ્ર પાસેના એડવોકેટ, અમદાવાદ મિરઝાપુર કોર્ટ પાસેના એડવોકેટ, અમદાવાદ સીટી સીવીલ અને સેસન્સ કોર્ટ પાસેના એડવોકેટ, અમદાવાદમાં તમારી નજીકના એડવોકેટસ, અમદાવાદમાં મારી નજીકના એડવોકેટસ, ક્રીમીનલ એડવોકેટસ, ગુજરાત હાઈકોર્ટ પાસેના એડવોકેટ, ચેક ડીસોનર કેસના એડવોકેટ, ચેક બાઉંસ કેસોના એડવોકેટ, સિવિલ કેસના એડવોકેટ